Άρθρο 36 Ειδική άδεια και αντιμισθία προέδρων δημοτικών συμβουλίων – Προσθήκη άρθρου 93Α στον ν. 3852/2010

Στον ν. 3852/2010 (Α’ 87) μετά το άρθρο 93 προστίθεται άρθρο 93Α, ως εξής:
«Άρθρο 93Α
Ειδική άδεια και αντιμισθία προέδρων δημοτικών συμβουλίων
Στους πρόεδρους των δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν εργάζονται, χορηγείται ειδική άδεια άνευ αποδοχών για όλη τη θητεία τους ή ενενήντα (90) ημερών, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, η οποία είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη ή την υπηρεσία του. Αν λάβει την ειδική άδεια για όλη τη διάρκεια της θητείας του, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου επιλέγει είτε τις αποδοχές της θέσης του είτε την αντιμισθία του άρθρου 92, σύμφωνα με την παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου. Αν λάβει την ειδική άδεια των ενενήντα (90) ημερών, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνει τις αποδοχές της θέσης του και την αντιμισθία του άρθρου 92, η οποία μειώνεται αναλογικά με τις ανά μήνα μέρες άδειας που έλαβε.».

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 13:14 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

  Σύμφωνα με τον Ν.3463 /2006 (Άρθρο 136, παρ. 4)
  «Το ύψος των αποδοχών του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου ήταν 50 % (όσο και των Αντιδημάρχων) της αντιμισθίας που αναλογεί στο Δήμαρχο».
  Σταδιακά και λόγω της οικονομικής κρίσης μειώθηκε στο 21%.
  Κατόπιν τούτων:
  1. Αιτούμαστε την επαναφορά στο 50% όπως συνέβη και με τους Αντιδημάρχους.
  2. Να προβλεφθεί για όσους εργάζονταν και ασκούσαν τα καθήκοντά του Προέδρου και ταυτόχρονα εργάζονταν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, την αναδρομική αποζημίωση τουλάχιστον από την τελευταία τους εκλογή (09/01/2022)

  Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να ληφθούν υπόψη τα δίκαια αιτήματα μας!

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 12:51 | Κανταρέλης Δημήτριος Πρ. ΔΣ Ν. Φιλαδέλφειας Ν. Χαλκηδόνας

  Θεωρώ δίκαιο το αίτημα αντιμισθίας των αιρετών εν γένει.
  Είμαστε εθελοντές και όχι επαγγελαμτίες της ΤΑ.
  Αφήνουμε τις δουλειές μας και εξυπηρετούμε τους πολίτες.
  Η επαναφορά του 50% της αντιμισθίας του Δημάρχου είναι δίκαιη και πρέπει να ισχύσει αναδρομικά τουλάχιστον από την τελευταία εκλογή των Προέδρων.
  Η αντιμισθία των αιρετών χρειάζεται και λειτουργεί πέραν όλων των άλλων ως ασπίδα στη διαφθορά.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 12:35 | Αθανάσιος Κρητικός

  Σύμφωνα με τον Ν.3463/2006(άρθρο 136, παράγραφος4).Το ύψος των αποδοχών του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου ήταν 50% (όσο και των αντιδημαρχων) της αντιμισθίας που αναλογεί στον Δήμαρχο.
  Σταδιακά και λόγω της οικονομικής κρίσης μειώθηκε στο 21%.
  1. Αιτουμαστε την επαναφορά στο 50% όπως συνέβη και με τους αντιδημαρχους
  2. Να προβλεφθεί για όσους εργάζονταν και ασκούσαν τα καθήκοντα του Προέδρου και ταυτόχρονα εργάζονταν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, την αναδρομική αποζημίωση τουλάχιστον απο την τελευταία τους εκλογή (09/01/2022).
  Ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να ληφθούν υπόψη τα δίκαια αιτήματα που αφορούν 332 Προέδρους Δημοτικών Συμβουλίων της χώρας.

  Με εκτίμηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, Αθανάσιος Κρητικός.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 23:34 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Έξοδα παράστασης Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων:
  Για την ίση μεταχείριση όλων των αιρετών, αρκεί η επαναφορά σε ισχύ της διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 136 του ν. 3463/2006 του(ΚΔΚ), σύμφωνα με την οποία «4. Πρόεδροι συμβουλίων Δήμων με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους λαμβάνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) των συνολικών εξόδων παράστασης του οικείου δημάρχου, με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) και μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) το σαράντα τοις εκατό (40%) και με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (10.000) κατοίκων το πενήντα τοις εκατό (50%)», αντί του εξωφρενικού 21% (!) που είναι σήμερα και που αποτελεί μια κατάφορη αδικία για το 2ο θεσμικά πρόσωπο στην αιρετή διοίκηση των Δήμων.
  Αυτό μάλιστα τη στιγμή που όλες σχεδόν οι αποζημιώσεις των αιρετών έχουν επανέλθει στα προ μνημονίου επίπεδα.

  Ανδριανή Λαμπροπούλου
  Περιφερειακή σύμβουλος Αττικής

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 16:39 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

  Σύμφωνα με τον Ν.3463 /2006 (Άρθρο 136, παράγραφος 4)
  Το ύψος των αποδοχών του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου ήταν 50 % (όσο και των Αντιδημάρχων) της αντιμισθίας που αναλογεί στο Δήμαρχο.
  Σταδιακά και λόγω της οικονομικής κρίσης μειώθηκε στο 21%
  1. Αιτούμαστε την επαναφορά στο 50% όπως συνέβη και με τους Αντιδημάρχους.
  2. Να προβλεφθεί για όσους εργάζονταν και ασκούσαν τα καθήκοντά του Προέδρου και ταυτόχρονα εργάζονταν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, την αναδρομική αποζημίωση τουλάχιστον από την τελευταία τους εκλογή (09/01/2022)
  Ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να ληφθούν υπόψη τα δίκαια αιτήματα που αφορούν 332 Προεδρους Δημοτικών Συμβουλίων της χώρας.
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 16:32 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΩΛΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

  Σύμφωνα με τον Ν.3463 /2006 (Άρθρο 136, παράγραφος 4)
  Το ύψος των αποδοχών του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου ήταν 50 % (όσο και των Αντιδημάρχων) της αντιμισθίας που αναλογεί στο Δήμαρχο.
  Σταδιακά και λόγω της οικονομικής κρίσης μειώθηκε στο 21%
  1. Αιτούμαστε την επαναφορά στο 50% όπως συνέβη και με τους Αντιδημάρχους.
  2. Να προβλεφθεί για όσους εργάζονταν και ασκούσαν τα καθήκοντά του Προέδρου και ταυτόχρονα εργάζονταν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, την αναδρομική αποζημίωση τουλάχιστον από την τελευταία τους εκλογή (09/01/2022)
  Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να ληφθούν υπόψη τα δίκαια αιτήματα μας!