Άρθρο 43 Εισφορές Ο.Τ.Α. α’ βαθμού υπέρ ΦΟ.Δ.Σ.Α. και διαδικασίες είσπραξης- Τροποποίηση άρθρου 239 ν. 4555/2018

 

Στο άρθρο 239 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 2 μετά τις λέξεις «των δήμων» διαγράφονται οι λέξεις «και κοινοτήτων», β) το έβδομο εδάφιο της παρ. 5 αντικαθίσταται από τρία νέα εδάφια, γ) προστίθεται παρ. 6 και το άρθρο 239 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 239
Εισφορές Ο.Τ.Α. α` βαθμού υπέρ ΦΟ.Δ.Σ.Α. και διαδικασίες είσπραξης
1. Οι Ο.Τ.Α. α` βαθμού που συμμετέχουν στο ΦΟ.Δ.Σ.Α. εισφέρουν στο ετήσιο κόστος διαχείρισης σύμφωνα με τον κανονισμό τιμολόγησης των ΦΟ.Δ.Σ.Α., που διαμορφώνεται σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4819/2021. Η απόφαση καθορισμού του ετήσιου κόστους διαχείρισης και της εισφοράς ή του τέλους των Ο.Τ.Α., κοινοποιείται στα δημοτικά συμβούλια μέχρι το τέλος του μηνός Αυγούστου κάθε έτους, ώστε να συμπεριληφθεί στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α.
2. Η ετήσια εισφορά των δήμων, καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις και η πληρωμή κάθε τριμηνιαίας δόσης γίνεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του αντίστοιχου τριμήνου.
3. Το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους ή οποιουδήποτε ποσού πάσης φύσεως συμμετοχής μετοχικού κεφαλαίου, των Ο.Τ.Α. α` βαθμού προς τον οικείο ΦΟ.Δ.Σ.Α., παρακρατείται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, από τα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του οικείου δήμου και αποδίδεται στον δικαιούχο ΦΟ.Δ.Σ.Α. με τη διαδικασία του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 (Α` 138), ύστερα από σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου περί παρακράτησης και απόδοσης του ποσού αυτού από τους ανωτέρω φορείς. Σε διαφορετική περίπτωση, ο οικείος δήμος οφείλει να αποδίδει ο ίδιος το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους στον οικείο ΦΟ.Δ.Σ.Α.
4. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από δήμο τριμηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον οικείο ΦΟ.Δ.Σ.Α. ή οποιουδήποτε ποσού πάσης φύσεως συμμετοχής προς τον οικείο ΦΟ.Δ.Σ.Α., πέραν του ενός (1) μηνός, το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται υποχρεωτικά από τους ανωτέρω φορείς, ύστερα από αίτημα του οικείου ΦΟ.Δ.Σ.Α., που υποβάλλεται σε αυτούς με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής ή του διοικητικού συμβουλίου όταν πρόκειται για Α.Ε., που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους και αποδίδεται σε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή, αν το οφειλόμενο ποσό του οικείου δήμου είναι μεγαλύτερο των αντίστοιχων εσόδων αυτού από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, τότε το αίτημα του οικείου ΦΟ.Δ.Σ.Α. υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του υπόχρεου δήμου και αποδίδεται σε αυτόν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
5. Αν οι ΦΟ.Δ.Σ.Α. συνάπτουν συμβάσεις σύμπραξης σύμφωνα με την παρ. γ1 του άρθρου 17 του ν. 3389/2005 (Α` 232), ασκούν την αρμοδιότητα της παρ. 1α του άρθρου 17 του ν. 4071/2012, ώστε οι ετήσιες εισφορές των δήμων να ορίζονται σε ύψος που εξασφαλίζει την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του ΦΟ.Δ.Σ.Α. από τη σύμβαση σύμπραξης και να υπολογίζονται κατ` ελάχιστο με τιμή ανά τόνο αποβλήτων ίση προς την αντίστοιχη τιμή της σύμβασης σύμπραξης. Για όλη τη διάρκεια της σύμβασης σύμπραξης, κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. γνωστοποιεί εγγράφως τον προηγούμενο μήνα πριν από την έναρξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου της σύμβασης σύμπραξης προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ή και άλλα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί με νόμο ή σύμβαση ή είσπραξη των ανταποδοτικών τελών για λογαριασμό των δήμων το ποσό της ετήσιας εισφοράς κάθε δήμου προς το ΦΟ.Δ.Σ.Α. που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων της σύμβασης σύμπραξης. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να το αποδίδουν απευθείας στο ΦΟ.Δ.Σ.Α. κατά προτεραιότητα, πριν από την απόδοση στον οικείο δήμο οποιουδήποτε ποσού έναντι εισπραχθέντων ανταποδοτικών τελών. Για το ποσό της ετήσιας εισφοράς, που δεν αφορά την εξυπηρέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων της σύμβασης σύμπραξης, ισχύουν όσα ορίζονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Τα ποσά του προηγούμενου εδαφίου κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό του ΦΟ.Δ.Σ.Α., ο οποίος εξυπηρετεί αποκλειστικά τις οικονομικές υποχρεώσεις του ΦΟ.Δ.Σ.Α. από τη σύμβαση σύμπραξης. Οι ΦΟ.Δ.Σ.Α. επιτρέπεται να συστήνουν υπέρ των δανειστών της εταιρείας ειδικού σκοπού της σύμβασης σύμπραξης εξασφάλιση επί του λογαριασμού του προηγούμενου εδαφίου και να εκχωρούν τα έσοδα που προέρχονται από τις εισφορές των μελών τους ή τα τέλη παροχής των υπηρεσιών τους, για την ασφάλεια των συμβάσεων αυτών. Σε περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό του ΦΟ.Δ.Σ.Α. από τη σύμβαση σύμπραξης είναι μεγαλύτερο από τα ποσά των ετήσιων εισφορών των Δήμων που αποδόθηκαν στον ΦΟ.Δ.Σ.Α από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ή και τα άλλα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί με νόμο ή σύμβαση η είσπραξη των ανταποδοτικών τελών για λογαριασμό των δήμων, τότε κάθε δήμος οφείλει ο ίδιος να αποδίδει το οφειλόμενο ποσό στον ΦΟ.Δ.Σ.Α., προκειμένου ο τελευταίος να εξυπηρετήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις της σύμβασης σύμπραξης. Αν ο δήμος καθυστερήσει πέραν του ενός (1) μηνός να καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό στον ΦΟ.Δ.Σ.Α., με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών το εν λόγω ποσό παρακρατείται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του υπόχρεου δήμου και αποδίδεται στον ΦΟ.Δ.Σ.Α., ύστερα από αίτημα του οικείου ΦΟ.Δ.Σ.Α., που υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής ή του διοικητικού συμβουλίου όταν πρόκειται για Α.Ε., που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους. Αν το οφειλόμενο ποσό παρακρατηθεί από τους κεντρικούς πόρους του υπόχρεου δήμου, αυτό κατατίθεται στον ως άνω ειδικό λογαριασμό του ΦΟ.Δ.Σ.Α.
6. Η παρ. 5 εφαρμόζεται και στους ΦΟ.Δ.Σ.Α. που συνάπτουν ή έχουν συνάψει προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α` 87) για έργα διαχείρισης αποβλήτων που υλοποιούνται μέσω συμβάσεων σύμπραξης του ν. 3389/2005.».

  • Άρθρο 43 παρ.4:
    Για την εξασφάλιση των εσόδων των ΦΟΔΣΑ προτείνεται να θεσπισθεί η υποχρεωτικότητα και στην περίπτωση αιτήματος του οικείου ΦΟΔΣΑ να παρακρατηθεί από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους όπως άλλωστε προβλέπεται και με την ΔΕΗ Α.Ε ή τον εναλλακτικό πάροχο ενέργειας. Συγκεκριμένα προτείνεται όταν υποβάλλεται αίτημα στον Υπουργό Εσωτερικών το οφειλόμενο ποσό να παρακρατείται υποχρεωτικά από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του υπόχρεου Δήμου και να αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στον οικείο ΦΟΔΣΑ.

  • 13 Φεβρουαρίου 2023, 14:29 | Σταύρος Μαυρουδέας

    Οι ΦΟ.Δ.Σ.Α. θα αναθέτουν σε ΣΔΙΤ, οι Δήμοι θα πληρώνουν αλλιώς θα γίνεται παρακράτηση του ποσού, οι ΦΟ.Δ.Σ.Α. και τα ΣΔΙΤ δεν θα έχουν όρους για την πληρωμή τους, οι πολίτες θα πληρώνουν τα τέλη χωρίς να υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα επιτυγχάνονται οι στόχοι των ΦΟ.Δ.Σ.Α. και των ΣΔΙΤ και θεωρούν οι νομοθέτες ότι όλα θα πάνε καλά; Θεωρώ ότι πρέπει να τεθούν όροι για τους ΦΟ.Δ.Σ.Α. και τα ΣΔΙΤ, ώστε εάν δεν πετυχαίνουν τους στόχους τους, οι Δήμοι να πληρώνουν μειωμένες εισφορές. Επίσης, θα είναι χρήσιμο να μάθουμε οι πολίτες πως σχετίζονται τα δημοσιεύματα για την αύξηση του κόστους του δανεισμού των εταιρειών με τα προτεινόμενα ΣΔΙΤ (δηλαδή οι πολίτες θα στηρίξουν τις εταιρείες, χωρίς να λάβουν εγγυήσεις για την υλοποίηση των απαραίτητων υπηρεσιών;).