ΜΕΡΟΣ Α’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι ο συντονισμός και η υποστήριξη των φορέων της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 18 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) που εποπτεύονται από αυτούς, καθώς και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού και των ν.π.δ.δ. τους, για τον σχεδιασμό πρωτοτύπων της περ. β’ του άρθρου 4 του παρόντος και την ανάπτυξη καινοτομιών, ώστε να παρέχονται αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες στους πολίτες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 14:34 | Ιωάννα

  Δεν αρκεί ο χρόνος για υποβολή των προτάσεών μας. Μία μόνο εβδομάδα για διαβούλευση, για τόσο σοβαρά θέματα, είναι πολύ λίγος χρόνος. Πρέπει να παραταθεί ο χρόνος διαβούλευσης, ώστε να προλάβουμε να υποβάλλουμε τις αντιρρήσεις μας και τυχόν προτάσεις.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 12:36 | Βασίλειος Φιλίππου

  Σύμφωνα με τον Ν. 3463/2006 (Άρθρο 136, παρ. 4):
  ¨Το ύψος των αποδοχών του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν 50% (όσο και των Αντιδημάρχων) της αντιμισθίας που αναλογεί στον Δήμαρχο.Σταδιακά και λόγω της οικονομικής κρίσης μειώθηκε στο 21%¨.
  Κατόπιν τούτων:

  1ον: Αιτούμαστε την επαναφορά στο 50% όπως συνέβη και με τους Αντιδημάρχους
  2ον: Να προβλεφθεί για όσους εργάζονταν και ασκούσαν τα καθήκοντα του Προέδρου και ταυτόχρονα εργάζονταν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, την αναδρομική αποζημίωση τουλάχιστον από την τελευταία τους εκλογή (09-01-2022).

  Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να ληφθούν υπόψη τα αιτήματά μας!

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 14:48 | Σταύρος Μαυρουδέας

  Μόνο μία εβδομάδα για τη «Δημόσια διαβούλευση»; Τόσο σημαντική είναι η «σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας», όπως αναφέρεται στο σχετικό εισαγωγικό σημείωμα;

 • 8 Φεβρουαρίου 2023, 12:24 | Ασημακόπουλος Θεόδωρος

  Ειδικά οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ Βαθμού επιφορτίζονται συνεχώς με νέες αρμοδιότητες, ενώ αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα υποστελέχωσης και εάν αυτό δεν λυθεί, καμία καινοτομία δεν αρκεί ώστε να παρέχονται αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες στους πολίτες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας.