Άρθρο 2 Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος Μέρους είναι:
α) η θέσπιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία στον δημόσιο τομέα, των Προγραμμάτων Επιτάχυνσης Καινοτομίας και των Εργαστηρίων Καινοτομίας δημόσιου τομέα, των Βραβείων Καινοτομίας δημόσιου τομέα, καθώς και του Εθνικού διαγωνισμού Πρωτοτύπων και Καινοτομίας,
β) η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την καινοτομία,
γ) η λειτουργία του Αποθετηρίου Πρακτικών Καινοτομίας δημόσιου τομέα.