Άρθρο 17 Εξατομικευμένη στήριξη και πρόβλεψη μέτρων σε εργαζομένους με αναπηρία στον δημόσιο τομέα

Τα άτομα με αναπηρία που είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα ή των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα ή είναι τυφλά ή άτομα με προβλήματα όρασης ή άτομα κωφά ή βαρήκοα, κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών αποστολών στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, συνοδεύονται από εξειδικευμένο προσωπικό βοηθό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης για τον προσωπικό βοηθό του πρώτου εδαφίου καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την καταβολή της.

  • Θεωρούμε πολύ θετική τη διάταξη του άρθρου 17 σχετικά με την εξατομικευμένη στήριξη και πρόβλεψη μέτρων σε εργαζομένους με αναπηρία στον δημόσιο τομέα, το οποίο αποτελούσε και πάγιο αίτημα της ΕΣΑμεΑ, θα θέλαμε όμως να προβλεφθεί να ζητείται η γνώμη της ΕΣΑμεΑ πριν την έκδοση της ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης για τον προσωπικό βοηθό καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την καταβολή της.