ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 13 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συστήνεται και συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών η Ομάδα Καινοτομίας της παρ. 3 του άρθρου 5. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη σύνθεση, τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες της Ομάδας Καινοτομίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την αποτελεσματική άσκηση του έργου της.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη χρηματοδότηση του Ε.Σ.Δ.Κ. του άρθρου 5.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία χρηματοδότησης των έργων που εντάσσονται σε πρόγραμμα επιτάχυνσης καινοτομίας του άρθρου 7.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η λειτουργία των εργαστηρίων καινοτομίας δημοσίου τομέα του άρθρου 7.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 8.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης των πρακτικών καινοτομίας που αναρτώνται στο Αποθετήριο Πρακτικών Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα του άρθρου 9.
7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) συστήνονται οι οργανικές μονάδες του άρθρου 12 και καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους.