ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Άρθρο 5 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα

1. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα (εφεξής Ε.Σ.Δ.Κ.) περιλαμβάνει οριζόντιες δράσεις, παρεμβάσεις και πρωτότυπα έργα και καταρτίζεται από τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία ορίζεται Συντονιστής του Συστήματος Καινοτομίας. Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των δράσεων, του απολογισμού, της αξιολόγησης, της επικαιροποίησης και του ανασχεδιασμού του Ε.Σ.Δ.Κ., καθώς και για τον συντονισμό των ενεργειών για την υλοποίησή του με τη συνεργασία των συναρμόδιων φορέων. Για την κατάρτιση του Ε.Σ.Δ.Κ. λαμβάνονται υπόψη κείμενα εθνικών στρατηγικών σε άλλα θεματικά αντικείμενα, καθώς και έργα ή δράσεις που περιλαμβάνονται στα Ετήσια Σχέδια Δράσης των φορέων του άρθρου 3.
2. Το Ε.Σ.Δ.Κ. είναι διετές και καταρτίζεται και επικαιροποιείται κατά το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους από το έτος υλοποίησης. Το Ε.Σ.Δ.Κ. εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό της διαδικασίας εκπόνησης και επικαιροποίησης του Ε.Σ.Δ.Κ. δύναται να συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών Ομάδα Καινοτομίας.
4. Οι φορείς του άρθρου 3 που συμμετέχουν στην υλοποίηση δράσεων και έργων τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στο Ε.Σ.Δ.Κ. υποχρεούνται να τα εντάσσουν στις στρατηγικές επιλογές, τις δράσεις και τους στόχους των Σχεδίων Δράσης που καταρτίζουν.
5. Τα Βραβεία Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του άρθρου 10 και ο Εθνικός Διαγωνισμός Πρωτοτύπων και Καινοτομίας του άρθρου 11 εντάσσονται ως οριζόντιες δράσεις στο Ε.Σ.Δ.Κ..
6. Στο πλαίσιο συμμετοχής των φορέων του άρθρου 3 στο Ε.Σ.Δ.Κ. η υποβολή προτάσεων καινοτομίας από αυτούς ορίζεται ως υποχρεωτικός στόχος της κατηγορίας β) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4940/2022 (Α΄112) για κάθε προϊστάμενο, αναφορικά με την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της οργανικής του μονάδας.