Άρθρο 33 Προγραμματικές συμβάσεις – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 1 άρθρου 100 ν. 3852/2010

Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο δεύτερο εδάφιο η αναφορά στον «συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης» αντικαθίσταται από την αναφορά στον «γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης», β) διαγράφεται το τέταρτο εδάφιο και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και περιφερειών του άρθρου 101, οι περιφερειακές ενώσεις δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. που ανήκουν στον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’ 65), τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο ή με την Εγνατία Οδό Α.Ε. ή με τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε. ή με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίων Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.) ή με την εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑΟΣΕ – Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων» (ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.), κατόπιν σύμπραξης της εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), όπου απαιτείται σύμφωνα με τον ν. 3891/2010 (Α’ 188), ή με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με τον ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ ή μεταξύ τους ή με Ν.Π.Δ.Δ. ή με τους φορείς των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), μεμονωμένα ή από κοινού. Στις προγραμματικές συμβάσεις στις οποίες μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης, στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.».

 • Προτείνουμε την προσθήκη νέας παραγράφου, για θα δοθεί λύση σε μια σειρά σοβαρών θεμάτων χρηματοδότησης των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία από τις Περιφέρειες και τους Δήμους, σύμφωνα με τη δυνατότητα καθενός, στην οποία να αναφέρονται τα εξής:

  «Οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού δύνανται να συνάπτουν διμερείς συμβάσεις συνεργασίας, για την προστασία και τη στήριξη ατόμων με αναπηρία εντός της χωρικής αρμοδιότητάς τους, με τους εξής συνεργαζόμενους φορείς: α) με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), β) με οργανώσεις ατόμων με αναπηρία ή οικείες οργανώσεις γονέων και κηδεμόνων που αποτελούν μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ., γ) με σωματεία που είναι μέλη των σωματείων μελών της Ε.Σ.Α.μεΑ. Οι συμβάσεις συνεργασίας αφορούν την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή προμηθειών για τον σκοπό της προστασίας και της στήριξης ατόμων με αναπηρία και για την εξυπηρέτηση σκοπών σχετικά με τη λειτουργία των ανωτέρω οργανώσεων».

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 14:58 | ΚΚ

  Λύστε ΑΜΕΣΑ το θέμα με την αρμοδιότητα για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων. Η αρμοδιότητα κακώς πήγε στα Συμβούλια, θα κολλήσουν τα πάντα και θα υπάρχει μηδενική απορρόφηση σε ΟΛΑ τα προγράμματα, με πρώτο και κύριο το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει πολύ σφιχτά χρονικά περιθώρια. Η απλή αναλογική έχει δημιουργήσει εκατοντάδες προβλήματα και το ζήτημα της υλοποίησης έργων είναι βούτυρο στο ψωμί της πλειοψηφούσας αντιπολίτευσης ιδίως εν μέσω εκλογών, όπου επί σκοπώ θα μπλοκάρουν τα πάντα. Η λύση είναι μονόδρομος: επιστροφή της αρμοδιότητας στην οικονομική επιτροπή.

  Μετά τιμής,
  ένας δήμαρχος ενός από τους 250 δήμους χωρίς τεχνική επάρκεια

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 10:53 | Νικόλας Σούλης

  Με δεδομένη τη σύνθεση των δημοτικών συμβουλίων, η μεταφορά της αρμοδιότητας της σύναψης προγραμματικών συμβάσεων από την Οικονομική Επιτροπή στα δημοτικά συμβούλια δημιούργησε μείζον ζήτημα στην υλοποίηση έργων, αφού καμία αντιπολίτευση δεν επιτρέπει σε δήμαρχο να προβεί σε σύναψη προγραμματικών συμβάσεων.

  Το ζήτημα είναι μείζον διότι αφενός εισερχόμαστε σε προεκλογική περίοδο, αφετέρου διακυβεύεται η απορρόφηση πόρων από έργα ήδη ενταγμένα στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στο Ταμείο Ανάκαμψης (το οποίο έχει ιδιαιτέρως αυστηρά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης), στο Εθνικό ΠΔΕ και το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (το οποίο πιέζει για υλοποίηση των ενταγμένων έργων επειδή 31.12.2023 κλείνει διαχειριστικά), τα οποία δεν μπορούν να υλοποιηθούν αφού με την επαναφορά της αρμοδιότητας στα ΔΣ, πάνω από 200 δήμοι που δεν έχουν τεχνική ικανότητα, στερούνται τη δυνατότητα προγραμματικής σύμβασης με τους δήμους της έδρας των περιφερειών ή τις ίδιες τις Περιφέρειες ή άλλους φορείς του άρθρου 12 του ν. 4412/2016.

  Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να αποφευχθεί γενικευμένο blackout στη λειτουργία των δήμων αλλά και στην υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων προτείνεται στο ήδη προς διαβούλευση άρθρο 33 να προστεθεί διάταξη ως εξής:

  «Στους δήμους, αρμόδιο όργανο για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων είναι η Οικονομική Επιτροπή.»