Άρθρο 37 Επιχορήγηση Δ.Ε.Υ.Α. για την εξόφληση δικαστικών υποχρεώσεων

 

1. Για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων σε βάρος των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης – αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες έως την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν καταστεί τελεσίδικες και αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, οι Δ.Ε.Υ.Α. δύναται να επιχορηγούνται από χρηματικά διαθέσιμα ύψους έως σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ, του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.». Η δυνατότητα εξόφλησης από τα χρηματικά διαθέσιμα του ως άνω προγράμματος δεν αφορά αξιώσεις αναγνωρισμένες με συμβιβασμούς ενδοδικαστικούς, εξωδικαστικούς ή άλλως, καθώς και με τελεσίδικες αποφάσεις, εφόσον ως προς τη νομική βασιμότητα αυτών υπάρχει αντίθετη νομολογία ανώτατου δικαστηρίου σε σχέση με αυτά που κρίθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας. Για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη αντίθετης νομολογίας ανώτατου δικαστηρίου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών μπορεί να ζητά τη γνώμη του οικείου γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων και η προθεσμία υποβολής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις καταβολής της επιχορήγησης, ιδίως η υποβολή σχεδίων εξυγίανσης, η απόφαση περί δημιουργίας αποθεματικού, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή της παρ. 1. Με όμοια απόφαση γίνεται η κατανομή των ανωτέρω χρηματικών διαθεσίμων στους δικαιούχους.
3. Τυχόν χρηματικό υπόλοιπο μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων της παρ. 1 επιστρέφει στον «Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.» της παρ. 1.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 14:41 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΕΔΕΥΑ. ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 40ΕΚ. ΘΑ ΠΡΠΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΕΗ. ΤΟ ΠΟΣΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΕΥΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • Επισήμανση:
  Να προστεθούν στο τέλος της παραγράφου 1 αρ.37 τα εξής:
  «Το ίδιο ισχύει για εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) προς Ο.Τ.Α. α΄βαθμού, ανεξαρτήτως έκδοσης διαταγών πληρωμής και δικαστικών αποφάσεων, εφόσον αφορούν δαπάνες και προσαυξήσεις αυτών, οι οποίες έχουν εξοφληθεί από τους Ο.Τ.Α. μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και προκειμένου να τους επιστραφούν.»

  Εναλλακτικά:

  Να διαμορφωθεί η παράγραφο 1 του άρθρου 37 με προσθήκη ως εξής:
  «1. Για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων σε βάρος των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες έως την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν καταστεί τελεσίδικες και αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, καθώς και από δαπάνες των Δ.Ε.Υ.Α. προς Ο.Τ.Α. α΄βαθμού που έχουν ήδη εξοφληθεί από τους τελευταίους έως την έναρξη ισχύος του παρόντος και προκειμένου να τους επιστραφούν, οι Δ.Ε.Υ.Α. δύναται να επιχορηγούνται από χρηματικά διαθέσιμα ύψους έως σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ, του λοαγαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.».

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 13:09 | Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

  Η άποψη της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για την συγκεκριμένη διάταξη είναι ότι το ποσό των 40 εκ. ευρώ που προβλέπει η διάταξη για την κάλυψη των υποχρεώσεων των Δ.Ε.Υ.Α. από έργα, προμήθειες και υπηρεσίες είναι ανεπαρκές με δεδομένη την υπέρογκη επιβάρυνση των Δ.Ε.Υ.Α. λόγω της αυξημένης τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι σήμερα. Η επιχορήγηση και με δεδομένο το πρόβλημα του ενεργειακού κόστους στις Δ.Ε.Υ.Α. πρέπει να περιορισθεί αποκλειστικά στην εξόφληση υποχρεώσεων των Δ.Ε.Υ.Α. προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και να μην αφορά σε καμιά άλλη υποχρέωση και αξίωση διότι εκτός των άλλων υπάρχει και ο κίνδυνος σώρευσης μεγάλου αριθμού διαταγών πληρωμής και εκτελεστών τίτλων που μπορεί να οδηγήσουν σε κατασχέσεις.

 • 9 Φεβρουαρίου 2023, 17:23 | ΗΛΙΑΣ

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΘΕΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΔΕΥΑ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΟΡΘΙΕΣ.
  ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

 • 8 Φεβρουαρίου 2023, 21:03 | ΓιώργοςΣ.

  Προτείνεται η προσθήκη της φράσης «καθώς και για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων μέχρι την 31.12.2022 υποχρεώσεων προς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας» μετά τη λέξη «έργων» της παρ. 1.