Άρθρο 51 Παράταση προθεσμιών για το ΕΜΖΣ και τα Υπομητρώα του – Τροποποίηση παρ. 7 και 8 άρθρου 46 ν. 4830/2021

Στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 46 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) αντικαθίσταται η ημερομηνία «31ης.3.2023» με την ημερομηνία «31ης.12.2023» και οι παρ. 7 και 8 διαμορφώνονται ως εξής:
«7. Μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ, και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2023, για τη δραστηριοποίηση των φιλοζωικών σωματείων και φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν απαιτείται η προηγούμενη καταχώρισή τους στο ΕΜΖΣ, εφόσον τα εν λόγω σωματεία και οργανώσεις δεν έχουν λυθεί, λειτουργούν νόμιμα και περιλαμβάνουν στους καταστατικούς σκοπούς τους την προαγωγή της φιλοζωίας ή τη φροντίδα και περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
8. Μέχρι τη θέση σε πλήρη λειτουργία του ΕΜΖΣ και των υπομητρώων του, περιλαμβανομένης της Πανελλήνιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας Αδέσποτων, και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2023, αναστέλλεται η υποχρέωση της προηγούμενης εγγραφής και καταχώρισης δεδομένων στο ΕΜΖΣ που προβλέπεται στον παρόντα.».

  • 14 Φεβρουαρίου 2023, 15:32 | ΝΤΙ ΜΠΑΜΠΟ-ΒΟΡΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

    Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ