Άρθρο 31 Ρυθμίσεις για την αποδοχή μελετών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 72 ν. 3852/2010

Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α΄82), περί αρμοδιοτήτων της οικονομικής επιτροπής των δήμων, προστίθεται περ. κε) ως εξής:
«κε) Αποφασίζει την αποδοχή των πάσης φύσεως μελετών που συντάσσονται από την τεχνική υπηρεσία του δήμου.».

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 14:23 | Σταύρος Μαυρουδέας

  Οι μελέτες να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου για τουλάχιστον 5 έτη.

 • 11 Φεβρουαρίου 2023, 13:18 | Κατερίνα Κοκκινογένη

  Προς αποφυγή παρερμηνειών προτείνεται να αποσαφηνισθεί – προσδιορισθεί ο όρος «πάσης φύσεως μελετών» ή να συσχετισθεί ρητά με την παρ. 4α του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 ως διαμορφώνεται με το άρθρο 29 του παρόντος.

  Η συγκεκριμένη πρόταση υποβάλλεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων συντάσσουν διάφορα είδη μελετών που αφορούν εκτός από έργα, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες και τεύχη ανάθεσης μελετών τόσο σε
  προμήθειες (π.χ. Η/Υ, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, υλικών ύδρευσης, οικοδομικών υλικών κλπ.)
  όσο και σε παροχή υπηρεσιών (π.χ. συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων, συντήρηση δικτύων, καθαρισμό φρεατίων ομβρίων, συμβουλευτικών υπηρεσιών κλπ.)

 • 10 Φεβρουαρίου 2023, 08:01 | Ιάσωνας Μπαδόλας

  Καλό θα ήταν να αποσαφηνιστεί εάν η ανωτέρω δήλωση αφορά όλες τις μελέτες ή μόνο τις επιστημονικές και τα έργα. Υπάρχουν μελέτες όπως οι προληπτικές ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού των Δήμων. Τέτοιες μελέτες ποια υπηρεσία θα τις θεωρεί; Με βάση το ανωτέρω όλοι θα τις σπρώχνουν στις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων για χάριν συντομίας. Θα έχουμε δηλαδή τεχνικές υπηρεσίες στους Δήμους που θα ασχολούνται από γάλα και γεύματα παιδικών σταθμών έως εργολαβίες πεζοδρομίων.

 • 9 Φεβρουαρίου 2023, 23:53 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΑ ΘΕΛΩ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΥ, ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

 • 8 Φεβρουαρίου 2023, 12:45 | ΕΦΗ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ

  Σύμφωνα με την περιπτ. ζ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του ν.3852/10, όπως πλέον ισχύει και την παρ.1 του άρθρου 65 του ν.3852/10, (σύμφωνα με την οποία το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του), η Οικονομική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και επομένως η τροποποίηση των συμβάσεων, η οποία είναι διαδικασία που λαμβάνει χώρα κατά το στάδιο που έπεται της σύναψης των συμβάσεων, φαίνεται να ανήκει πλέον στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου.

  Από την ανωτέρω διάταξη δε φαίνεται να εξαιρείται ούτε η εκτέλεση (και επομένως ούτε η τροποποίηση) συμβάσεων που έχουν ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο, παρά το γεγονός ότι φαίνεται παράδοξο ο Δήμαρχος να έχει αναθέσει μία σύμβαση και το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίζει για την τροποποίησή της. Σημειώνεται τέλος δεν υπάρχει και κάποια άλλη διάταξη που να δίνει ρητά την αρμοδιότητα στο Δήμαρχο να αποφασίζει για θέματα που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που αυτός έχει υπογράψει.

  Δεν είναι λειτουργικό το Δημοτικό Συμβούλιο να απασχολείται με την τροποποίηση συμβάσεων των οποίων λόγω του μικρού σχετικά ποσού ανάθεσης αλλά και ευελιξίας, την αρμοδιότητα για την ανάθεση έχει ο Δήμαρχος. Συνεπώς καλό θα ήταν να γίνει μία ρύθμιση επί του θέματος.