ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής

 

Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στους φορείς της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 18 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), τα ν.π.δ.δ. που εποπτεύονται από αυτούς, καθώς και στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα ν.π.δ.δ. τους.