Άρθρο 10 Βραβεία Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα

1. Θεσπίζονται τα Βραβεία Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα που διοργανώνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών ανά διετία με σκοπό τη βράβευση διακεκριμένων καινοτομιών.
2. Στα Βραβεία Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα συμμετέχουν οι φορείς του άρθρου 3 για τις καινοτομίες που έχουν ενταχθεί στο Αποθετήριο Πρακτικών Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα του άρθρου 9 μέχρι δύο (2) έτη πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των Βραβείων και έως έναν (1) μήνα πριν την ως άνω ημερομηνία.
3. Η διαδικασία συμμετοχής στα Βραβεία Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα και τα κριτήρια βράβευσης καθορίζονται με την πρόσκληση της παρ. 1 του άρθρου 6 της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα.