Άρθρο 18 Επέκταση της δυνατότητας ανακατανομής κενών θέσεων στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου

Οι κενές θέσεις προσωπικού των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εκδίδουν οργανισμό ή κανονισμό λειτουργίας με προεδρικό διάταγμα μπορεί να ανακατανέμονται σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες με κοινή απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του αρμόδιου για τη δημόσια διοίκηση Υπουργείου και του οικείου Υπηρεσιακού Γραμματέα.