Άρθρο 9 Αποθετήριο Πρακτικών Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα – Πιστοποίηση

1. Το Αποθετήριο Πρακτικών Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα αποτελεί ψηφιακή βιβλιοθήκη που αναπτύσσεται εντός του Πληροφοριακού Συστήματος του άρθρου 8, με σκοπό τη συγκέντρωση και διαμοίραση της γνώσης των καλών πρακτικών καινοτομίας που εφαρμόζουν οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
2. Οι καλές πρακτικές καινοτομίας εντάσσονται στο Αποθετήριο Πρακτικών Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα εφόσον πιστοποιηθούν από τη Διεύθυνση Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών κατόπιν αξιολόγησής τους.
3. Οι πιστοποιημένες καινοτομίες του Αποθετηρίου Καινοτομιών Δημοσίου Τομέα αναγνωρίζονται ως καλές καινοτόμες πρακτικές για τη δημόσια διοίκηση και μπορούν να συμμετέχουν με ειδική σήμανση σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς.