Άρθρο 38 Αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου από αυθαίρετη κατάληψη και προσωρινή αφαίρεση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σε περίπτωση καθ’ υποτροπήν αυθαίρετης χρήσης από τον δικαιούχο – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 13 από 20.10.1958 β.δ.

Στην παρ. 8 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 β.δ. (Α’ 171) τροποποιούνται το δέκατο εδάφιο με την προσθήκη της επιβολής της κύρωσης δεύτερου προστίμου ή σφράγισης στην περίπτωση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και το ενδέκατο εδάφιο με τον προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος αφαίρεσης της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:
«8. Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί με την απόφαση της παραγράφου 2, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του δημάρχου, το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με την απόφαση της παραγράφου 3 για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όμοια χρήση.
Η αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήμο ή τις Αστυνομικές Αρχές μετά από διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του χώρου, οι επεμβάσεις που έχουν γίνει σε αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραμμα και, αν απαιτείται, φωτογραφίες, ή ηλεκτρονικό αρχείο τους.
Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστημα σε κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την αυθαίρετη κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν μέσα σε επτά (7) ημέρες από την επομένη της επιδόσεως.
Αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί, τα εν λόγω αντικείμενα απομακρύνονται άμεσα από συνεργείο του Δήμου, ο οποίος μπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό, την άμεση συνδρομή των Αστυνομικών Αρχών.
Τα αντικείμενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου του Δήμου που τα απομακρύνει και δεν επιστρέφονται αν προηγουμένως δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της παραγράφου 3. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα αντικείμενα κατάσχονται άμεσα και μπορεί να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 199 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Αν μετά την αφαίρεση των ανωτέρω αντικειμένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και, στην περίπτωση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιβάλλεται το διπλάσιο του προστίμου του πρώτου εδαφίου ή σφράγιση από μία (1) έως πέντε (5) ημέρες. Αν το ανωτέρω χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών δεν συμπληρώνεται εντός του ημερολογιακού έτους που αφορά η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται στον παραβάτη νέα αντίστοιχη άδεια στο επόμενο ημερολογιακό έτος μέχρι συμπληρώσεως του χρονικού διαστήματος αυτού.
Ειδικότερα από 1.8.2004 έως 30.9.2004 σε περίπτωση διαπίστωσης της αυθαίρετης χρήσης στους δήμους που έχουν χαρακτηριστεί εντός των χαρακτηρισθεισών Ολυμπιακών περιοχών ως Ολυμπιακοί, ανεξάρτητα από την επιβολή των παραπάνω προστίμων, είναι δυνατή η επιβολή ημερήσιου προστίμου κατάληψης των ως άνω χώρων και η άμεση αφαίρεση των κάθε είδους αντικειμένων. Η επιβολή του ημερήσιου προστίμου είναι επιτρεπτή ανεξάρτητα από τη βεβαίωση προγενέστερων προστίμων. Το ύψος του ημερήσιου επιβαλλόμενου προστίμου για το ως άνω χρονικό διάστημα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.».

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 14:53 | Σταύρος Μαυρουδέας

  Να δημοσιοποιούνται τα στοιχεία των παραβατών, τα πρόστιμα, οι πιθανές μειώσεις προστίμων και τα ποσά των εξοφλήσεων.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 09:03 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Σχετικά με το άρθρο 38 και συγκεκριμένα με το πεδίο « Αν μετά την αφαίρεση των ανωτέρω αντικειμένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και, στην περίπτωση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιβάλλεται το διπλάσιο του προστίμου του πρώτου εδαφίου ή σφράγιση από μία (1) έως πέντε (5) ημέρες.», τίθονται υπόψιν σας οι κάτωθι παρατηρήσεις :

  α) Οι διοικητικές ποινές της επιβολής διπλασίου του αρχικού προστίμου και της σφράγισης του καταστήματος θα πρέπει να εφαρμοστούν στο σύνολο των καταστημάτων (καταστήματα λιανικής πώλησης, περίπτερα, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) χωρίς διάκριση, δεδομένου ότι η αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και δη πεζοδρομίων, δεν αποτελεί προνόμιο μόνο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  β) Οι διοικητικές ποινές της επιβολής διπλασίου του αρχικού προστίμου και της σφράγισης του καταστήματος θα πρέπει να εφαρμοστούν εξίσου. Άλλωστε το διαζευτικό -ή- μπορεί να επιφέρει άνιση μεταχείριση των επιχειρήσεων καθώς η επιλογή της διοικητικής ποινής θα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε Δημάρχου.
  γ) Εφόσον πραγματικά επιθυμούμε να λυθεί το πρόβλημα της αυθαίρετης κατ’ εξακουλούθηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, θα πρέπει να προστεθεί η επιβολή διοικητικών ποινών στην περίπτωση 3ης και 4ης παράβασης, όπως άλλωστε επιβάλλονται στις περιπτώσεις ηχορύπανσης και στις περιπτώσεις παραβάσεων της αντικαπνιστικής νομοθεσίας από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,

  όπου στην περίπτωση της 3ης παράβασης να επιβάλλεται η διοικητική ποινή της προσωρινής διακοπής λειτουργίας του καταστήματος για δέκα (10) ημέρες ,

  και στην περίπτωση της 4ης παράβασης η διοικητική ποινή προσωρινής διακοπής λειτουργίας του καταστήματος για τρεις (3) μήνες (μέτρο που είχε προβλεφθεί στο αρθ. 65 (παρ.5) του ν.4688/2020 για την αυθαίρετη χρήση του κοινοχρήστου χώρου που είχε παραχωρηθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων για τη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωναϊου )
  δ) Επίσης δεδομένου ότι αποτελεί κοινή τακτική των επιχειρήσεων να προβαίνουν σε αλλαγή του οικονομικού φορέα προκειμένου να μην εφαρμόζεται η διοικητική ποινή της σφράγισης, να οριστεί ότι σε κάθε περίπτωση με τη διαπίστωση παράβασης που επιφέρει σφράγιση του καταστήματος, θα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αλλαγή του οικονομικού φορέα και στην περίπτωση που κατά παράβαση υπάρξει νέος φορέας ( είτε κατόπιν μεταβολής είτε κατόπιν ακύρωσης του προηγούμενου), η διακοπή της λειτουργίας να ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ οπωσδήποτε στον νέο φορέα. Μάλιστα στο αρθ. 65 του ν.4688/2020 στην παρ.6 προβλεπόταν να μην είναι δυνατή η ίδρυση ή έναρξη λειτουργίας άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ίδια τοποθεσία για το χρονικό διάστημα της σφράγισης.

 • 8 Φεβρουαρίου 2023, 22:47 | NickZ

  Να προβλεφθεί ρύθμιση πως σε περίπτωση που οποιαδήποτε αστυνομική αρχή (ΕΛΑΣ, Δημοτική Αστυνομία) βεβαιώσει την παρεμπόδιση ή/και την κατάληψη της ζώνης όδευσης τυφλών με οποιοδήποτε αντικείμενο (εμπορεύματα, τραπεζοκαθίσματα, ψυγεία κλπ) να επισύρει την 10μερη αναστολή λειτουργίας των ΚΥΕ και σε περίπτωση υποτροπής να θεσπιστεί πρόστιμο 5000-10000ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 60 ημέρες.