ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ –ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 52 Μεταβατικές διατάξεις

1.α. Με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 2 του άρθρου 53 οφειλές προς τους δήμους, από οποιαδήποτε αιτία, που γεννήθηκαν πριν από τις 31.12.2012 διαγράφονται και δεν αναζητούνται.
β. Στις οφειλές που διαγράφονται κατά την περ. α’ περιλαμβάνονται και εκείνες που τέθηκαν μεταγενέστερα σε ρύθμιση. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφονται.
2. Οφειλές προς τους δήμους, από οποιαδήποτε αιτία, που γεννήθηκαν από την 1η.1.2013 μέχρι και τις 31.12.2017, αν σύμφωνα με τις διατάξεις που καταργούνται με το άρθρο 53, μπορούσαν να αναζητηθούν – βεβαιωθούν και εισπραχθούν, εξακολουθούν να αναζητούνται, να βεβαιώνονται και να εισπράττονται, για δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 15:53 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  1. Σπεύδω, αφετηριακά, να διευκρινίσω ότι η ανάπτυξη που ακολουθεί αναφέρεται μόνο στα δημοτικά τέλη και δημοτικό φόρο, που αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων των δήμων, την προερχόμενη από τους διοικούμενους. Από την κατ’ αντιβολή εξέταση της ισχύουσας (α.ν. 344/1968) και της προτεινόμενης ρύθμισης (άρθρο 26 σχεδίου νόμου) αυτοθρόως προκύπτει ότι, παρά του αντιθέτου θρυλούμενα, καμία νομοθετική μεταβολή δεν επήλθε: και με βάση την ισχύουσα και με βάση την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται στο δήμο πενταετία για τη βεβαίωση της οφειλής και ακολούθως νέα πενταετία για την είσπραξή της. Συνεπώς, ο περί ου ο λόγος χρόνος δεν είναι η πενταετία όπως αναληθώς αναφέρεται στη μελέτη επιπτώσεων αλλά τουλάχιστον η πενταετία έως δεκαετία (στην περίπτωση που η βεβαίωση συντελέστηκε λίγο πριν τη λήξη της πενταετίας). Τούτο όμως διασπά την ενότητα της έννομης τάξης, ακόμα και καθομολογία του συντάκτη του σχεδίου νόμου (ο οποίος κατά τη μελέτη επιπτώσεων διατείνεται ότι η ρύθμιση συγκλίνει με την πενταετία παραγραφής που ισχύει έναντι του δημοσίου).
  2. Μόνη νομοθετική μεταβολή επέρχεται για τους υποχρέους που «δεν υπέβαλαν δήλωση αναγκαίων στοιχείων ή υπέβαλαν δήλωση με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία» (άρθρο 25, παρ.2 σχεδίου νόμου): η ταμιακή βεβαίωση της οφειλής τους γίνεται εντός πέντε ετών και όχι εντός είκοσι, που προβλέπει το άρθρο 32 ν.4304/14.
  Όμως με τη συζητούμενη μεταβατική ρύθμιση του άρθρου 52, εντός δύο ετών από την ψήφιση του νόμου, εξακολουθούν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται οφειλές υποχρέων «που έχουν υποβάλει ανακριβή στοιχεία» αν αυτές γεννήθηκαν από 1-1-2013 έως 31-12-2017. Το άρθρο 52 παρ. 2 καταλαμβάνει στο ρυθμιστικό του πεδίο, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, μόνο την προαναφερθείσα κατηγορία υποχρέων αφού για τους λοιπούς, λόγω παρόδου της πενταετίας δεν μπορεί να υπάρχει βεβαίωση και συνεπώς είσπραξη οφειλών.
  3. Η παραπάνω ρύθμιση οδηγεί σε ανεπιεική αποτελέσματα για την υποκατηγορία υποχρέων που έχουν υποβάλει ανακριβή στοιχεία (εμφανίζεται στο λογαριασμό της ΔΕΗ το όνομα παλαιού χρήστη των υπηρεσιών της) για ακίνητα που για μακρό χρονικό διάστημα (και πάντως για το επίμαχο χρονικό διάστημα 2013-2017) έχουν ακίνητα κενά και μη ρευματοδοτούμενα, τα οποία εμφανίζουν στο λογαριασμό της ΔΕΗ το όνομα παλαιού χρήστη των υπηρεσιών της. Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτοί οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, ιδίως όταν απουσιάζουν από τον τόπο που βρίσκεται το ακίνητο να έχουν αμελήσει είτε να υπαχθούν στη βραχεία προθεσμία απαλλαγής από τα τέλη του άρθρου 222 ν.4555/18 είτε να μεταβάλουν, το επι μακρόν εμφανιζόμενο και αναληθές, όνομα του παλαιού υποχρέου προς τη ΔΕΗ. Αυτοί θα θεωρηθεί ότι έχουν υποβάλει αναληθή στοιχεία και θα τους καταλογιστεί θηριώδες ποσό οφειλής για τα έτη 2013-2017 επί ακινήτου που είναι κενό, μη ρευματοδοτούμενο, μη υδροδοτούμενο κλπ
  4. Συνεπώς, για την παραπάνω κατηγορία υποχρέων που δήλωσαν ανακριβή στοιχεία, επιβάλλεται ένα από τα δύο: ή να ταχθεί νέα προθεσμία για δήλωση του κενού (κατά τη ρύθμιση του ν.4555/18) από το χρονικό σημείο που επήλθε το αντικειμενικό γεγονός της διακοπής της ρευματοδότησης ή να εξαιρεθούν ρητά από την κατηγορία υποχρέων που έχουν υποβάλει ανακριβή στοιχεία για το παραπάνω χρονικό διάστημα. Σε διαφορετική περίπτωση προδήλως παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, συστατικό στοιχείο μιας δικαιοκρατούμενης πολιτείας: η ποινική αξίωση της πολιτείας είναι 20ετία μόνο για τη διάπραξη κακουργημάτων και μάλιστα μόνο για όσα από αυτά απειλείται ως ποινή η ισόβια κάθειρξη. Ομοίως, η οικονομική αξίωση της πολιτείας θα ανατρέχει σε βάθος 20ετίας λόγω της τυπικής παράβασης μη δήλωσης του ακινήτου ως κενού.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 12:25 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Άρθρο 52

  Με τον όρο «με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 2 του άρθρου 53» δημιουργείται η αίσθηση της αναβίωσης των καταργούμενων διατάξεων του άρθρου 53 του ίδιου σχεδίου νόμου. Άλλως ρητά να οριστεί εάν οφειλές που γεννήθηκαν έως 31/12/2012 διαγράφονται σε κάθε περίπτωση ή δεν βεβαιώνονται (αναζητούνται). Οι οφειλές πριν τις 31/12/2012, θα διαγραφούν, ανεξαρτήτως εάν αυτές βεβαιώθηκαν νομίμως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4304/14 ή του 1416/84;

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 17:42 | Ιωάννης Μεταξάς

  Δεν αναφέρεται πουθενά τι γίνεται για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Ο νόμος 4555, άρθρο 222, περιέπλεξε τα πράγματα, ανοίγοντας το δρόμο για αυθαίρετη αναδρομική επιβολή χρεώσεων. Πρόταση: να επαναφερθεί ο νόμος 3345/2005, άρθρο 5, με την διατύπωση: «Κάθε τετράμηνο, ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους δήμους για τις διακοπές ηλεκτροδότησης και από αυτό και μόνον τεκμαίρεται ότι το ακίνητο δεν χρησιμοποιείται, από την ημερομηνία της διακοπής, με την επιφύλαξη τυχόν αυτοψίας εκ των υπηρεσιών του οικείου Δήμου, που διαπιστώνει το αντίθετο…».

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 12:27 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΟΥΣΟΥ

  Η παρ. 2 του παρόντος άρθρου “Οφειλές προς τους δήμους, από οποιαδήποτε αιτία, που γεννήθηκαν από την 1η.1.2013 μέχρι και τις 31.12.2017 …” έρχεται σε αντιπαράθεση με την παρ. 2 του αρ. 26 του παρόντος νομοσχεδίου, η οποία ορίζει τη ¨»βεβαίωση οφειλών από τη γένεση της υποχρέωσής τους, αν αυτές προέρχονται από μη υποβολή από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωσή τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών». Σε περίπτωση δηλαδή μη υποβολής δήλωσης στοιχείων από τους υπόχρεους, οι οφειλές τους από 1/1/2013 έως 31/12/2017 θα βεβαιωθούν εντός διετίας από την ισχύ του παρόντος και τα προηγούμενα έτη, από τη γένεση της οφειλής μέχρι και τις 31/12/2012, δε θα βεβαιωθούν;

 • 12 Φεβρουαρίου 2023, 11:48 | ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  Η παράγραφος 1. εδαφ. α του υπόψη άρθρου 52 πρέπει να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  » Ειδικά για την αναζήτηση, τον καταλογισμό και την είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθεισών σε ΑμεΑ προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα της περ. ε) της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.4520/2018 (Α΄30) εφαρμόζονται συμπληρωματικά και κατ΄αναλογία και οι διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του 4997/2022″.
  Η συμπλήρωση αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να αρθεί μία αδικία και άνιση μεταχείριση που έχει σχέση με τον τρόπο αντιμετώπισης των αχρεωστήτως καταβληθεισών από τους Δήμους προνοιακών αναπηρικών παροχών, σε σχέση με τον τρόπο αντιμετώπισης των ιδίων ως άνω προνοιακών αναπηρικών παροχών που όμως έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.).
  Συγκεκριμένα:
  1. Ως γνωστόν με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ. Ι τομέας ε΄, αριθ. 17 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006, Α΄114), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3Β του ν.3852/2010 (Α΄87) είχε ανατεθεί στους Δήμους η αρμοδιότητα χορήγησης των αναφερομένων στην περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4520/2018 (Α΄30) προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα.
  2. Την εν λόγω αρμοδιότητα την είχαν οι Δήμοι μέχρι τις 31-12-2018, καθόσον η αρμοδιότητα αυτή ανατέθηκε, από 1-1-2019. στον Ο.Π.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 1 (Προνοιακές Παροχές) της με αριθ. πρωτ.: Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/21-12-2018 (ΦΕΚ Β΄5855) Κοινής Απόφασης των Υπουργών (Κ.Υ.Α.) Εσωτερικών – Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης – Οικονομικών.
  3. Στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 9 της ως άνω Κ.Υ.Α ορίζεται ότι: «Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που προέκυψαν από μεταβολές διακοπής, ανάκλησης, τροποποίησης που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31-12-2018, εξακολουθούν να αναζητούνται και να εισπράττονται από τα κατά περίπτωση, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, αρμόδια όργανα και υπηρεσίες και τα σχετικά ποσά αποδίδονται στον φορέα που κατέβαλε τα ποσά αυτά».
  4. Με τις διατάξεις του άρθρου 49 με τίτλο: «Μη αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών» καθώς και του άρθρου 50 με τίτλο: «Συμψηφισμός, παραγραφή και ρύθμιση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α ….» του ν.4997/2022 (ΦΕΚ Α΄219) προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για το θέμα των εν λόγω αχρεωστήτως καταβληθεισών προνοιακών αναπηρικών παροχών.
  5. Όμως, οι υπόψη ευνοϊκές ρυθμίσεις των άρθρων 49 και 50 του ν.4997/2022 αφορούν, κατά τη ρητή διατύπωση των διατάξεων των άρθρων αυτών, τις προνοιακές αναπηρικές παροχές σε χρήμα που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως μόνο από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. και δεν αφορούν τις ίδιες προνοιακές αναπηρικές παροχές σε χρήμα που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Δήμων, υπηρεσίες Δήμων που, όπως προαναφέραμε, εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να έχουν την αρμοδιότητα για την αναζήτηση, την είσπραξη και την απόδοση ποσών, από τις ως άνω παροχές, που είχαν μέχρι τις 31-12-2018 καταβληθεί αχρεωστήτως.
  6. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο οποίο έθεσα υπόψη, με τις από 27.11. 2022 και 16.12. 2022 ηλεκτρονικές επιστολές μου, το εν λόγω θέμα και ζήτησα τη, με τη μέριμνά του, επίλυσή του, μου απάντησε με τη με αριθμό πρωτ. 2757/10.01.2023 ηλεκτρονική επιστολή αρμόδιας Υπηρεσίας του ως ακολούθως: «Ως εκ τούτου για την αναλογική εφαρμογή της ρύθμισης των άρθρων 49 και 50 του ν.4997/2022 ως προς τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από τους Δήμους αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο κατέβαλε και τις αναγκαίες πιστώσεις στους Δήμους.».
  Από τα ανωτέρω προκύπτει η αναγκαιότητα της εν λόγω συμπλήρωσης-προσθήκης προκειμένου να αρθεί η εν λόγω αδικία και άνιση μεταχείριση σε βάρος των ατόμων αυτών.
  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
  Το εν λόγω ζήτημα το έχω θέσει στα αρμόδια Όργανα του ΥΠΕΣ με την από 16.01.2023 ηλεκτρονική επιστολή μου την οποία υπέβαλλα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης : info@ypes.gr.

 • 11 Φεβρουαρίου 2023, 19:10 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Τα μη βεβαιωμένα έσοδα της περιόδου 2013-2017 δεν θα μπορούν να εισπραχθούν σε τόσο λίγο χρόνο . Θεωρώ ότι πρέπει τα ήδη βεβαιωμένα να έχουν διετή αναζήτηση για την είσπραξη τους ενω τα μη βεβαιωμένα να δίνεται διετία απο τη βεβαίωση τους. Διαφορετικά δεν έχει νόημα η βεβαίωση τους (επιδόσεις , προθεσμίες , προσφυγές ,ταμιακή βεβαίωση ,ειδοποιήσεις κ.λ.π ) θα μείνει πολύ λίγο διάστημα για να εισπραχθούν και τελικά θα εισπραχθεί ένα πολύ μικρό μέρος αυτών

 • 8 Φεβρουαρίου 2023, 19:55 | Kώστας

  2. Οφειλές προς τους δήμους, από οποιαδήποτε αιτία, που γεννήθηκαν από την 1η.1.2013 μέχρι και τις 31.12.2017, αν σύμφωνα με τις διατάξεις που καταργούνται με το άρθρο 53, μπορούσαν να αναζητηθούν – βεβαιωθούν και εισπραχθούν, εξακολουθούν να αναζητούνται, να βεβαιώνονται και να εισπράττονται, για δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

  Νομική ντρίπλα και προδήλως αντισυνταγματική.

  Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ η μόνη προθεσμία που υφίστανται είναι «εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ετών, που αρχίζει το επόμενο έτος από τη γένεση της οφειλής», όπως αναφέρεται στο υπό σχολίασμό άρθρο 26:

  Μετά από το άρθρο 166 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) προστίθεται άρθρο 166Α, ως εξής:
  «Άρθρο 166Α
  Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων
  1. Οι δήμοι βεβαιώνουν ταμειακά τα κάθε είδους οφειλόμενα ποσά, από οποιαδήποτε πηγή, που καθίστανται εισπρακτέα έσοδα, εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ετών, που αρχίζει το επόμενο έτος από τη γένεση της οφειλής, εκτός αν με ειδικές διατάξεις ορίζονται μικρότερες προθεσμίες.

 • 8 Φεβρουαρίου 2023, 17:00 | Ιωάννης Π

  Να μην διαγράφονται τα βεβαιωμένα έσοδα που προέρχονται από την επιβολή προστίμων που έχουν επιβληθεί από όργανα της Τάξης για οδήγηση υπό την επίρροια αλκοόλ.