Άρθρο 39 Διοίκηση Νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας – Προσθήκη περ. στ’ στην παρ. 4 άρθρου 7 ν. 3329/2005

Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (Α΄81) τροποποιείται ως προς τον αριθμό των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων μέχρι τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) και με τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες, αντιστοίχως, προστίθενται περ. στ) και ζ) και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι επταμελές για Νοσοκομεία μέχρι τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) οργανικές κλίνες και εννεαμελές για Νοσοκομεία με τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες και αποτελείται από:
α) Τον Διοικητή του Νοσοκομείου, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Δύο μέλη σε Νοσοκομεία έως τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) οργανικές κλίνες και τρία μέλη σε Νοσοκομεία με τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας με τους αναπληρωτές τους. Από τα μέλη αυτά το ένα ορίζεται ως Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι μερικής απασχόλησης, στα νοσοκομεία έως τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) οργανικές κλίνες, στα οποία δεν προβλέπεται Αναπληρωτής Διοικητής. Στα νοσοκομεία με τετρακόσιες (400) οργανικές κλίνες και άνω Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής. Στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, το ένα από τα τακτικά και ένα από τα αναπληρωματικά μέλη που διορίζει ο Υπουργός Υγείας, πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Ιατρικού Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι..
γ) Τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου ως Αντιπρόεδρο, σε νοσοκομεία με τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας.
δ) Έναν εκπρόσωπο των ιατρών και ειδικευόμενων ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τους ιατρούς Ε.Σ.Υ., τους ειδικευόμενους ιατρούς και τους ιατρούς μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Νοσοκομείο.
ε) Έναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικού του Νοσοκομείου, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το λοιπό, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικό του Νοσοκομείου.
στ) Έναν περιφερειακό σύμβουλο της οικείας περιφερειακής ενότητας εντός των χωρικών ορίων της οποίας εδρεύει το νοσοκομείο, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη.
ζ) Έναν εκπρόσωπο του οικείου ιατρικού συλλόγου, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του οργάνου και τους εισηγητές των θεμάτων. Ο Πρόεδρος μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, καθώς και κάθε υπηρεσιακό παράγοντα ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε επιστημονικού ή τοπικού φορέα.
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντα του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ στα καθήκοντα του ως Διοικητή αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Διοικητή και, όπου αυτός δεν υπάρχει, από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας.
Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.
Επιτρέπεται η αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για σπουδαίο λόγο, για το υπόλοιπο της θητείας του. Η αντικατάσταση και ο ορισμός του αντικαταστάτη γίνεται με τη διαδικασία του αρχικού ορισμού.
Δεν μπορούν να ορισθούν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου νοσοκομείων οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι σε αυτό, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εκτός από αυτούς που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ`, όσον αφορά τον Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας, δ και ε της παρούσας παραγράφου. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «Μαμάτσειο» και του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας «Αγία Ολγα» συμμετέχει ο Δήμαρχος Κοζάνης και ένας εκπρόσωπος της δωρήτριας ή των κληρονόμων της, αντιστοίχως και ορίζεται ένα επιπλέον μέλος από τον Υπουργό Υγείας και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου που θα προκύψει από τη μετατροπή του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων συμμετέχει εκπρόσωπος της ΕΣΑμεΑ.
Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την 31.1.2011.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του μετά τη λήξη της θητείας του, μέχρι τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.».

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 15:03 | Μαρία Σπινθούρη

  Αξιότιμοι,

  Οι προτεινόμενες διατάξεις αναφορικά με τη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων είναι θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να τροποποιηθούν για τους ακόλουθους λόγους:

  1. Απουσιάζει παντελώς από το ΔΣ των νοσοκομείων, είτε ως τακτικό είτε ως αναπληρωματικό μέλος Νοσηλευτής ή υπάλληλος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ενώ εκπροσωπούνται, ορθώς, η Ιατρική και η Διοικητική Υπηρεσία
  2. Οι υπηρεσίες του νοσοκομείου είναι ισότιμες και κάθε προτεινόμενη διάταξη που αντίκειται σε αυτό είναι προδήλως παράνομη και δύναται να προσβληθεί καθώς εισάγεται μία άνιση μεταχείριση και ανισοβαρής εκπροσώπηση των υπηρεσιών του νοσοκομείου και των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται σε αυτό
  3. Στο σύνολο των λειτουργιών και των αρμοδιοτήτων του ΔΣ εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα η Νοσηλευτική Υπηρεσία η οποία:
  a. Αποτελεί τη μεγαλύτερη, πολυπληθέστερη και βασική για όλες τις λειτουργίες του νοσοκομείου Υπηρεσία
  b. Συμμετέχει σε επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών, τεχνικών προδιαγραφών
  c. Πραγματοποιεί παραγγελίες υλικών, φαρμάκων και λοιπού εξοπλισμού και αναλωσίμων
  d. Διαχειρίζεται υλικά και φάρμακα υψηλού κόστους
  e. Διαχειρίζεται το μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού
  f. Συντονίζει τη λειτουργία όλων των άλλων υπηρεσιών του νοσοκομείου
  g. Λειτουργεί όλο το 24ωρο
  h. Συμμετέχει και γνωρίζει όλες τις διαδικασίες λειτουργίας του νοσοκομείου και σε όλα τα επίπεδα
  4. Από τη μέχρι τώρα σύσταση και λειτουργία των ΔΣ των νοσοκομείων έχει καταδειχθεί η αναγκαιότητα εκπροσώπησης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αφού πολλές αποφάσεις αποδεικνύονται στη πράξη ελλιπώς τεκμηριωμένες και συχνά εις βάρος της λειτουργίας του νοσοκομείου
  5. Η συνέχισε της λανθασμένης πρακτικής της μη συμμετοχής της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στη Διοίκηση των Νοσοκομείων είναι επιζήμια για τα νοσοκομεία και για το ΕΣΥ και δεν συμβαίνει στις ανεπτυγμένες χώρες και ενισχύεται το παρωχημένο μοντέλο του αναποτελεσματικού, μη αποδοτικού και μη βιώσιμου ιατροκεντρικού συστήματος υγείας.
  6. Η χώρα μας έχει επενδύσει στην εκπαίδευση των νοσηλευτών και διαθέτει σήμερα χιλιάδες Νοσηλευτές με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε ποικίλα αντικείμενα και εξειδικεύσεις και οι οποίοι έχουν ολοκληρωμένη γνώση των συστημάτων υγείας και της λειτουργίας των μονάδων υγείας. Η απουσία τους από τα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι επιζήμια για το ΕΣΥ και για τις μονάδες υγείας και κατ’ επέκταση για την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών υγείας διότι δεν αξιοποιούνται επαρκώς οι πολύτιμες επιστημονικές γνώσεις, η επαγγελματική επάρκεια και η εμπειρία τους προς όφελος της δημόσιας υγείας
  7. Η χώρα μας βρίσκεται επίσης στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ σε αριθμό Νοσηλευτών και φοιτητών Νοσηλευτικής ανά 1.000 κατοίκους. Παράλληλα μεγάλος αριθμός προκηρύξεων θέσεων μόνιμων νοσηλευτών στα νοσοκομεία αποβαίνουν άγονες και οι λίστες επικουρικών νοσηλευτών παραμένουν εδώ και χρόνια κενές. Οι προτεινόμενες διατάξεις απομακρύνουν ακόμα περισσότερο τους νοσηλευτές από τα κέντρα λήψης αποφάσεων των οποίων η εφαρμογή είναι αδύνατη χωρίς την ενεργό συμμετοχή τους και αποτελεί ένα επιπλέον ισχυρό αντικίνητρο για την είσοδο και παραμονή νέων νοσηλευτών στο σύστημα και νέων φοιτητών στα ΑΕΙ και από την άλλη ένα ακόμα λόγο για την εγκατάλειψη του νοσηλευτικού επαγγέλματος και την έξοδο περισσότερων νοσηλευτών από το ΕΣΥ

  Κατόπιν των ανωτέρω και με γνώμονα την βελτίωση της λειτουργίας των νοσοκομείων και κατ’ επέκταση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τη προάσπιση της δημόσιας υγείας προτείνεται:

  1. Η συμμετοχή του Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ως τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους του ΔΣ όλων των νοσοκομείων της χώρας
  2. Η συμμετοχή νοσηλευτή που θα προτείνεται από το οικείο Περιφερειακό Τμήμα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, ως τακτικού μέλους κατ’ αντιστοιχία των προτεινόμενων διατάξεων για τους ιατρούς

  Με τιμή,

  Μαρία Σπινθούρη
  Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD
  Διδάκτωρ Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο»
  Πρώην Διοικήτρια και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου-Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»
  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 5ου Περιφερειακού Τμήματος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 15:57 | Στυλιανή Ανυφαντάκη

  Εργάζομαι ως Τομεάρχης ΝΥ στο ΠαΓΝΗ. Η ΝΥ διαθέτει δεξαμενή αξιόλογων στελεχών με πλούσια εμπειρία στην καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου καθώς και κατόχους πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων. Η συμμετοχή της ΝΥ σε θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες του ΔΣ είναι διαχρονική και σημαντική καθώς εισηγείται σχετικά και συμμετέχει ενεργά:
  • στην οργάνωση επιχειρησιακών σχεδίων του νοσοκομείου.
  • σε τροποποιήσεις του οργανισμού
  • στην αναδιάταξη και ανακατανομή των κτιριακών και λοιπών υποδομών του
  Νοσοκομείου
  • σε επιτροπές αξιολόγησης για την προμήθεια αναλώσιμου και πάγιου εξοπλισμού του νοσοκομείου
  • στην έκθεση πεπραγμένων του νοσοκομείου

  Λόγω των παραπάνω η συμμετοχή των διευθυντών των νοσηλευτικών υπηρεσιών στα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων θα συνδράμει ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας των νοσοκομείων μας.

 • Ο Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος συντάσσεται πλήρως με την πρόταση του επιμελητηρίου μας (Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος) ως προς την συμμετοχή των Νοσηλευτών στο ΔΣ των Νοσοκομείων.
  Η κα Πρινάρη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΠΑΓΝΗ αιτιολόγησε επαρκώς την σημαντικότητα αυτή.
  Όλοι γνωρίζουν ότι οι Νοσηλευτές καθημερινά καλούνται να διαχειριστούν τα προβλήματα που προκύπτουν τόσο σε επίπεδο Νοσοκομειακό όσο και σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας. Δεν γίνεται να καλείται ο Νοσηλευτικός κλάδος να υποστηρίζει πολιτικές υγείας και ταυτόχρονα να απουσιάζει από σημαντικές διοικητικές θέσεις που ορίζουν και καθορίζουν πολιτικές.
  Τέλος, οφείλει το κράτος να κατανοήσει ότι πλέον μέλη ΔΕΠ Νοσηλευτικής, έχουν και αυτά ενεργό και αυτόνομο ρόλο στα Πανεπιστημιακά και στα Περιφερειακά Νοσοκομεία της χώρας μας.
  Είμαστε στη διάθεση του υπουργείου για συζήτηση και κατάθεση των απόψεων του ΕΣΝΕ και ελπίζουμε ότι οι όποιες αποφάσεις ληφθούν θα σηματοδοτούν την πρόοδο και όχι την οπισθοδρόμηση.

  Με εκτίμηση

  Η Πρόεδρος του ΕΣΝΕ Ελένη Κυρίτση Κουκουλάρη Ομότιμος Καθηγήτρια ΠΑΔΑ
  Η Α αντιπρόεδρος Σοφία Ζυγά Καθηγήτρια Παν. Πελοποννήσου
  Ο Β αντιπρόεδρος Δημήτριος Παπαγεωργίου Επικ.Καθηγητής Παν. Πελοποννήσου

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 15:48 | ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ

  Παρά τα χαρακτηριστικά που διέπουν τη Νοσηλευτική Υπηρεσία (η μεγαλύτερη αριθμητικά υπηρεσία σε κάθε νοσοκομείο, συμμετοχή σε επιτροπές και διαγωνισμούς κ.τ.λ.), και με δεδομένο το γεγονός ότι είναι ισότιμη με τη διοικητική και την ιατρική υπηρεσία, αποτελεί απορίας άξιο η πλήρης απουσία τακτικού εκπροσώπου της ΝΥ (και του νοσηλευτικού κλάδου γενικότερα) στο ΔΣ.
  Η συμμετοχή του ΔΝΥ και ενός εκπροσώπου του περιφερειακού τμήματος του επαγγελματικού επιμελητηρίου της Νοσηλευτικής (ΕΝΕ) κατά αντιστοιχία με τον ιατρικό κλάδο, θα συμβάλουν τα μέγιστα στη συνεργατική διάθεση των υπηρεσιών και τη σφαιρική και αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων του τίθενται στο ΔΣ, με περαιτέρω όφελος την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου.

  Με εκτίμηση
  Νεκταρία Σκανδαλάκη

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 15:15 | Τασούλη Γεωργία

  Η Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας πρέπει να συμμετέχει στα ΔΣ των Νοσοκομείων διότι αντιπροσωπεύει μεγάλη, αν όχι τη μεγαλύτερη μερίδα, εργαζομένων με συμμετοχή σε όλες τις λειτουργίες του οργανισμού.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 14:30 | Ευαγγελία Σαμαριτάκη

  Μελετώντας διεξοδικά το παραπάνω σχέδιο νόμου, μου γεννάται το εξής ερώτημα:
  Γιατί ενώ στα σημεία β, δ και ζ διευκρινίζεται απόλυτα η εκπροσώπηση του ιατρικού κλάδου, απουσιάζει παρόμοια ξεκάθαρη τοποθέτηση, όσον αφορά την εκπροσώπηση του νοσηλευτικού κλάδου;
  Εν έτη 2023 είναι γνωστό, ότι οι νοσηλευτές αποτελούν την πολυπληθέστερη εργασιακή ομάδα στο χώρο του νοσοκομείου, ενώ ταυτόχρονα ένας μεγάλος αριθμός κατέχει μεταπτυχιακά διπλώματα στη διοίκηση μονάδων-υπηρεσιών υγείας καθώς και τίτλους διδακτορικού διπλώματος. Επίσης, είναι γνωστή η συμμετοχή των νοσηλευτών σε διαγωνισμούς, που αφορούν συμβάσεις του νοσοκομείου.
  Οπότε απάντηση στο άνω ερώτημα μόνο ο νομοθέτης μπορεί να δώσει. Όμως κοιτώντας μπροστά, δε μπορούμε παρά να τονίσουμε, ότι προβάλει επιτακτικά η ανάγκη οι νοσηλευτές να εκπροσωπούνται. Η νοσηλευτική υπηρεσία πρέπει επιτέλους να συμμετέχει στα ΔΣ των νοσοκομείων, όχι μόνο ως εκπρόσωπος των νοσηλευτών αλλά και ως γνώστης εκ των έσω των προβλημάτων των νοσοκομείων και έχοντας τη δυνατότητα να προτείνει ταυτόχρονα λύσεις.
  Ευαγγελία Σαμαριτάκη
  RN, MPH, PhD
  ΜΕΘ, ΠΑΓΝΗ

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 13:13 | Αγγελική Πρινάρη

  Στη συγκεκριμένη πρόταση απουσιάζει πλήρως η εκπροσώπηση της Νοσηλευτικής υπηρεσίας από την/τον Διευθυντή ο οποίος πρέπει να συμμετέχει σαν τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου.
  Η Νοσηλευτική Υπηρεσία κάθε νοσοκομείου:
  • Στελεχώνεται από συναδέλφους με ανώτατη εκπαίδευση με εξειδικεύσεις , μεταπτυχιακές σπουδές και επιστημονικές εξειδικεύσεις σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού , προγραμματισμού, οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του νοσοκομείου.
  • Αποτελεί την μεγαλύτερη σε αριθμό υπηρεσία του νοσοκομείου με ενεργό συμμετοχή σε όλες τις λειτουργίες του οργανισμού.
  • Εμπλέκεται σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού και πραγματοποιεί μεγάλο αριθμό εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αντίστοιχη έγκριση.
  • Συμμετέχει σε όλες τις επιτροπές του νοσοκομείου (αξιολόγηση διαγωνισμών, κατακύρωση, χωροταξία, χαρακτηρισμού υλικών κα).
  Από προσωπική εμπειρία η συμμετοχή μου στο ΔΣ ( όταν προβλεπόταν από τη νομοθεσία) μόνο θετικά στοιχεία είχε στη λειτουργία του οργανισμού .
  Με εκτίμηση
  Πρινάρη Αγγελική,RN, MSC, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΠΑΓΝΗ

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 13:38 | ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  Στο πλαίσιο της παρούσας τροποποίησης θεωρώ ότι η Νοσηλευτική Υπηρεσία πρέπει να εκπροσωπείται στα Δ.Σ. των νοσοκομείων, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναλογικά κατηγορία προσωπικού στον οργανισμό τους. Το πιο σωστό λοιπόν είναι: 1)Nα υπάρχει στο ΔΣ μια θέση εκλεγμένου εκπροσώπου των Ιατρών , μια θέση εκλεγμένου εκπροσώπου των Νοσηλευτών και μια θέση εκλεγμένου εκπροσώπου από το λοιπό προσωπικό.2)Επίσης πρέπει να συμμετέχει εξ’ ορισμού στο Δ.Σ. η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (ΔΝΥ) καθώς και ένας εκπρόσωπος του περιφερειακού τμήματος του επαγγελματικού επιμελητηρίου της Νοσηλευτικής -ΕΝΕ-, εφόσον θα προβλέπεται το ίδιο για τον κλάδο των ιατρών (ιατρικό σύλλογο).

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 12:15 | ΔΑΔΟΥΤΗ ΣΟΦΙΑ

  Η Νοσηλευτική αποτελεί την πολυπληθέστερη υπηρεσία στο Νοσοκομείο.
  Εκτός από ότι στελεχώνουν όλα τα τμήματα ενός Νοσοκομείου συμμετέχουν και σε επιτροπές αξιολόγησης υλικών.Είναι άδικο η Νοσηλευτική Υπηρεσία να μην εκπροσωπείται στο Δ.Σ.του Νοσοκομείου.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 12:03 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ

  Θεωρώ πολύ σημαντική την εκπροσώπηση της Νοσηλευτικής υπηρεσίας. Η νοσηλευτική υπηρεσία αποτελεί την μεγαλύτερη δύναμη σε κάθε Νοσηλευτικό ίδρυμα.

 • Ως Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παραθέτουμε την πρόταση μας, με την οποία επαναφέρεται στα Διοικητικά Συμβούλια των Νοσοκομείων ο/η Διευθυντής-ντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

  Προκειμένου περί της εκ νέου καθιέρωσης της συμμετοχής των Διευθυντών των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των δημοσίων νοσοκομείων στα οικεία Διοικητικά Συμβούλια, απαιτείται η αντικατάσταση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Νόμου 3329/2005 ως εξής:

  «Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι επταμελές για Νοσοκομεία μέχρι τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) οργανικές κλίνες και ενναμελές για Νοσοκομεία με τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες και αποτελείται από: α) Τον Διοικητή του Νοσοκομείου, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Τρία μέλη σε Νοσοκομεία έως τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) οργανικές κλίνες και τέσσερα μέλη σε Νοσοκομεία με τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας με τους αναπληρωτές τους. Από τα μέλη αυτά το ένα ορίζεται ως Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι μερικής απασχόλησης, στα νοσοκομεία έως τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) οργανικές κλίνες, στα οποία δεν προβλέπεται Αναπληρωτής Διοικητής. Στα νοσοκομεία με τετρακόσιες (400) οργανικές κλίνες και άνω Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής. Στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, το ένα από τα τακτικά και ένα από τα αναπληρωματικά μέλη που διορίζει ο Υπουργός Υγείας, πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Ιατρικού Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι.. γ) Τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου ως Αντιπρόεδρο, σε νοσοκομεία με τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας. δ) Έναν εκπρόσωπο των ιατρών και ειδικευόμενων ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τους ιατρούς Ε.Σ.Υ., τους ειδικευόμενους ιατρούς και τους ιατρούς μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Νοσοκομείο. ε) Τον/την Διευθυντή/τρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Υποδιευθυντή-Τομεάρχη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, στ) Έναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικού του Νοσοκομείου, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το λοιπό, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικό του Νοσοκομείου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του οργάνου και τους εισηγητές των θεμάτων. Ο Πρόεδρος μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, καθώς και κάθε υπηρεσιακό παράγοντα ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε επιστημονικού ή τοπικού φορέα. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντα του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ στα καθήκοντα του ως Διοικητή αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Διοικητή και, όπου αυτός δεν υπάρχει, από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Επιτρέπεται η αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για σπουδαίο λόγο, για το υπόλοιπο της θητείας του. Η αντικατάσταση και ο ορισμός του αντικαταστάτη γίνεται με τη διαδικασία του αρχικού ορισμού. Δεν μπορούν να ορισθούν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου νοσοκομείων οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι σε αυτό, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εκτός από αυτούς που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ΄, όσον αφορά τον Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας, δ΄, ε΄ και στ΄ της παρούσας παραγράφου. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «Μαμάτσειο» και του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας «Αγία Όλγα» συμμετέχει ο Δήμαρχος Κοζάνης και ένας εκπρόσωπος της δωρήτριας ή των κληρονόμων της, αντιστοίχως και ορίζεται ένα επιπλέον μέλος από τον Υπουργό Υγείας και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου που θα προκύψει από τη μετατροπή του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων συμμετέχει εκπρόσωπος της ΕΣΑμεΑ.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.

  Ο Πρόεδρος Γεώργιος Αβραμίδης

  Ο Γενικός Γραμματέας Τζαννής Πολυκανδριώτης

 • Ως Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, παραθέτουμε την πρόταση μας, με την οποία επαναφέρεται στα Διοικητικά Συμβούλια των Νοσοκομείων ο/η Διευθυντής-ντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

  Προκειμένου περί της εκ νέου καθιέρωσης της συμμετοχής των Διευθυντών των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των δημοσίων νοσοκομείων στα οικεία Διοικητικά Συμβούλια, απαιτείται η αντικατάσταση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Νόμου 3329/2005 ως εξής :
  «Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι επταμελές για Νοσοκομεία μέχρι τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) οργανικές κλίνες και ενναμελές για Νοσοκομεία με τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες και αποτελείται από: α) Τον Διοικητή του Νοσοκομείου, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Τρία μέλη σε Νοσοκομεία έως τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) οργανικές κλίνες και τέσσερα μέλη σε Νοσοκομεία με τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας με τους αναπληρωτές τους. Από τα μέλη αυτά το ένα ορίζεται ως Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι μερικής απασχόλησης, στα νοσοκομεία έως τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) οργανικές κλίνες, στα οποία δεν προβλέπεται Αναπληρωτής Διοικητής. Στα νοσοκομεία με τετρακόσιες (400) οργανικές κλίνες και άνω Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής. Στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, το ένα από τα τακτικά και ένα από τα αναπληρωματικά μέλη που διορίζει ο Υπουργός Υγείας, πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Ιατρικού Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι.. γ) Τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου ως Αντιπρόεδρο, σε νοσοκομεία με τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας. δ) Έναν εκπρόσωπο των ιατρών και ειδικευόμενων ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τους ιατρούς Ε.Σ.Υ., τους ειδικευόμενους ιατρούς και τους ιατρούς μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Νοσοκομείο. ε) Τον/την Διευθυντή/τρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Υποδιευθυντή-Τομεάρχη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, στ) Έναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικού του Νοσοκομείου, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το λοιπό, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικό του Νοσοκομείου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του οργάνου και τους εισηγητές των θεμάτων. Ο Πρόεδρος μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, καθώς και κάθε υπηρεσιακό παράγοντα ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε επιστημονικού ή τοπικού φορέα. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντα του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ στα καθήκοντα του ως Διοικητή αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Διοικητή και, όπου αυτός δεν υπάρχει, από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Επιτρέπεται η αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για σπουδαίο λόγο, για το υπόλοιπο της θητείας του. Η αντικατάσταση και ο ορισμός του αντικαταστάτη γίνεται με τη διαδικασία του αρχικού ορισμού. Δεν μπορούν να ορισθούν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου νοσοκομείων οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι σε αυτό, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εκτός από αυτούς που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ΄, όσον αφορά τον Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας, δ΄, ε΄ και στ΄ της παρούσας παραγράφου. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «Μαμάτσειο» και του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας «Αγία Όλγα» συμμετέχει ο Δήμαρχος Κοζάνης και ένας εκπρόσωπος της δωρήτριας ή των κληρονόμων της, αντιστοίχως και ορίζεται ένα επιπλέον μέλος από τον Υπουργό Υγείας και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου που θα προκύψει από τη μετατροπή του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων συμμετέχει εκπρόσωπος της ΕΣΑμεΑ.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

  Ο Πρόεδρος Δημήτριος Σκουτέλης

  Ο Γενικός Γραμματέας Τζαννής Πολυκανδριώτης

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 23:00 | Παπαδοπουλος Εμμανουηλ

  Στα ΔΣ των νοσοκομείων δεν μπορει να συμμετέχει η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ουτε φυσικα ο Τομεας Νοσηλευτικης Υπηρεσιας. Ειναι θεσεις που δινονται με τοποθετησεις, οχι κρισεις, η θητεία τους δεν ειναι πεπερασμένη αλλα μπορει πχ μια Δ/τρια Νοσηλευτικης υπηρεσιας να κατεχει τη θεση επι πολλα χρονια. Θα ειναι μόνιμα στο ΔΣ? Δεν ειναι σωστο ουτε θεσμικα σωστο.
  Το ΔΣ πρέπει να ανανεώνεται . Το πιο σωστο ειναι τα υπαρχει επιπλεον μια θεση στο ΔΣ εκλεγμενου Ιατρου , μια θεση εκλεγμενου νοσηλευτη και μια θεση εκλεγμενου απο το λοιπο προσωπικο.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 17:24 | Μπαλτα Αικατερίνη

  Στα διοικητικά συμβούλια υγειονομικών οργανισμών απαιτείται η παρουσία της νοσηλευτικής διοίκησης … είναι παράλειψη η μη συμμετοχή νοσηλευτών που είναι η πιο πολυπληθής ομάδα σε ένα νοσοκομείο

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 16:05 | Μιχάλης Ζωγραφάκης Σφακιανάκης

  Τα Προγράμματα Σπουδών της Νοσηλευτικής επιστήμης θεραπεύουν επί πολλά έτη και στους τρεις κύκλους σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικές σπουδές) το ειδικό πεδίο της οργάνωσης και διοίκηση υπηρεσιών υγείας. Αυτό το γεγονός, αυτή η μέριμνα και χρηματοδότηση της ελληνικής κοινωνίας πρέπει να λειτουργήσει ανταποδοτικά στη δημόσια διοίκηση μέσα από τη σύνθεση των Δ.Σ. και βέβαια προς το γενικότερο όφελος των νοσοκομείων. Η νοσηλευτική υπηρεσία πρέπει να εκπροσωπείται στα Δ.Σ. των νοσοκομείων, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναλογικά κατηγορία προσωπικού στον οργανισμό τους. Η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (ΔΝΥ) πρέπει να συμμετέχει εξ’ ορισμού στο Δ.Σ. καθώς και ένας εκπρόσωπος του περιφερειακού τμήματος του επαγγελματικού επιμελητηρίου της Νοσηλευτικής -ΕΝΕ-, εφόσον θα προβλέπεται το ίδιο για τον κλάδο των ιατρών (ιατρικό σύλλογο) ή μηχανικών (ΤΕΕ), ή οικονομολόγων (ΟΕΕ).

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 16:54 | ΦΥΣΕΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

  Η παρουσία της διεύθυνσης
  Ν.Υ.ειναι απαραίτητη στο θεσμικό ρόλο
  του Δ.Σ.
  Αντιπροσώπευει μεγάλη μερίδα
  Εργαζομένων όλων των βαθμίδων
  με άμεσο και ενεργό ρόλο
  στην λειτουργία του οργανισμού.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 15:06 | ΕΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Στο πλαίσιο της παρούσας τροποποίησης δέον να προβλεφθεί συμμετοχή εκπροσώπων ασθενών στα Διοικητικά Συμβούλια των Νοσοκομείων, καθότι οι ασθενείς είναι οι τελικοί λήπτες των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και θα πρέπει να συμμετέχουν ισότιμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι Σϋλλογοι και οι Ενώσεις Ασθενών, διαθέτουν αξιολογα στελέχη που μπορούν να ανταποκριθούν στο καθήκον αυτό. Με αυτόν τον τρόπο η Πολιτεία θα δείξει ότι κύριο μέλημά της για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό του χώρου της Υγείας αποτελεί ο άνθρωπος, ο ασθενής, ο ασφαλισμένος, ο οποίος θα πρέπει να εισακούεται και να επωφελείται κάθε μεταρρύθμισης, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 15:36 | ΕΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Στο πλαίσιο της παρούσας τροποποίησης δέον να προβλεφθεί συμμετοχή εκπροσώπων των ασθενών στα Διοικητικά Συμβούλια των νοσοκομείων. Οι ασθενείς είναι οι τελικοί λήπτες των υπηρεσιών που παρέχονται στα νοσοκομεία και η συμμετοχή τους θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,προς ένα «ασθενοκεντρικό» σύστημα υγείας. Με τον τρόπο αυτό η Πολιτεία θα δείξει ότι κύριο μέλημά της για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό του χώρου της Υγείας αποτελεί ο άνθρωπος, ο ασθενής, ο ασφαλισμένος, ο οποίος θα πρέπει να εισακούεται και να επωφελείται κάθε μεταρρύθμισης, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 14:43 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 5ου ΠΤ ΕΝΕ ΚΡΗΤΗΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
  ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.) – Ν.Π.Δ.Δ.
  ( 5Ο ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
  Ταχ. Δ/ση: Σπιναλόγκας 6, Ηράκλειο
  Τ.Κ. : 71201
  Τηλ : 2810310366
  E – mail: info@enekritis.gr
  Πληροφορίες: Ε. Παπαδάκης

  Ηράκλειο, 13/2/2023

  Αξιότιμοι

  Ως Προέδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης της Ε.Ν.Ε. στο πλαίσιο της ενημέρωσης σας και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες σας ενημερώνω ότι αποτελεί βασικό και δίκαιο αίτημα του Νοσηλευτικού μας κλάδου η εκπροσώπησης των Νοσηλευτων, στα Διοικητικά Συμβούλια των Νοσοκομείων, στις επιστημονικές επιτροπές και όργανα διοίκησης, ώστε να αποκατασταθεί η άνευ λόγου μη συμμετοχή η οποία υποβαθμίζει και υποτιμά το έργου μας ,δυσχεραίνοντας και διαταράσσοντας την εύρυθμη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, εμποδίζοντας σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη τους

  Στην κατεύθυνση αυτή ως Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης της Ε.Ν.Ε. λαμβάνω την τιμή να ζητήσω την τροποποίηση του » Άρθρο 39 Διοίκηση Νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας – Προσθήκη περ. στ’ στην παρ. 4 άρθρου 7 ν. 3329/2005″ που βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης , έτσι ώστε να υπάρχει εκπροσώπηση:

  α) από ένα μέλος στο ΔΣ εκπρόσωπο των ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ του οικείου Επιμελητηρίου των Νοσηλευτών , του Περιφερειακού τμήματος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, ο οποίος θα ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου του Περιφερειακού τμήματος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

  και

  β) Έναν εκπρόσωπο των ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ και ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, ο οποίος θα εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τους ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ και τους ειδικευόμενους Νοσηλευτές που υπηρετούν στο Νοσοκομείο.

  Στο πλαίσιο της θεσμικής μας συνεργασίας και υποστήριξης του έργου σας ως επιμελητήριο, παραμένουμε στην διάθεση σας ως αρωγοί θετικών εξελίξεων για τον Νοσηλευτικό Κλάδο αλλά και θεματοφύλακες της υγείας.

  Με τιμή
  ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  Πρόεδρος Δ.Σ.
  Περιφερειακού τμήματος Κρήτης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 14:41 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 5ου ΠΤ ΕΝΕ ΚΡΗΤΗΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
  ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.) – Ν.Π.Δ.Δ.
  ( 5Ο ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
  Ταχ. Δ/ση: Σπιναλόγκας 6, Ηράκλειο
  Τ.Κ. : 71201
  Τηλ : 2810310366
  E – mail: info@enekritis.gr
  Πληροφορίες: Ε. Παπαδάκης

  Ηράκλειο, 13/2/2023

  Αξιότιμοι

  Ως Προέδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης της Ε.Ν.Ε. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης σας και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες σας ενημερώνω ότι αποτελεί βασικό και δίκαιο αίτημα του Νοσηλευτικού μας κλάδου η εκπροσώπησης των Νοσηλευτων, στα Διοικητικά Συμβούλια των Νοσοκομείων, στις επιστημονικές επιτροπές και όργανα διοίκησης, ώστε να αποκατασταθεί η άνευ λόγου μη συμμετοχή η οποία υποβαθμίζει και υποτιμά το έργου μας ,δυσχεραίνοντας και διαταράσσοντας την εύρυθμη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, εμποδίζοντας σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη τους

  Στην κατεύθυνση αυτή ως Προέδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης της Ε.Ν.Ε. λαμβάνω την τιμή να ζητήσω την βοήθεια και στήριξη σας με σχετική τροποποίηση του » Άρθρο 39 Διοίκηση Νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας – Προσθήκη περ. στ’ στην παρ. 4 άρθρου 7 ν. 3329/2005″ που βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης έτσι ώστε να υπάρχει εκπροσώπηση:

  α) από ένα μέλος στο ΔΣ εκπρόσωπο των ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ του οικείου Επιμελητηρίου των Νοσηλευτών , του Περιφερειακού τμήματος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, ο οποίος θα ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου του Περιφερειακού τμήματος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

  και

  β) Έναν εκπρόσωπο των ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ και ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τους ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ και τους ειδικευόμενους Νοσηλευτές που υπηρετούν στο Νοσοκομείο.

  Στο πλαίσιο της θεσμικής μας συνεργασίας και υποστήριξης του έργου σας ως επιμελητήριο, παραμένουμε στην διάθεση σας ως αρωγοί θετικών εξελίξεων για τον Νοσηλευτικό Κλάδο και ως θεματοφύλακες της υγείας.

  Με τιμή
  ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  Πρόεδρος Δ.Σ.
  Περιφερειακού τμήματος Κρήτης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 14:02 | Μαρία Τζορμπατζακη

  Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

  Ονομάζομαι Τζορμπατζακη Μαρία και είμαι Νοσηλεύτρια, κατηγορία ΠΕ Νοσηλευτικής.
  Διαβάζοντας τα ανωτέρω δεν μπορώ να μην εκφράσω την πικρία που αισθάνομαι βλέποντας ότι οι Νοσηλευτές που αποτελούν μαζί με το ιατρικό δυναμικό τη ραχοκοκαλιά του ΕΣΥ είναι πλήρως αποκλεισμένοι εκπροσώπησης στο ΔΣ των νοσοκομείων.
  Οι Νοσηλευτές που πλέον όλοι είναι απόφοιτοι ΑΕΙ,και μεγάλος αριθμός αυτών κάτοχοι masters,που αριθμούν τους περισσότερους εργαζόμενους σε κάθε δομή υγείας,που οι προϊστάμενοι της Νοσηλευτικής υπηρεσίας, είναι αυτοί που κατά κανόνα συμμετέχουν σε κάθε επιτροπή ορισμού προδιαγραφών υγειονομικού υλικού και όχι μόνο δεν έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουν ή να εκπροσωπηθούν στο ΔΣ του Νοσοκομείου όπου εργάζονται και απλά τους αναφέρει στο λοιπό προσωπικό.
  Οι Νοσηλευτές ανέκαθεν ήταν και είναι θεμέλιο της δημόσιας υγείας και η πανδημία των τελευταίων δύο ετών το επιβεβαίωσε.
  Ευελπιστώ ότι η πολιτεία θα καταλάβει τη σημαντικότητα της Νοσηλευτικής επιστήμης στο χώρο της υγείας και της κοινωνίας γενικότερα και όπως συμβαίνει στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης,θα δώσει στο Νοσηλευτή την αναγνώριση που δικαιούται ως επαγγελματικός κλάδος.
  Σας ευχαριστώ,

  Με εκτίμηση,
  Τζορμπατζακη Μαρία
  Νοσηλεύτρια

 • 10 Φεβρουαρίου 2023, 15:32 | Ξυδακης Δημητρης

  Τα ΔΣ των νοσοκομείων ασχολούνται περισσότερο με διαγωνισμούς και προμήθειες. Το αναπτυξιακο σκέλος ενος νοσοκομείου ελάχιστα αφορά τα ΔΣ στην πράξη. Θα ειναι πολυ περισσότερο ενδιαφέρον και πρακτική αξια, αν συμμετείχε ο κάθε Ι.Σ. με καποιο εκπρόσωπο του στις ΥΠΕ. Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα ειχε οι συμμέτοχοι των ιατρών σε ΗΔΙΚΑ και στον ΕΟΠΥΥ (πχ με κλήρωση για 12μηνη θητεία, απο ιατρούς που θα προτείνουν ολοι οι Ι.Σ.)