Άρθρο 53 Καταργούμενες διατάξεις

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:
1. Τα άρθρα 2 και 6 του α.ν. 344/1968 (Α΄ 71), περί αποσβεστικής προθεσμίας βεβαιώσεως εσόδων και παραγραφής αξιώσεων των δήμων και κοινοτήτων.
2. Το άρθρο 32 του ν. 4304/2014 (Α΄ 234), περί βεβαιώσεως αξιώσεων των Ο.Τ.Α. που αφορούν σε απόδοση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών και προκύπτουν εξαιτίας μη υποβολής από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωσή τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών και κάθε διάταξη που αφορά τέλη ή πρόστιμα που εισπράττονται υπέρ των δήμων, στην οποία ορίζονται άλλες προθεσμίες βεβαίωσης και είσπραξης σε σχέση με τα οριζόμενα στο παρόν, πλην εκείνων που ορίζουν μικρότερες.

  • 10 Φεβρουαρίου 2023, 05:50 | Κωνσταντινος

    Προκειμένου να ειναι σαφές στους πολίτες αλλά και στους Δήμους ποιές διατάξεις ισχύουν, η παράγραφος 2 του άρθρου 53 να αντικατασταθεί ως
    «Καταργείται το άρθρο 32 του ν. 4304/2014 (Α΄ 234) από τότε που ίσχυσε»