ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Άρθρο 16 Προσωπικό αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Τροποποίηση περ. στ. παρ. 5 άρθρου 2 ν. 4674/2020 και παρ. 3 άρθρου 15 ν. 4257/2014

1. Το τέταρτο εδάφιο της περ. στ’ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) τροποποιείται, ώστε να περιλαμβάνεται στη ρύθμιση και το σύνολο των υποκείμενων οργανικών μονάδων των Διευθύνσεων των αναπτυξιακών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και η περ. στ’ διαμορφώνεται ως εξής:
«στ. Ο γενικός διευθυντής και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία τους ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί να ανανεώνεται. Ως Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών ορίζονται πτυχιούχοι μηχανικοί πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, με ελάχιστη προϋπηρεσία πέντε (5) ετών στο γνωστικό τους αντικείμενο. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι Προϊστάμενοι των λοιπών Διευθύνσεων, καθώς και οι Προϊστάμενοι των υποκείμενων οργανικών μονάδων του συνόλου των Διευθύνσεων, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.). Στις θέσεις ευθύνης των προηγουμένων εδαφίων δύνανται να ορίζονται υπάλληλοι που έχουν μετακινηθεί ή αποσπασθεί στον αναπτυξιακό οργανισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ε’.»
2. α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) τροποποιείται ως προς την καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Με την απόφαση μετακίνησης καθορίζεται ο φορέας καταβολής των αποδοχών του προσωπικού που μετακινείται. Σε περίπτωση που ο δήμος καθορίζεται ως φορέας καταβολής των αποδοχών του μετακινούμενου υπαλλήλου, σύμφωνα με την απόφαση του πρώτου εδαφίου, ο δήμος καταβάλλει το σύνολο των αποδοχών του κάθε μετακινουμένου υπαλλήλου, περιλαμβανομένου και του επιδόματος σε θέση ευθύνης της περ. στ’ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).».
β) Το επίδομα θέσης ευθύνης της περ. α) καταβάλλεται από τον δήμο και στους υπαλλήλους, που έχουν ήδη μετακινηθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, και για όσο χρόνο κατέχουν τη θέση ευθύνης, με φορέα καταβολής των αποδοχών τους τον δήμο και ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους.

 • Λαμβάνοντας υπόψη:
  • την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας», συνταγματικές επιταγές και απαιτήσεις της εθνικής μας νομοθεσίας, όπως:
  • τον ν.4488/2017, ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 68 «Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα ΑμεΑ» τα εξής: «1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου, συνεργάζονται με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70 και τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ […]»
  • τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), με τον οποίο η χώρα μας κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,

  Zητάμε την κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.4765/21 (ΦΕΚ Α΄6) σύμφωνα με την οποία τα άτομα με αναπηρία δεν προσλαμβάνονται στις θέσεις των φορέων της παρ.1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, κλάδων/ειδικοτήτων του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας όλων των κατηγοριών, καθώς και των κλάδων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), ΔΕ Φύλαξης, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, ΥΕ Υγειονομικού Προσωπικού και κλάδων/ειδικοτήτων κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των Ο.Τ.Α.

  Η διάταξη αυτή, παραβιάζει την Αρχή της ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης και συνιστά ανεπίτρεπτη δυσμενή διάκριση (βλ. ν.4443/2016) όταν μάλιστα άτομα με αναπηρία που φοιτούν στα Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) εκπαιδεύονται σε ειδικότητες που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.

  Δεδομένου μάλιστα ότι υπάρχει η διαδικασία αξιολόγησης της υγείας και φυσικής καταλληλότητας του υποψήφιου υπαλλήλου για πρόσληψη, μέσω ιατρικών γνωματεύσεων, (σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3528/2007 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 7, παρ. 1, του ν.4210/2013 και το άρθρο 48, παρ. 1 του ν.4674/2020) στο οποίο γίνεται αναφορά ειδικά στα άτομα με αναπηρία, θεωρούμε απαράδεκτη τη διάταξη, η οποία προδικάζει τον αποκλεισμό των πολιτών με αναπηρία και ζητάμε την κατάργησή της.
  Σε περίπτωση που δεν διορθωθεί η εν λόγω διάταξη θα αναγκαστεί η Ε.Σ.Α.μεΑ. να προσφύγει στα δικαστήρια, γιατί παραβιάζει ευθέως το Σύνταγμα της χώρας και την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η θεσμοθέτηση της απαράδεκτης αυτής διάταξης.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 09:17 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ…
  ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΔΙΚΑΙΑ ΛΥΣΗ!

 • 11 Φεβρουαρίου 2023, 12:45 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Διόρθωση: «τα άρθρα 14-54 πρέπει να διαγραφούν ως άσχετα με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου (Σύστημα Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα)»

 • 10 Φεβρουαρίου 2023, 10:01 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  «Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που περιέχει διατάξεις άσχετες με το κύριο αντικείμενό τους δεν εισάγεται για συζήτηση» (Σ 73 παρ.5, εδαφ. β).
  Κατά συνέπεια, σεβόμενος το αντικείμενο του παρόντος νομοσχεδίου για την Καινοτομία στην Δημόσια Διοίκηση, θεωρώ πως τα άρθρα 17-54 πρέπει να διαγραφούν ως άσχετα με το κύριο αντικείμενο αυτού (Σύστημα Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα). Καιρός η Βουλή των Ελλήνων να σεβαστεί το Σύνταγμα και να ψηφίζει νόμους με αυστηρά θεματικά κριτήρια. Μόνον έτσι θα καταστεί δυνατή η λειτουργία «κύκλων ποιότητος» και θα αναβαθμιστεί η ποιότητα της νομοπαραγωγής (ριζική αιτία κακής λειτουργίας της Δημόσιας Εκτελεστικής Διοίκησης).-