Άρθρο 40 Ρυθμίσεις σχετικά με τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε δήμο από λιμενική αρχή κατά την παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 71/2020

1. Κατά της πράξης επιβολής προστίμων σε δήμο από την αρμόδια λιμενική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 71/2020 (Α΄ 166), επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής από αυτόν ενώπιον του Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει από την κοινοποίηση της πράξης. Η ενδικοφανής προσφυγή κοινοποιείται στη λιμενική αρχή. Τα πρόστιμα διαγράφονται, εφόσον είχαν εκκινήσει οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 7 του π.δ. 71/2020 και υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν όσα ορίζονται στα άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), αλλά δεν συνήφθησαν συμβάσεις άνευ υπαιτιότητας του δήμου.
2. Η απόφαση του Γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, με την οποία διαπιστώνεται εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1, αποστέλλεται στη λιμενική αρχή για την έκδοση απόφασης ακύρωσης ή μη της πράξης επιβολής προστίμων και κοινοποιείται στον προσφεύγοντα δήμο εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της.
3. Κατά όμοιων πράξεων επιβολής προστίμων, που επιβλήθηκαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1, τυχόν καταβληθέντα ποσά για πρόστιμα που διαγράφονται επιστρέφονται στον δικαιούχο δήμο.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 12:26 | Ιωάννα Βέργη, Νομική Σύμβουλος Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας

  Η μη απόδοση ποινικών ευθυνών των αιρετών σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ. 1 και παύσης των εκκρεμών ποινικών διώξεων.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 12:02 | Ιωάννα Βέργη, Νομική Σύμβουλος Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας

  Να προβλεφθεί η μη απόδοση ποινικών ευθυνών κατά των Δημάρχων στις περιπτώσεις όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1, ήτοι οι προϋποθέσεις διαγραφής του διοικητικού προστίμου, καθώς και η αναστολή των ήδη εκκρεμών ποινικών διώξεων κατά των αιρετών μέχρι την έκδοση αποφάσεων επί των διοικητικών κυρώσεων και οριστικής παύσης της ποινικής δίωξης σε περίπτωση διαγραφής των προστίμων.

 • 11 Φεβρουαρίου 2023, 16:43 | Αικατερίνη Σύρκου, νομική σύμβουλος Δήμου Μεγαρέων

  H δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής πρέπει να αναγράφεται στην ίδια την πράξη επιβολής.

 • 11 Φεβρουαρίου 2023, 16:26 | Αικατερίνη Σύρκου, νομική σύμβουλςο Δήμου Μεγαρέων

  H δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής πρέπει να αναγράφεται στην ίδια την πράξη επιβολής.