Άρθρο 27 Δάνεια Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 176 ν. 3463/2006

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 176 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) τροποποιείται ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των δημοτικών συμβουλίων για τη συνομολόγηση δανείων και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Για τη συνομολόγηση δανείου ποσού άνω του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης με πληθυσμό έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ή άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ με πληθυσμό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων ή άνω των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ με πληθυσμό άνω των ογδόντα χιλιάδων (80.000) κατοίκων ή άνω των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ με πληθυσμό άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων ή άνω των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, η σχετική απόφαση του οικείου συμβουλίου λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του. Τα ανωτέρω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Η ανωτέρω αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) δεν απαιτείται για δάνεια που συνομολογούνται προς: α) καταβολή αποζημιώσεων για αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, β) εξαγορά ακινήτων που προορίζονται για τη δημιουργία κοινοχρήστων ή κοινωφελών εγκαταστάσεων, γ) υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας εγκαταστάσεων, μηχανημάτων ή οχημάτων και δ) αναχρηματοδότηση συναφθέντων δανείων με ευνοϊκότερους όρους.»