Άρθρο 45 Κωλύματα εκλογιμότητας όσων έχουν παυθεί από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 10 και παρ. 3 άρθρου 48 ν. 4804/2021

1. Στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4804/2021 προστίθεται υποπερ. αγ) και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για:
α) όσους έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα πρώτου ή δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης ύστερα από:
αα) αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με την περ. γ` της παρ. 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87), περί έκπτωσης εξαιτίας καταδίκης, ή
αβ) αιτιολογημένη απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α. για πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του ν. 3852/2010, περί πειθαρχικής ευθύνης και πειθαρχικής διαδικασίας αντίστοιχα, ή
αγ) όσους έχουν παυθεί από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα πρώτου ή δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 237 του ν. 3852/2010, ή
β) αυτούς που στερούνται των πολιτικών δικαιωμάτων τους ή στους οποίους έχει επιβληθεί αποστέρηση δημόσιας θέσης ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού αξιώματος με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση.».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4804/2021 προστίθεται περ. γ) και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«3. Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για:
α) όσους έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα πρώτου ή δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης ύστερα από:
αα) αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87), περί έκπτωσης εξαιτίας καταδίκης, ή
αβ) αιτιολογημένη απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α. για πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του ν. 3852/2010, περί πειθαρχικής ευθύνης και πειθαρχικής διαδικασίας αντίστοιχα, ή
β) αυτούς που στερούνται των πολιτικών δικαιωμάτων τους ή στους οποίους έχει επιβληθεί αποστέρηση δημόσιας θέσης ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού αξιώματος με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, ή
γ) όσους έχουν παυθεί από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα πρώτου ή δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 237 του ν. 3852/2010.».

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 14:54 | Ναταλία Σταυροπουλου

  συμφωνώ με την πφπο

 • 10 Φεβρουαρίου 2023, 14:59 | PX

  Το συγκεκριμένο άρθρο χρήζει βελτίωσης.

  Για τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες δεν θα έπρεπε να αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και η πρόβλεψη έκπτωσης από το αξίωμα αν αποδειχτεί εμπλοκή τους κατά τρόπο που συνιστά κώλυμα/ασυμβίβαστο με τον οικείο ΟΤΑ. Πριν την ανακήρυξη των συνδυασμών θα πρέπει να γίνεται ουσιαστικός έλεγχος για το κατά πόσο συντρέχουν τα κωλύματα/ασυμβίβαστα στο πρόσωπό τους.

  Έτσι δεν θα υπάρχει ο κίνδυνος να εκλεγεί κάποιος δήμαρχος/περιφερειάρχης και -κατόπιν εορτής- να κηρυχθεί έκπτωτος. Σε αντίθετη περίπτωση, στο σπάνιο αλλά υπαρκτό σενάριο της εκ των υστέρων έκπτωσης, υπάρχει δυσαρμονία στην κοινωνία που άλλον εκλέγει και από αλλον διοικείται, ενώ τίθενται επιπλέον δυσκολίες στη διοίκηση του ΟΤΑ και στην απαραίτητη σύμπνοια σε ακανθώδη ζητήματα.

  Αν ο παραπάνω έλεγχος είναι αδύνατος για όλες τις κατηγορίες κωλυμάτων/ασυμβιβάστων που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 48 του ν.4804/2021, τότε θα πρέπει τουλάχιστον να πραγματοποιείται για τις προβλέψεις της παραγράφου 3 των συγκεκριμένων άρθρων.