Άρθρο 22 Ανανεώσεις αποσπάσεων υπαλλήλων σε θέσεις Επιθεωρητών – Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)

Η περ. α) της παρ. 6 περί απαγόρευσης απόσπασης τακτικού υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και η παρ. 6Α περί απόσπασης ή μετάταξης τακτικού υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού κατά παρέκκλιση, του άρθρου 44 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), και η παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4876/2021 (Α’ 251) περί αποσπάσεων και μετατάξεων τακτικών υπαλλήλων Ο.Τ.Α. β’ βαθμού, που διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κύκλων κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, δεν καταλαμβάνουν τις ανανεώσεις αποσπάσεων υπαλλήλων που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε θέσεις Επιθεωρητών – Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). Οι ανανεώσεις αποσπάσεων υπαλλήλων που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε θέσεις Επιθεωρητών – Ελεγκτών της Ε.Α.Δ. διενεργούνται με μόνη απόφαση του Διοικητή της.

  • 13 Φεβρουαρίου 2023, 11:34 | ΓΙΑΝΝΗΣ

    Πολύ σωστή διάταξη. Θεωρώ ότι πρέπει να γενικευτεί για όλους τους φορείς του ελληνικού δημοσίου, καθόσον με βάση την παρ. 8 του αρ. 96 του ν.4622/2019(Α΄133): Οι οργανικές θέσεις των Επιθεωρητών – Ελεγκτών της παραγράφου 1 του παρόντος, καλύπτονται αποκλειστικά με αποσπάσεις προσωπικού που υπηρετεί στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, με απόφαση του Διοικητή και ύστερα από προκήρυξη της Αρχής, κατ` εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης όπως εκάστοτε ισχύουν, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του φορέα προέλευσης καθώς και του οργάνου διοίκησης αυτού, με την ίδια σχέση εργασίας.
    Μάλιστα η ανωτέρω διάταξη, κατισχύει και αυτής της ΑΑΔΕ, όπου στην παρ. 7 του αρ. 25 του ν. 4389/2016 (Α΄94) προβλέπεται ότι: Η απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων μεταξύ της Αρχής και του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλης Ανεξάρτητης Αρχής ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας κάθε μορφής ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και η απόσπαση σε πολιτικά γραφεία της Κυβέρνησης, τη Βουλή, μέλη του Κοινοβουλίου και τα Κόμματα, διενεργείται μετά από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, με κοινή απόφαση του Διοικητή της Αρχής και των συναρμόδιων Υπουργών, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.
    Ο νόμος της ΕΑΔ, είναι μεταγενέστερος αυτού της ΑΑΔΕ και συνεπώς ο νομοθέτης γνώριζε τις ισχύουσες διατάξεις όταν συμπεριέλαβε στο ως άνω άρθρο του 4622/2019 τον όρο: κατ` εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης όπως εκάστοτε ισχύουν, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του φορέα προέλευσης καθώς και του οργάνου διοίκησης αυτού.