Άρθρο 29 Ρυθμίσεις για τα έργα, τις μελέτες, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση άρθρου 209 ν. 3463/2006

Στο άρθρο 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου, β) στην παρ. 4: βα) αντικαθίσταται η περ. α΄, ββ) στην υποπερ. ii της περ. β’ διαγράφονται οι ιδρυτικοί νόμοι των Δ.Ε.Υ.Α., βγ) στην περ. γ’ αντικαθίσταται η αναφορά στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αναφορά στον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στις λοιπές περιπτώσεις, γ) στην παρ. 5 μετά τη λέξη «δήμους» διαγράφονται οι λέξεις «και κοινότητες» και επικαιροποιείται η νομοθετική παραπομπή με αναφορά στον ν. 4412/2016 (Α’ 147), δ) στην παρ. 7 διαγράφονται οι λέξεις «ή τον πρόεδρο της Κοινότητας», ε) στην παρ. 8 διαγράφονται οι λέξεις «και Κοινότητες», στ) στην παρ. 9: στα) τροποποιούνται τα εδάφια πρώτο και δεύτερο με τη διαγραφή της αναφοράς στον Πρόεδρο Κοινότητας, στα κοινοτικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδρύματα και στις κοινότητες και με τον προσδιορισμό του νομοθετικού πλαισίου που εφαρμόζεται για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και παροχής τεχνικών και γενικών υπηρεσιών, με αναφορά στον ν. 4412/2016, στβ) διαγράφεται το τρίτο εδάφιο και το άρθρο 209 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 209
Έργα – Μελέτες – Προμήθειες – Υπηρεσίες

1. [Έχει καταργηθεί].
2. [Έχει καταργηθεί].
3. [Έχει καταργηθεί].
4. α. (αα) Με την επιφύλαξη του άρθρου 189 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) περί έγκρισης των μελετών και παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων, οι μελέτες έργων και παροχής τεχνικών και συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών των δήμων συντάσσονται και θεωρούνται από τον προϊστάμενο της τεχνικής τους υπηρεσίας. Η μελέτη θεωρείται εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από την υποβολή της στον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου η θεώρηση λογίζεται ότι έχει εκδοθεί. Η μελέτη μετά τη θεώρησή της αποστέλλεται, με επιμέλεια του προϊσταμένου της τεχνικής υπηρεσίας, στην Οικονομική Επιτροπή για αποδοχή σύμφωνα με την περ. κε) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Η απόφαση αποδοχής εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο υποχρεωτικά εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της μελέτης από την τεχνική υπηρεσία του δήμου.
(αβ) Οι μελέτες έργων και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των δήμων, των Συνδέσμων, των ιδρυμάτων τους, των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) και των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης – αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) συντάσσονται από το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας και θεωρούνται από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την τεχνική υπηρεσία του δήμου που τα έχει συστήσει ή, σε περίπτωση Συνδέσμου, από τεχνική υπηρεσία δήμου που συμμετέχει σε αυτούς. Η μελέτη θεωρείται εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από την υποβολή της στον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου, η θεώρηση λογίζεται ότι έχει εκδοθεί. Η μελέτη μετά τη θεώρησή της αποστέλλεται, με επιμέλεια του προϊσταμένου της τεχνικής υπηρεσίας, στην Οικονομική Επιτροπή για αποδοχή σύμφωνα με την περ. κε) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010. Η απόφαση αποδοχής εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο υποχρεωτικά εντός ενός (1) μηνός, από την υποβολή της μελέτης από την τεχνική υπηρεσία των νομικών προσώπων του πρώτου εδαφίου.
(αγ) Με αιτιολογημένη απόφαση των αρμοδίων για την αποδοχή της μελέτης οργάνων των υποπερ. (αα) και (αβ), που εκδίδεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή της μελέτης από την οικεία τεχνική υπηρεσία, μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία αποδοχής, για δύο (2) ακόμα μήνες.
(αδ) Αν η τεχνική υπηρεσία του δήμου αδυνατεί να συντάξει τη μελέτη, όπως βεβαιώνεται από τον προϊστάμενό της, επιτρέπεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η ανάθεση εκπόνησης μελετών πάσης φύσης σε ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία μελετών, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016.
(αε) Εφόσον ο δήμος έχει αναθέσει με προγραμματική σύμβαση την τεχνική του υπηρεσία σε άλλον φορέα κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, η σύνταξη και θεώρηση λαμβάνει χώρα από τη νέα τεχνική υπηρεσία, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των υποπερ. αα έως αδ του παρόντος.
β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται σε:
i. δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το όριο προϋπολογισμού των μελετών έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία, κατόπιν γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων,
ii. είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το όριο προϋπολογισμού των μελετών έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, πλην των Δήμων Αθηναίων, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, των συνδέσμων τους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τους, των ιδρυμάτων τους και των ΔΕΥΑ πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση κατά την περ. γ’ του παρόντος, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου,
iii. είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το όριο προϋπολογισμού μελετών έργων και υπηρεσιών των Δήμων Αθηναίων, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, των συνδέσμων στους οποίους συμμετέχουν οι ανωτέρω Ο.Τ.Α., των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τους και των ιδρυμάτων τους, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση κατά την περ. γ’, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.
Τα ως άνω χρηματικά όρια δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
γ. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται θεώρηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών του ιδίου Υπουργείου, η αρμοδιότητα της θεώρησης μεταβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου που συγκροτείται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφαση του Γραμματέα της και αποτελείται από:
i) Τον Γενικό Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
ii) Έναν (1) μηχανικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τον αναπληρωτή του,
iii) Έναν (1) μηχανικό της Περιφέρειας στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τον αναπληρωτή του,
iv) Έναν (1) κοινό εκπρόσωπο των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τις οργανώσεις αυτές,
v) Έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με τον αναπληρωτή του.
δ. Η γνώμη του αρμοδίου κάθε φορά Τεχνικού Συμβουλίου, όταν ζητείται και αφορά το στάδιο πριν την ανάθεση της σύμβασης, παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος που υποβλήθηκε. Αν εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία, η προθεσμία παρατείνεται κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή των συμπληρωματικών στοιχείων. Αν η ταχθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αναθέτουσα ή προϊσταμένη αρχή δύναται να προχωρήσει στις περαιτέρω ενέργειες, χωρίς τη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.
ε. Σε όσες περιπτώσεις στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται γνώμη από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο, ως Τεχνικό Συμβούλιο για τα νομικά πρόσωπα του παρόντος, νοείται το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της οικείας Περιφέρειας. Στις συμβάσεις που ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το όριο των υποπερ. ii και iii της περ. β’, ως οικείο Τεχνικό Συμβούλιο νοείται το Τεχνικό Συμβούλιο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ειδικά για τους διαβαθμιδικούς συνδέσμους, ως οικείο Τεχνικό Συμβούλιο νοείται, σε κάθε περίπτωση, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της οικείας Περιφέρειας.
στ. Η εγκριτική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 189 του ν. 4412/2016 εκδίδεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
ζ. Οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη προμηθειών (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές), για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου, τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες και προμήθειες, εφόσον η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της υπηρεσίας, την περιγραφή της προμήθειας και τα λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία υποκαθιστά τη μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.
5. Επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών και η διενέργεια προμηθειών από τους δήμους, με βάση τις ρυθμίσεις του ν. 4412/2016 για λογαριασμό ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που έχουν συστήσει, μετά από σχετική απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου με μεταφορά και της αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογισμό των φορέων αυτών.
6. Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, τα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση, την τηλεθέρμανση δήμων, την άρδευση περιοχών τους, καθώς και η κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης και Υποσταθμών με τα συνοδά τους έργα δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς των διατάξεων αυτών και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον προβλέπονται από τεχνικές μελέτες. Στη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι Πράσινες Γωνιές Ανακύκλωσης, τα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανακύκλωσης και τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, συνολικού εμβαδού έως τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων, και οι συνοδοί αυτών χώροι αποθήκευσης ανακυκλώσιμου υλικού, συνολικού εμβαδού έως τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την εγκατάστασή τους σε κοινόχρηστους χώρους παραμένει λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και ογδόντα εκατοστών (1,80). Όσα από τα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις της παραγράφου αυτής έχουν μεγάλο όγκο ή ύψος, εκτελούνται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται το όριο προϋπολογισμού δαπάνης των καλλιτεχνικών έργων, που εκτελούνται με απευθείας ανάθεση από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου των φορέων της παρ. 1.
8. Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, σύμφωνα με το π.δ. 315/1999, μπορούν, σε περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια λογιστή ή όταν ο αριθμός των λοιπών υπαλλήλων δεν καλύπτει τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις της οικείας υπηρεσίας, να αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα ή σε λογιστικά γραφεία που πληρούν τις οικείες προϋποθέσεις, την οργάνωση και υποστήριξη των λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών τους, τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων τους, καθώς και τη διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για την εφαρμογή του ανωτέρω Σχεδίου.
9. Για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και παροχής τεχνικών και γενικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016 (Α’ 147) απαιτείται απόφαση δημάρχου, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος.
10. [Έχει καταργηθεί]
11. Επιτρέπεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη για την εξασφάλιση κάθε είδους δημοσίων συμβάσεων ιδίως έργου, προμήθειας, υπηρεσίας, παραχώρησης, σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα κατά το ν. 3389/2005 και σύμβασης ενεργειακής απόδοσης κατά το ν. 3855/2010, οι οποίες συνάπτονται από τους Δήμους με σκοπό αποκλειστικά την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης υπηρεσίας χάριν της οποίας επιβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη.».

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 09:34 | ΗΛΙΑΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4βi αναγράφει ότι:

  β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται σε:
  i. δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το όριο προϋπολογισμού των μελετών έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία, κατόπιν γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων,
  ii. είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το όριο προϋπολογισμού των μελετών έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, πλην των Δήμων Αθηναίων, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, των συνδέσμων τους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τους, των ιδρυμάτων τους και των ΔΕΥΑ πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση κατά την περ. γ’ του παρόντος, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου,

  Να διευκρινισθεί εάν για τις ΔΕΥΑ σε προϋπολογισμούς άνω των 10.000.000 ευρώ απαιτείται θεώρηση από το περιφερειακό συμβούλιο δημοσίων έργων

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 18:29 | Νυμφοδώρα Μανουσάκη

  1. Στο εδάφιο αβ της παραγράφου 9 και στην προτελευταία πρόταση να αντικατασταθεί η φράση « Οικονομική Επιτροπή» με τη φράση «αρμόδιο όργανο» εφόσον αφορά στους συνδέσμους, νομικά πρόσωπα και ιδρύματα.

  2.Προτείνεται να προστεθεί στην παράγραφο 9 η παρακάτω παράγραφος : Σε περίπτωση που οι σύνδεσμοι, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή τα ιδρύματα αδυνατούν να συντάξουν τα τεύχη μελετών έργων, μελετών, προμηθειών και παροχής τεχνικών και γενικών υπηρεσιών, αυτά συντάσσονται από την Τεχνική Υπηρεσία του οικείου Δήμου, θεωρούνται από τον Προιστάμενο αυτής και εγκρίνονται με από τον Πρόεδρο του συνδέσμου, νομικού προσώπου και ιδρύματος.

  3. Το εδάφιο ζ (ακροτελευταία πρόταση) της παραγράφου 4 έρχεται σε αντίφαση με την παράγραφο 9 ως προς το όργανο που έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει την περιγραφή και τα λοιπά στοιχεία της υπηρεσίας/προμήθειας προϋπολογισμού μέχρι το όριο της απ’ευθείας ανάθεσης. Προς αποφυγή σύγχυσης και υπέρμετρου διοικητικού βάρους, προτείνεται στις διαδικασίες απ’ευθείας ανάθεσης συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και παροχής τεχνικών και γενικών υπηρεσιών, η έγκριση τευχών ή των στοιχείων που υποκαθιστούν τη μελέτη, να γίνεται από τον Πρόεδρο του συνδέσμου, νομικού προσώπου ή ιδρύματος.

  4.Η τροποποίηση του άρθρου 209 με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, θα πρέπει να υπεισέλθει και στην αποσαφήνιση της διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης έργων και μελετών, για τους συνδέσμους, νομικά πρόσωπα και ιδρύματα δήμων, που δε διαθέτουν τεχνική επάρκεια, και που στην παρούσα φάση τελεί υπό σύγχυση.
  Ειδικότερα προτείνεται να συμπεριληφθεί στο αναφερόμενο άρθρο και η παρακάτω παράγραφος:
  Σε περίπτωση που οι σύνδεσμοι, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή τα ιδρύματα δε διαθέτουν την προβλεπόμενη τεχνική επάρκεια ή η τεχνική τους επάρκεια είναι ελλιπής, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης, αυτή παρέχεται από την Τεχνική Υπηρεσία του οικείου Δήμου.
  H προτεινόμενη διάταξη πέραν της αποσαφήνισης των διαδικασιών, θα αποβάλλει το πρόσθετο διοικητικό βάρος (μέσος επιπρόσθετος χρόνος : 6 μήνες) που προκαλείται από τη εσφαλμένη θεώρηση ότι απαιτείται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ συνδέσμων, νομικών πρόσωπων δημοσίου δικαίου ή και ιδρυμάτων, που δε διαθέτουν την προβλεπόμενη τεχνική επάρκεια ή η τεχνική τους επάρκεια είναι ελλιπής, με τους οικείους δήμου. Τούτο θα επιταχύνει τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έργων και μελετών και θα επιτρέψει την απρόσκοπτη υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεων των αναφερόμενων φορέων.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 10:07 | Νικόλας Σούλης

  Επειδή δεν υφίσταται λόγος διαχωρισμού και ονομαστικής αναφοράς σε συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα των δήμων, το πρώτο εδάφιο πρέπει να αναδιατυπωθεί ώστε να καταλαμβάνει όλα τα νομικά πρόσωπα των δήμων δίχως εξαιρέσεις :

  (αβ) Οι μελέτες έργων και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών των νομικών προσώπων των δήμων συντάσσονται από το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας και θεωρούνται από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την τεχνική υπηρεσία του δήμου που τα έχει συστήσει ή από τεχνική υπηρεσία δήμου που συμμετέχει σε αυτούς.

 • 12 Φεβρουαρίου 2023, 10:35 | ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Προτείνουμε να διαμορφωθεί σχετικά το Άρθρο 29 “Ρυθμίσεις για τα έργα, τις μελέτες, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση άρθρου 209 ν. 3463/2006” ώστε στο Τροποποιούμενο Άρθρο 209, Παράγραφος 4. (αβ) του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) να συμπεριληφθούν και οι Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ οι οποίοι έχουν συσταθεί προσφάτως από Περιφέρειες (όπως ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε στην προκειμένη) ως ακολούθως :
  «Άρθρο 209
  4. (αβ) Οι μελέτες έργων και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των δήμων, των Συνδέσμων, των ιδρυμάτων τους, των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) και των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης – αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) συντάσσονται από το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας και θεωρούνται από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την τεχνική υπηρεσία του δήμου ή της Περιφέρειας που τα έχει συστήσει ή, σε περίπτωση Συνδέσμου, από τεχνική υπηρεσία δήμου που συμμετέχει σε αυτούς. Η μελέτη θεωρείται εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από την υποβολή της στον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου, η θεώρηση λογίζεται ότι έχει εκδοθεί. Η μελέτη μετά τη θεώρησή της αποστέλλεται, με επιμέλεια του προϊσταμένου της τεχνικής υπηρεσίας, στην Οικονομική Επιτροπή για αποδοχή σύμφωνα με την περ. κε) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010. Η απόφαση αποδοχής εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο υποχρεωτικά εντός ενός (1) μηνός, από την υποβολή της μελέτης από την τεχνική υπηρεσία των νομικών προσώπων του πρώτου εδαφίου.

 • 11 Φεβρουαρίου 2023, 12:03 | Κατερίνα Κοκκινογένη

  Επί της παραγράφου 5
  Προτείνεται η αναδιατύπωση της πρώτης φράσης της παραγράφου 5 ως εξής: «Επιτρέπεται η διενέργεια διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών από Δήμους, …»

 • 11 Φεβρουαρίου 2023, 12:48 | Κατερίνα Κοκκινογένη

  Επί της παραγράφου 4 περίπτωση ζ
  α) Μετά την κατάργηση της παρ. 1 του άρθρου 209 του ν. 3463/06, του ΕΚΠΟΤΑ και του Π.Δ. 28/80 με το άρθρο 377 του ν. 4412/2016, έχει δημιουργηθεί μείζον ζήτημα στους Ο.Τ.Α. αναφορικά με την αρμόδια υπηρεσία για σύνταξη μελετών παροχής υπηρεσιών και των τευχών προμηθειών για την εκτέλεση των οποίων απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία.
  Εξακολουθεί να είναι αρμόδια η τεχνική υπηρεσία των Δήμων ή μπορεί η σύνταξη των ανωτέρω να πραγματοποιείται από άλλες διευθύνσεις (π.χ. Περιβάλλοντος) που διαθέτουν προσωπικό των κατάλληλων ειδικοτήτων (π.χ. μηχανικούς);;;
  Σκόπιμο θα ήταν, επ’ ευκαιρία της τροποποίησης, να διευθετηθεί και το συγκεκριμένο θέμα περί αρμοδιότητας σύνταξης και θεώρησης μελετών παροχής υπηρεσιών και των τευχών προμηθειών για την εκτέλεση των οποίων απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία.

  β) Καθώς και για υπηρεσίες και προμήθειες, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση και για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, σε πλείστες περιπτώσεις συντάσσονται μελέτες παροχής υπηρεσιών και τεύχη προμηθειών, σκόπιμο θα ήταν στο τέλος του τελευταίου εδαφίου να προστεθεί η φράση «, εφόσον δεν έχουν συνταχθεί από την αρμόδια προς τούτο υπηρεσία».

 • 10 Φεβρουαρίου 2023, 11:50 | Γιάννης Οικονόμου

  Μετά την τροποποίηση του άρθρου 72 του ν.3852/10 με το άρθρο 31 του ν.5013/23, από την περίπτωση ζ του άρ. 72 του ν.3852/10 σε συνδυασμό με την περ. 9 του άρθρου 209 του ν.3463/06, συνάγεται ότι για τις τροποποιήσεις των συμβάσεων που γίνονται με απευθείας ανάθεση, αρμόδιο όργανο είναι πλέον τον Δημοτικό Συμβούλιο και όχι ο Δήμαρχος.

  Καθώς με την προσθήκη στο άρ. 72 του «προηγείται της σύναψης σύμβασης» αλλάζει το νόημα και για τις απευθείας αναθέσεις, και συνάγεται ότι και ο Δήμαρχος ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής μόνο για το στάδιο που προηγείται της σύναψης σύμβασης και όλες οι άλλες αρμοδιότητες όπως η τροποποίηση των συμβάσεων ανήκει στο ΔΣ.

  Οπότε καλό θα ήταν εφόσον τροποποιείται το άρ.209 του 3463/06 να προστεθεί κάποιο εδάφιο στην παράγραφο 9 που να αναφέρει ότι ο Δήμαρχος αποφασίζει για τις τροποποιήσεις των συμβάσεων των απευθείας αναθέσεων καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την εκτέλεση των συγκεκριμένων συμβάσεων.

 • 9 Φεβρουαρίου 2023, 09:56 | Μάκης

  Με την ευκαιρία τροποποίησης του άρθρου αυτού ,πρέπει να λυθεί ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Στη παράγραφο 9 λέει ότι για την απευθείας ανάθεση τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο. Όμως στη παράγραφο 4 ζ μιλάει για έγκριση στο τέλος από την Οικονομική Επιτροπή. Δηλαδή πχ αν θέλω να αγοράσω στυλούς 3.000 ευρώ (δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις) αλλά συντάσσεται τεύχος πάλι θα θέλει έγκριση Οικονομικής Επιτροπής;;;

 • 9 Φεβρουαρίου 2023, 07:30 | Θωμάς Τζιάτζιος

  1. Η θεώρηση των μελετών εντός 1 μηνός είναι ανέφικτη καθώς οι παραλαμβανόμενες μελέτες βρίθουν λαθών που για να διορθωθούν και να επανελεγχθούν απαιτούν πολύ παραπάνω χρόνο.
  2. Ποιό το νόημα της «αποδοχής» μιας μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή η οποία αποτελεί ένα Τεχνικό αντικείμενο για το οποίο η Οικονομική Επιτροπή δεν μπορεί να εκφέρει γνώμη. Προσθέτει επιπρόσθετο γραφειοκρατικό βάρος, χωρίς ουσιαστική έννοια.