Άρθρο 55: Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του ν. 3333/2005 (Α’ 91).