Άρθρο 6 Ένταξη προτάσεων καινοτομίας στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα

1. Για την ένταξη προτάσεων στο Ε.Σ.Δ.Κ., η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών πρόσκληση το πρώτο τρίμηνο του τελευταίου έτους εφαρμογής του Ε.Σ.Δ.Κ., με την οποία καθορίζονται τα πεδία προτεραιότητας για την υποβολή προτάσεων καινοτομίας, η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής τους, οι όροι, τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησής τους.
2. Οι φορείς του άρθρου 3 σχεδιάζουν προτάσεις καινοτομίας σύμφωνα με τον Οδηγό Καινοτομίας της παρ. 5 και τις υποβάλλουν προς αξιολόγηση στη Διεύθυνση Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα του άρθρου 12.
3. Η Διεύθυνση Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του άρθρου 12 αξιολογεί τις προτάσεις σύμφωνα με τον Οδηγό Καινοτομίας της παρ. 5 και την πρόσκληση της παρ. 1 και εισηγείται στον Συντονιστή του Συστήματος Καινοτομίας, προκειμένου ο τελευταίος να αποφασίσει για την ένταξή τους ή μη στο Ε.Σ.Δ.Κ..
4. Οι προτάσεις καινοτομίας που εντάσσονται στο Ε.Σ.Δ.Κ. σύμφωνα με το παρόν συνιστούν πρωτότυπα έργα και υπάγονται στο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης Καινοτομίας του άρθρου 7 .
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εκδίδεται Οδηγός Καινοτομίας που συνιστά υπόδειγμα και περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό και την υποβολή προτάσεων καινοτομίας από τους φορείς του άρθρου 3, με απώτερο στόχο την ένταξή τους στο Ε.Σ.Δ.Κ..