Άρθρο 23 Πλήρωση θέσεων ιδιωτικού δικαίου στα γραφεία μονομελών οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

Για την πλήρωση των θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που προβλέπονται σε προεδρικά διατάγματα που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 47 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) περί στελέχωσης ιδιαίτερων γραφείων. Ειδικά για την απόσπαση εκδίδεται κοινή απόφαση του αρμόδιου προς διορισμού οργάνου του φορέα προέλευσης και του μονομελούς οργάνου διοίκησης του ν.π.ι.δ.. Για τα ελάχιστα προσόντα διορισμού στις ως άνω θέσεις εφαρμόζεται το άρθρο 48 του ν. 4622/2019. Το προσωπικό που στελεχώνει τις ως άνω θέσεις αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του μονομελούς οργάνου διοίκησης στο γραφείο του οποίου υπάγεται χωρίς να γεννάται κανένα δικαίωμα αποζημίωσης στον υπάλληλο που αποχωρεί.