Άρθρο 25 Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος Μέρους είναι:
α) η τροποποίηση του ν. 3463/2006 (Α΄114) και του ν. 3852/2010 (Α΄87), ιδίως όσον αφορά στη βεβαίωση και είσπραξη εσόδων των δήμων, τη συνομολόγηση δανείων Ο.Τ.Α., την ειδική άδεια του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 και την αντιμισθία των προέδρων του δημοτικού συμβούλιου,
β) η εισαγωγή ρυθμίσεων που αφορούν στη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, όπως ενδεικτικά η αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου από αυθαίρετη κατάληψη σε περίπτωση καθ’ υποτροπήν αυθαίρετης χρήσης από τον δικαιούχο, η επιχορήγηση των Δ.Ε.Υ.Α. για την εξόφληση δικαστικών υποχρεώσεων και η διεξαγωγή υπαίθριων αθλητικών διοργανώσεων και εκδηλώσεων,
γ) η τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του ν. 4804/2021 (Α’ 90) και του ν. 4954/2022 (Α’ 136) σχετικά με τα κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα, που ισχύουν, κατά τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, και
δ) η ρύθμιση ζητημάτων, που αφορούν στην προσθήκη του Εργαστηρίου Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ) του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) ως χρήστη του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), τον ορισμό υπευθύνου διαχείρισης και φροντίδας του ζώου συντροφιάς ή ζώου άλλης κατηγορίας κατά τη διάρκεια παραμονής του σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων, τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των προδιαγραφών λειτουργίας καταφυγίων ζώων συντροφιάς, τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης και την ανάδειξη των μελών της, τις παρατάσεις της ισχύος μεταβατικών διατάξεων και τη διάθεση πόρων για την προστασία των ζώων συντροφιάς.