Άρθρο 8 Πληροφοριακό Σύστημα για την Καινοτομία στον δημόσιο τομέα

Στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα αναπτύσσεται πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία «Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης και Ανοικτής Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα», προκειμένου να υποστηρίζει το Σύστημα Καινοτομίας.