Άρθρο 15 Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος Μέρους είναι η ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα και, ιδίως:
α) η εξατομικευμένη στήριξη εργαζομένων με αναπηρία στον δημόσιο τομέα,
β) η ανακατανομή κενών θέσεων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
γ) η στελέχωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 1Γ/2022 προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ),
δ) η συμμετοχή επιτυχόντων στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ όταν αυτός διενεργείται σε δύο διακριτά στάδια, καθώς και
ε) η διευθέτηση ζητημάτων αποσπάσεων στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).