Άρθρο 46 Αρμοδιότητες Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Όπου στις διατάξεις των άρθρων 4, 31, 32, 33, 36, 45, 60, 64, 109, 112 και 122 του ν. 5003/2022 (Α’ 230) αναφέρεται ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης νοείται ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.