ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ Άρθρο 26 Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων δήμων – Προσθήκη άρθρου 166Α στον ν. 3463/2006

Μετά από το άρθρο 166 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) προστίθεται άρθρο 166Α, ως εξής:
«Άρθρο 166Α
Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων
1. Οι δήμοι βεβαιώνουν ταμειακά τα κάθε είδους οφειλόμενα ποσά, από οποιαδήποτε πηγή, που καθίστανται εισπρακτέα έσοδα, εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ετών, που αρχίζει το επόμενο έτος από τη γένεση της οφειλής, εκτός αν με ειδικές διατάξεις ορίζονται μικρότερες προθεσμίες. Για τον ακριβή καθορισμό των υπόχρεων και του οφειλόμενου ποσού οι δήμοι, πέραν της χρήσης των μητρώων τους, δύνανται να ζητούν το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, από κάθε αρχή της Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), η οποία υποχρεούται να προσκομίσει τα αιτούμενα στοιχεία εντός ενός (1) μηνός, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η μη εμπρόθεσμη ανταπόκριση στο αίτημα του δήμου σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο συνιστά λόγο πειθαρχικού ελέγχου των αρμόδιων οργάνων της Γενικής Κυβέρνησης.
2. Αν οι υπόχρεοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση αναγκαίων στοιχείων ή υπέβαλαν δήλωση με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, βεβαιώνονται σε βάρος τους οι οφειλές από τη γένεση της υποχρέωσής τους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν κατά περίπτωση επί των οφειλών των πέντε (5) τελευταίων ετών.
3. Οι δήμοι εξασφαλίζουν την είσπραξη των βεβαιωθέντων εσόδων εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ετών, που αρχίζει από τη λήξη του έτους της ταμειακής τους βεβαίωσης.
4. Για τα οφειλόμενα ποσά που έγιναν με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο γνωστά στον δήμο αλλά δεν βεβαιώθηκαν εντός της προθεσμίας της παρ. 1, καθώς και για τα ανείσπρακτα έσοδα μετά το πέρας της προθεσμίας της παρ. 3, συντάσσεται, με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας, έκθεση για τους λόγους της μη βεβαίωσης και της μη είσπραξης. Η έκθεση υποβάλλεται, εντός του πρώτου μήνα κάθε έτους, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών και αποστέλλεται στο αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο ενεργεί σύμφωνα με τον ν. 4820/2021 (Α’ 130).

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 12:27 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Άρθρο 26
  1) Να διευκρινιστεί αν ο όρος «από οποιαδήποτε πηγή», καταλαμβάνει και έσοδα που προκύπτουν από αυτοτελή πρόστιμα (κλήσεις ΚΟΚ), εισφορά σε χρήμα και εκμισθώσεις.
  2) Να προβλεφθεί κατ’ ελάχιστον στην αιτιολογική έκθεση, σε ποιες περιπτώσεις ισχύουν μικρότερες προθεσμίες βεβαίωσης οφειλών από την πενταετία (π.χ. κλήσεις ΚΟΚ, άρθρο 104 Ν.4604/19).
  3) Να διευκρινιστεί αν η αποστολή αποσπάσματος βεβαιωτικού καταλόγου και ατομικής ειδοποίησης της ταμειακής υπηρεσίας, μπορούν νομίμως να κοινοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.2717/99.
  4) Να προβλεφθεί η αναζήτηση στοιχείων και από φορείς πέραν της Γενικής Κυβέρνησης (π.χ. ΕΥΔΑΠ) με την άρση των περιορισμών περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  5) Να διευκρινιστεί αν η έννοια της φράσης «από τη γένεση της υποχρέωσής τους» σχετίζεται σε κάθε περίπτωση με την προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 26.
  6) Να διευκρινιστεί αν για την παραγραφή των απαιτήσεων των ΟΤΑ, θα λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση υπόψη και οι διατάξεις του Ν.4270/14 περί αναστολής και διακοπής της παραγραφής.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 12:32 | ΝΙΚΟΣ

  Επί του άρθρου 26:
  1) Να διευκρινιστεί αν η έννοια «από οποιαδήποτε πηγή» καταλαμβάνει και οφειλές από αυτοτελή πρόστιμα (κλήσεις ΚΟΚ), εισφορά σε χρήμα και έσοδα από εκμισθώσεις.
  2) Να οριστεί κατ’ ελάχιστον στην αιτιολογική έκθεση σε ποιες περιπτώσεις θα ισχύουν «μικρότερες προθεσμίες βεβαίωσης». (π.χ κλήσεις ΚΟΚ, άρθρο 103 Ν.4604/19)
  3) Να διευκρινιστεί εάν η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μπορεί να αποτελέσει νόμιμο τρόπο επίδοσης των αποσπασμάτων βεβαιωτικών καταλόγων και των ατομικών ειδοποιήσεων και να εναρμονιστεί με το άρθρο 48 του Ν.2717/99.
  4) Να προστεθεί η δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (π.χ. ΕΥΔΑΠ) με την επισήμανση της μη εφαρμογής των περιορισμών περί προσωπικών δεδομένων.
  5) Να διευκρινιστεί αν στην παρ. 2 του άρθρου 26, η γένεση της υποχρέωσης, συνδέεται σε κάθε περίπτωση με την προθεσμία που τίθεται στην παρ. 1. Άλλως να προσδιοριστεί η έννοια της γένεσης ή να αλλαχτεί το λεκτικό.
  6) Να διευκρινιστεί αν στην παρ. 3 του άρθρου 26, η παραγραφή των απαιτήσεων στην πενταετία θα εξετάζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4270/14 περί αναστολής και διακοπής της παραγραφής.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 12:21 | ΒΣ

  Προτείνουμε ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των ΟΤΑ να επανέλθει νομοθετικά στην πενταετία, όπως ισχύει σήμερα πλέον και για τις φορολογικές αξιώσεις του Δημοσίου, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ανταποκρίνονται στην πληρωμή τους. Ειδικότερα: Με τη διάταξη του άρθρου 32 Ν.4304/2014 προβλέφθηκε για τους ΟΤΑ η επαύξηση της πενταετούς παραγραφής των αξιώσεών τους σε εικοσαετή, όταν πρόκειται περί φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών προς τους ΟΤΑ που προκύπτουν «εξαιτίας μη υποβολής από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωση τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών», προσαυξημένα με τα πρόστιμα επί των οφειλών της τελευταίας πενταετίας. Ήδη όμως με τη νεότερη νομοθεσία και νομολογία του ΣτΕ, ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων του Δημοσίου έχει περιοριστεί γενικά στην πενταετία. Συνεπώς η διατήρηση μακρότερης προθεσμίας παραγραφής για τις αξιώσεις των Ο.Τ.Α., συνιστά μεγίστη νομοθετική ανωμαλία, η οποία αντίκειται πλήρως στη φιλοσοφία και τις αρχές του Κράτους Δικαίου, εξ αιτίας της οποίας θα αυξηθούν τα μη εισπράξιμα χρέη, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα μαζικές κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων από τους ΟΤΑ.
  Επιπλέον, προτείνουμε να εισαχθεί ερμηνευτική διάταξη για την εφαρμογή του αρ. 51 παρ. 2 ν. 4647/2019, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και ειδικότερα να διευκρινιστεί ότι οι ευεργετικές διατάξεις του εν λόγω άρθρου, περί απαλλαγής από τους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές, ισχύουν τόσο για τα πρόσωπα που υπέβαλαν αρχική και για πρώτη φορά δήλωση των στοιχείων των ακινήτων τους όσο και για εκείνους που υπέβαλαν διορθωτικές δηλώσεις, προκειμένου να επιλυθεί άπαξ και οριστικά το μείζον ζήτημα ερμηνείας της διάταξης που έχει ανακύψει.
  Τέλος, προτείνουμε την εισαγωγή νέας διάταξης με την οποία να προβλέπεται χωρίς χρονικούς περιορισμούς δικαίωμα υποβολής δηλώσεων ή δηλώσεων ορθών στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου δημοτών (ηλεκτροδοτούμενων και μη) με διαγραφή του συνόλου των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων και με την υποχρέωση των δηλούντων να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, υπολογιζόμενα από 1.1.2020 μέχρι και την ημερομηνία της δήλωσης. Η εν λόγω ρύθμιση θα ικανοποιήσει τόσο τους ιδιοκτήτες ακινήτων όσο και τους ΟΤΑ, αφού θα δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους ιδιοκτήτες που καθυστέρησαν ή δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις προηγούμενες ευνοϊκές ρυθμίσεις του ΥΠΕΣ και της Κ.Ε.Δ.Ε. να δηλώσουν τα ορθά στοιχεία για τον καθορισμό επιφάνειας ή και χρήσης των ακινήτων τους στους δήμους.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 18:45 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  2. Αν οι υπόχρεοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση αναγκαίων στοιχείων ή υπέβαλαν δήλωση με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, βεβαιώνονται σε βάρος τους οι οφειλές από τη γένεση της υποχρέωσής τους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν κατά περίπτωση επί των οφειλών των πέντε (5) τελευταίων ετών.

  Η παραπάνω διάταξη χρειάζεται πιο σαφή διατύπωση , να ορίζει με σαφήνεια πόσα έτη πίσω μπορούν να βεβαιωθούν οφειλές , η προηγούμενη αντίστοιχη που καταργείται όριζε 20ετία .

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 13:07 | μπροζου μαρια

  Βγάλτε επιτέλους μια ρύθμιση ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ με πολλές δόσεις να μπορέσουμε να πληρώσουμε τις οφειλές μας.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 12:00 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΟΥΣΟΥ

  Επί της παρ. 2 του αρ. 26 και σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 53 του παρόντος νομοσχεδίου, με το οποίο καταργούνται οι διατάξεις του αρ. 32 του Ν. 4304/2014, παρακαλείσθε όπως διευκρινισθεί αν καταργείται η βεβαίωση χρηματικών αξιώσεων των Ο.Τ.Α. σε βάρος των υπόχρεων εντός εικοσαετίας από τη λήξη του οικονομικού έτους που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση προς καταβολή τους και όχι πριν την 1/1/2009, στην περίπτωση της μη υποβολής από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωσή τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών. Για παράδειγμα, εάν κάποιος ιδιοκτήτης διέκοψε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις 31/12/1993 και δεν το δήλωσε στον Δήμο, δύναται να χρεωθεί από τη γένεση της οφειλής, ήτοι από τις 31/12/1993;

 • 12 Φεβρουαρίου 2023, 16:59 | Στ

  Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 της προτεινόμενης διάταξης του άρθρου 166 Α του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων πρέπει να διορθωθεί η αναφορά σε Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να γίνει στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) [Βλ. και άρθρα 129 και 130 του ν. 4820/2021].

 • 11 Φεβρουαρίου 2023, 12:52 | Νίκ

  Αυτό θα σπρώξει τους εναπομείναντες που πληρώνουν τις οφειλές τους στους δήμους, σε στάση πληρωμών. Να καταργηθεί το εδάφιο περί της παραγραφής των ήδη βεβαιωμένων οφειλών. Αντί αυτού, να προταθεί λύση είσπραξης των οφειλών αυτών. Η 5ετια για την παραγραφή να ισχύει για όσες οφειλές βεβαιωθούν από την ψήφιση του νόμου και μετά.

 • 11 Φεβρουαρίου 2023, 12:43 | Τακης

  Αναφέρεται ότι «Η μη εμπρόθεσμη ανταπόκριση στο αίτημα του δήμου σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο συνιστά λόγο πειθαρχικού ελέγχου των αρμόδιων οργάνων της Γενικής Κυβέρνησης.» Να γίνει πιο συγκεκριμένο με ποινές.

 • 11 Φεβρουαρίου 2023, 12:19 | Κορόιδο Ελλην

  Αν κατάλαβα σωστά, διαγράφονται τα χρέη μέχρι το 2012. Δηλαδή, εμείς οι υπόλοιποι πού πληρώναμε τόσα χρόνια,τι είμαστε; Τα κορόιδα της υπόθεσης; Αυτό το κράτος θα επιβραβεύει συνεχώς τους κακοπληρωτες και όσους χρωστούν;

 • 10 Φεβρουαρίου 2023, 23:57 | Στ

  Ως προς το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του προτεινόμενου άρθρου 166 Α του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) πρέπει να τροποποιηθεί η σχετική αναφορά από Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4700/2020, ΦΕΚ Α΄ 127 (βλ. και άρθρα 129 και 130 του ν. 4820/2021).

 • 10 Φεβρουαρίου 2023, 13:39 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΠΑΓΩΝΑ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ. ΕΙΜΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΟΦΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΕΙΛΕΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΕΣΟΔΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΙΣ ΔΙΑΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ;