ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Άρθρο 54 Καθιέρωση δημόσιων εορτών και τοπικών αργιών – Τροποποίηση άρθρου 1 α.ν. 198/1967

1. Στο άρθρο 1 του α.ν. 198/1967 (Α’ 215), περί του τρόπου καθιέρωσης δημοσίων εορτών και τελετών, επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το άρθρο μεταφέρεται στη δημοτική γλώσσα και προστίθεται τίτλος, β) αντικαθίσταται η παρ. 1, γ) διαγράφεται η παρ. 3 και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1
Καθιέρωση δημόσιων εορτών και τοπικών αργιών
1. Δημόσιες εορτές που αφορούν στον εορτασμό επετείων εθνικών ή ιστορικών γεγονότων πανελλήνιας σημασίας καθιερώνονται με νόμο. Δημόσιες εορτές που αφορούν στον εορτασμό επετείων ιστορικών γεγονότων τοπικής σημασίας καθιερώνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Εθνικά ή ιστορικά γεγονότα είναι τα ιστορικά αποδεδειγμένα, εξόχως σημαντικά, που άσκησαν αποφασιστική επίδραση στην αίσια έκβαση των εθνικών αγώνων ή όσα διακρίνονται για την επίδειξη πνεύματος ασυνήθους πατριωτικής έξαρσης ή αυτοθυσίας ή αποτελούν εν γένει σταθμό στην ιστορική εξέλιξη και τον βίο του έθνους.
3. [Καταργείται].».

2. Όπου στο α.ν. 198/1967 γίνεται αναφορά σε «Νομαρχίες» και «νομάρχες» νοούνται αντίστοιχα οι οικείες περιφέρειες και οι οικείοι περιφερειάρχες.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, μπορεί να ορίζεται, μεταφέρεται ή καταργείται ημέρα αργίας σε πόλεις, περιφέρειες και περιφερειακές ενότητες της χώρας για τον εορτασμό ιστορικού ή θρησκευτικού γεγονότος τοπικού αντίστοιχα χαρακτήρα.
4. Η παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 3274/2004 (Α’ 195), περί εκδόσεως προεδρικού διατάγματος για τον ορισμό ημέρας αργίας σε πόλεις, νομούς και περιφέρειες της Χώρας, για τον εορτασμό ιστορικού ή θρησκευτικού γεγονότος τοπικού, αντιστοίχως, χαρακτήρα, καθώς και η παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 64/2014 (Α’ 106) περί περιορισμού της συναρμοδιότητας σχετικά με την έκδοση του ανωτέρω αναφερόμενου προεδρικού διατάγματος καταργούνται.