Άρθρο 41 Αδειοδότηση Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 66ΚΣΤ ν. 4939/2022

Στην παρ. 1 του άρθρου 66ΚΣΤ του ν. 4939/2022 (Α’ 111) η φράση «και έχει λάβει άδεια λειτουργίας» αντικαθίσταται από τη φράση «κατόπιν έκδοσης σχετικής άδειας λειτουργίας από τον οικείο δήμο» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων (ΚΦΑΑ) είναι κάθε δομή μακροχρόνιας φιλοξενίας, που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων, λειτουργεί σε δημόσιο ή ιδιωτικό κτήριο κατάλληλα διαμορφωμένο, κατόπιν έκδοσης σχετικής άδειας λειτουργίας από τον οικείο δήμο.».