Άρθρο 12 Οργανικές μονάδες για την καινοτομία στο Υπουργείο Εσωτερικών

Στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών λειτουργεί Διεύθυνση Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα, στην οποία υπάγονται τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα,
β) Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Καινοτόμων Έργων και
γ) Τμήμα Ανάπτυξης, Διαχείρισης και Παρακολούθησης Καινοτομίας.