Άρθρο 29: Κύρωση Απόφασης Υπαγωγής της επιχείρησης «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ/τ«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, η ……….Αριθμ. Πρωτ: /ΥΠΕ/5/03148/E/Ν.3299/04/ – -2012 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Υπαγωγή της επιχείρησης«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ/τ«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.»

(Κωδικός ηλεκτρονικής υποβολής της απόφασης στο Πληροφ. Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων: 0000)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Υπαγωγή της επιχείρησης«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ/τ«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/04 «Κίνητρα για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» .
2. Τo άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/22-4-2005).
3. Το Π.Δ. 178/2000 « Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α/14-7-2000) , όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ΠΔ 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ. Α’ /21-6-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων , μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» .
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86 (ΦΕΚ 141/τ. Α’ /21-6-2012) «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ’ αριθμ. 30377/Δ106 722 (ΦΕΚ 2094/τ.Β’/6-7-2012 ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Μηταράκη »

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, και ειδικότερα το Παράρτημα I αυτού «Ορισμός των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» (L 214/9-8-2008).

8. Την υπ’ αριθμ. 33017/25-7-2007 (Φ.Ε.Κ. 1292/Β/25-7-2007) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον «Καθορισμό των δικαιολογητικών και των τεχνικοοικονομικών στοιχείων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 20875/12-5-2008 (Φ.Ε.Κ. 922/Β/20-5-2008) Υπουργική απόφαση.

9. Την υπ’ αριθμ. 8356/3-3-2005 (Φ.Ε.Κ. 350/Β/17-3-2005) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τα «Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθμολόγηση, αριθμός και τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 33021/25-7-2007 (Φ.Ε.Κ. 1292/Β/25-7-2007) Υπουργική απόφαση.

10. Την υπ΄ αριθμ. 33018/25-7-2007 (Φ.Ε.Κ. 1292/Β/25-7-2007) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον «Καθορισμό ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 20877/12-5-2008 (Φ.Ε.Κ. 922/Β/20-5-2008) Υπουργική απόφαση.

11. Την υπ΄ αριθμ. 33019/25-7-2007 (Φ.Ε.Κ. 1292/Β/25-7-2007) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης για τον «Καθορισμό επιπλέον ποσοστού επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 8646/16-2-2009 (Φ.Ε.Κ. 359/Β/26-2-2009) Υπουργική απόφαση.

12. Την υπ΄ αριθμ. 8355/3-3-2005 (Φ.Ε.Κ. 337/Β/16-3-2005) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης για τον «Καθορισμό ύψους χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004».

13. Την υπ΄ αριθμ. 25164/3-6-2008 (Φ.Ε.Κ. 1057/Β/6-6-2008) απόφαση του Υπουργού
και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον «Καθορισμό του ποσού των
επιχορηγήσεων, των επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και των
επιδοτήσεων του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης για τα επενδυτικά
σχέδια του έτους 2008, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 13 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει», όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 58249/15-12-2008 (Φ.Ε.Κ. 2576/τ.Β΄/19-12-2008) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την «Αναπροσαρμογή του ποσού των επιχορηγήσεων, των επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και των επιδοτήσεων του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης για τα επενδυτικά σχέδια του έτους 2008, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 13 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει», καθώς και την υπ΄ αριθμ. 23735/11-05-2009 (ΦΕΚ 990/Β/ 26 – 05 – 2009) αντίστοιχη απόφαση για τα επενδυτικά σχέδια του έτους 2009, καθώς και την υπ΄αρ. 31827/21-7-2010 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “ Kαθορισμός του ποσού των επιχορηγήσεων, των επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και των επιδοτήσεων του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης για τα επενδυτικά σχέδια των ετών 2009 και 2010 σύμφωνα με την περίπτωση α της παρ. 13 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει.”
14. Την από 13/1/2010 αίτηση της επιχείρησης « ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ/τ « ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, επενδυτικού σχεδίου, που αναφέρεται ίδρυση Αυτοκινητοδρομίου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003. 9261) στην περιοχή Χαλανδρίτσα , του Δήμου Φαρρών , του Νομού Αχαΐας , συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ενενήντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (99.700.000,00) ευρώ .
Η αίτηση έχει υποβληθεί και ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων με κωδικό 40769 και έχει λάβει το μοναδιαίο κωδικό Φακέλου ΥΠΕ/5/03148/Ε
18. Την από 31/3/2011 ομόφωνη Γνωμοδότηση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης « ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ/τ « ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, επενδυτικού σχεδίου, που αναφέρεται ίδρυση Αυτοκινητοδρομίου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003. 9261) στην περιοχή Χαλανδρίτσα , του Δήμου Φαρρών, του Νομού Αχαΐας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (94.600.000,00) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004, καθώς η ανωτέρω επένδυση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων, και το προβλεπόμενο ποσό της απόφασης καθορισμού των κονδυλίων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών επαρκεί για την επιχορήγησή της.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Άρθρο 1
Ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου

1. Εγκρίνουμε την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, της επιχείρησης «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ/τ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, ποσού είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (28.920.000,00) ευρώ, ήτοι ποσοστού 30,571% που αφορά την ίδρυση Αυτοκινητοδρομίου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003. 9261) στην περιοχή Χαλανδρίτσα, του Δήμου Φαρρών, του Νομού Αχαΐας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (94.600.000,00) ευρώ .
2. Δεν χορηγήθηκε στην επιχείρηση, βεβαίωση επιλεξιμότητας για την επενδυτική της πρόταση.
3. Το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου με κόστος 94.600.000,00 € , που αφορά την ίδρυση Αυτοκινητοδρομίου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003. 9261) στην περιοχή Χαλανδρίτσα, του Δήμου Φαρρών, του Νομού Αχαΐας, υπάγεται στο καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων του νόμου αυτού, που είναι σύμφωνο με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 και έχει καταχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στοιχεία αριθμ. XS 365/2009.
4. Το επενδυτικό σχέδιο δύναται να ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα οπότε θα τροποποιηθεί αντίστοιχα και η παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2
Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου

Φορέας του επενδυτικού σχεδίου είναι η επιχείρηση «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ/τ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , η οποία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, θεωρείται “μικρή επιχείρηση”, το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 1.325.810,50 ευρώ και η μετοχική της σύνθεση είναι:

Μέτοχος ή ΕταίροςΠοσοστό Συμμετοχής
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΑΕ 21,15%
ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ    1,55%
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ   7,74%
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΡΩΝ   3,87%
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ   5,32%
ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   1,55%
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ  10,32%
ΤΕΔΚ ΑΧΑΙΑΣ    5,30%
ΛΟΙΠΟΙ (403) ΜΕΤΟΧΟΙ  43,20%
                                                   ΣΥΝΟΛΟ100,00%

Άρθρο 3
Αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου

Το επενδυτικό σχέδιο που αναφέρεται την ίδρυση Αυτοκινητοδρομίου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003. 9261) στην περιοχή Χαλανδρίτσα, του Δήμου Φαρρών, του Νομού Αχαΐας εντάσσεται στον Τριτογενή τομέα του Τουρισμού (άρθρο 3 παρ. 1, εδ γ xvi) και κατατάσσεται στην κατηγορία 2 . Το επενδυτικό σχέδιο με βάση τον τόπο εγκατάστασης και τη δραστηριότητα διακρίνεται σε μια Ενότητα με αντίστοιχες ενισχυόμενες δαπάνες ως εξής:

Είδη Ενισχυόμενων Δαπανών

Σύντομη Περιγραφή Ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ίδρυση Αυτοκινητοδρομίου

Τόπος Εγκατάστασης

Περιοχή Xαλανδριτσα   του Δήμου Φαρρων   , του Νομού Αχαΐας  

   (περιοχή Γ)

Δραστηριότητα  άρθρου 3

Κατηγορία

Παρ.1  εδ γ    xvi

2

Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων

Περιφερειακές

Α.  Επιχορηγούμενη δαπάνη
1.  Κτιριακά – Εγκαταστάσεις κτιρίων

34.100.000,00

2. Τεχνικά Έργα (Έργα υποδομής και Έργα διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου).

49.200.000,00

3. Μηχανήματα- Λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός

4.100.000,00

4. Ειδικές εγκαταστάσεις

3.000.000,00

5. Μεταφορικά μέσα

2.700.000,00

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

1.500.000,00

Συνολικό Επιχορηγούμενο Κόστος Αρχικής Επένδυσης (άθροισμα 1-6)

94.600.000,00

Συνολικό Επιχορηγούμενο Κόστος Επένδυσης

94.600.000,00

Συνολική Ενισχυόμενη Δαπάνη (Α+Β)

94.600.000,00

Μη Ενισχυόμενο κόστος επένδυσης

 

Συνολικό κόστος Επένδυσης

94.600.000,00

* Στη δαπάνη των κτιριακών εγκαταστάσεων περιλαμβάνεται η δαπάνη των συνήθων ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, και η δαπάνη έκδοσης της άδειας οικοδομικών και λοιπών εργασιών.

Άρθρο 4
Παρεχόμενες Ενισχύσεις
Ποσοστό Ενίσχυσης
Το ποσοστό επιχορήγησης για το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο αναλύεται ως εξής:

Σύντομη Περιγραφή Ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ίδρυση Αυτοκινητοδρομίου

Τόπος Εγκατάστασης

Περιοχή Xαλανδριτσα   του Δήμου Φαρρων   , του Νομού Αχαΐας  

   (περιοχή Γ)

Δραστηριότητα  άρθρου 3

Κατηγορία 

Παρ.1  εδ γ    xvi

2

Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων

Περιφερειακές

Α

Ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της περιόδου 2007-2013. Για προϋπολογισμό έως 50 εκ ευρώ

40%

Β

Ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της περιόδου 2007-2013. Για προϋπολογισμό από 50 εκ  έως 100 εκ. ευρώ (άρθρο 4 παρ. 3 εδ α,β,γ)

 

20%

Γ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

30,571%

Στ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ .

30,571%

α. Επιχορήγηση.

i. Για το επενδυτικό σχέδιο συνολικού ενισχυόμενου κόστους ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (94.600.000,00) ευρώ εγκρίνεται επιχορήγηση ποσού είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (28.920.000,00) ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30,571%.
Το ποσό της επιχορήγησης θα καθοριστεί ακριβώς με την ολοκλήρωση της ενισχυόμενης επένδυσης βάσει του πραγματικού κόστους αυτής, λαμβανομένων υπόψη των ποσοστών ενίσχυσης που αντιστοιχούν σε κάθε επιμέρους τμήμα του επενδυτικού σχεδίου ως ανωτέρω.
ii. Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης πραγματοποιείται σε δόσεις ως εξής:
– Η πρώτη δόση που αντιστοιχεί στο 20% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά τα την υλοποίηση του 20% της επένδυσης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) και μετά από πιστοποίηση του αρμοδίου οργάνου ελέγχου του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, ότι υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας που καλύπτει το αντίστοιχο ποσό (20%) της ίδιας συμμετοχής.
– Η δεύτερη δόση που αντιστοιχεί στο 20% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 40% της επένδυσης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) και μετά από πιστοποίηση του αρμοδίου οργάνου ελέγχου του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, ότι υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας που καλύπτει το αντίστοιχο ποσό (40%) της ίδιας συμμετοχής.
– Η τρίτη δόση που αντιστοιχεί στο 20% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 60% της επένδυσης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) και μετά από πιστοποίηση του αρμοδίου οργάνου ελέγχου του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, ότι υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας που καλύπτει το αντίστοιχο ποσό (60%) της ίδιας συμμετοχής.
– Η τέταρτη δόση που αντιστοιχεί στο 20% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 80% της επένδυσης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) και μετά από πιστοποίηση του αρμοδίου οργάνου ελέγχου του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, ότι υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας που καλύπτει το αντίστοιχο ποσό (80%) της ίδιας συμμετοχής.
– Η πέμπτη δόση που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 20% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου) και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 με την προϋπόθεση της συμμόρφωση του επενδυτή με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής.
Σημείωση. Η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης ορίζονται στην υπ΄ αριθμ 50128/5-1-1996 (Φ.Ε.Κ. 21/Β/16-1-1996) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.
– Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής που συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10% από το Ελληνικό Δημόσιο. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος της συνολικά καταβαλλόμενης επιχορήγησης και αφαιρείται αναλογικά από τα ποσά των τριών πρώτων δόσεων της επιχορήγησης κατά την καταβολή αυτής, επιστρεφομένης αντίστοιχα της εγγυητικής επιστολής.
iii. Απαγόρευση εκχώρησης. Εξαιρέσεις
Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον επενδυτή και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.
Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση του ποσού της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανεισμού ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης.
Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, εφόσον κάθε φορά έχει αναληφθεί ισόποσο τουλάχιστον της καταβαλλόμενης επιχορήγησης τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου.
γ. Γενικοί Όροι χορήγησης ενισχύσεων
i. Δεν επιτρέπεται οι παρεχόμενες ενισχύσεις επί του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, αναγόμενες σε Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης, να υπερβούν τα ποσοστά του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
ii. Τα ποσά ενισχύσεων της επένδυσης καθορίζονται κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων του Ν.3299/2004 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ίδιου Νόμου και του άρθρου 4 παρ.3 του ιδίου νόμου .
δ. Λογιστική απεικόνιση των ποσών των ενισχύσεων στα βιβλία της επιχείρησης.
Το ποσό της επιχορήγησης που θα εισπράξει η επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος θα εμφανίζεται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.
Το αποθεματικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμετάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο του σχηματισμού του. Αν κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή ο οποίος αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που ισχύει, κατά το χρόνο κεφαλαιοποίησης ή διανομής, για τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α1). Ο οφειλόμενος, σύμφωνα με τα πιο πάνω, φόρος εισοδήματος αποδίδεται εφάπαξ με δήλωση η οποία υποβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα εντός του οποίου λήφθηκε η απόφαση για την κεφαλαιοποίηση ή διανομή. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου καθώς και των μετόχων, εταίρων για το πιο πάνω αποθεματικό. Επί του οφειλόμενου φόρου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 65 έως 72, 74, 75, 79 έως 81, 83 έως 85 και 113 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179Α’) και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το ν, 2717/1999 (ΦΕΚ 97Α’). Αν η κεφαλαιοποίηση ή διανομή γίνει πριν από την παρέλευση των δέκα ετών από το χρόνο σχηματισμού του αποθεματικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της επιχείρησης.
ε. Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων και οι επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαίωμα, καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του Δημοσίου ή τρίτου. Τα ποσά αυτά των επιχορηγήσεων δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών προκειμένου να προσδιορισθούν τα φορολογητέα κέρδη.
Άρθρο 5
Πηγές Χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου

Το επενδυτικό σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί με την ίδια συμμετοχή του φορέα, με μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο καθώς και με την οριζόμενη, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας απόφασης, επιχορήγηση.
Σε περίπτωση που για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν συναφθεί τραπεζικό δάνειο, η συνολική δαπάνη της επένδυσης θα καλυφθεί αποκλειστικά από την ίδια συμμετοχή και την επιχορήγηση.
Η ίδια συμμετοχή και το μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο θα πρέπει να έχουν καλυφθεί εντός της προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
α. Ίδια συμμετοχή.

i. Η ίδια συμμετοχή του φορέα του επενδυτικού σχεδίου θα ανέλθει σε ποσοστό 25,000% της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης που αντιστοιχεί στο ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (23.650.000,00) ευρώ.
ii. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής που έχει εγκριθεί με την παρούσα απόφαση υπαγωγής δεν είναι δυνατόν να μειωθεί μετά την έκδοση της απόφασης αυτής.
iii. Η ίδια συμμετοχή αποτελείται από μετρητά που θα καλυφθούν στο σύνολό τους ως εξής:
– Ποσό είκοσι τριών εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (23.650.000,00) ευρώ από εισφορές των εταίρων και θα αποτελέσει μετοχικό κεφάλαιο.
iv. Το ποσό της ίδιας συμμετοχής θα καθοριστεί ακριβώς με την ολοκλήρωση της ενισχυόμενης επένδυσης και θα υπολογιστεί στο πραγματικό κόστος αυτής.

γ. Δάνειο.

iv. Μεσομακροπρόθεσμο δάνειο για το επενδυτικό σχέδιο.
Το τραπεζικό δάνειο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δυο εκατομμυρίων τριάντα χιλιάδων (42.030.000,00) ευρώ, ήτοι ποσοστό 44,429% και θα πρέπει:
– να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας ,
– να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδόμενου σε δημόσια ή μη εγγραφή ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού,
– να έχει ληφθεί για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, όπως θα προκύπτει ρητά από τη σχετική δανειακή σύμβαση.
Το επενδυτικό δάνεια μπορεί να λαμβάνεται και σε συνάλλαγμα.
v. Δάνειο για την κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης.
Δύναται να χρησιμοποιηθεί βραχυπρόθεσμο δάνειο ύψους 347.047,39 € ευρώ για την κάλυψη του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης και θα καλυφθεί όλο από βραχυπρόθεσμο δανεισμό . Το δάνειο αυτό μπορεί να έχει και τη μορφή του αλληλόχρεου λογαριασμού.
Άρθρο 6
Όροι Χορήγησης της Ενίσχυσης

Η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 εγκρίνεται με την προϋπόθεση τήρησης από την επιχείρηση των παρακάτω ειδικών όρων:

α. Τόπος εγκατάστασης
Το επενδυτικό σχέδιο θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή Χαλανδρίτσα του Δήμου Φαρρών , του Νομού Αχαΐας , της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος .
Ο τόπος εγκατάστασης ανήκει στην Περιοχή Β του άρθρου 2 παρ. 1 του νόμου 3299/2004, όπως ισχύει.
β. Νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας
Οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας που υφίστανται είναι μια (1) που αντιστοιχούν σε 1,00 Ε.Μ.Ε.
Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης και οι οποίες προσδιόρισαν και τη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση του αντίστοιχου κριτηρίου είναι τετρακοσίων ενενήντα επτά (497) και αντιστοιχούν σε 96,75 Ε.Μ.Ε.
Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας απαιτείται και η δημιουργία των μισών τουλάχιστον από τις νέες θέσεις εργασίας.
Στον αριθμό αυτό δεν συνυπολογίζονται θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται από άλλες επενδύσεις ή δραστηριότητες της επιχείρησης ενώ ο συνολικός αριθμός των άμεσων θέσεων απασχόλησης στην επένδυση θα είναι τετρακοσίων ενενήντα οκτώ (498) και αντιστοιχούν σε 97,75 Ε.Μ.Ε. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 28,5 έμμεσες θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 28,5 ΕΜΕ .
Το σύνολο των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης, άμεσων και έμμεσων, ανέρχεται σε 125,25ΕΜΕ
γ. Δυναμικότητα
– Υφιστάμενη Δυναμικότητα – –
– Νέα Δυναμικότητα 4.880 μέτρα πίστας
– Συνολική Δυναμικότητα μετά την επένδυση 4.880 μέτρα πίστας
δ. Έκδοση αδειών
Η επιχείρηση ευθύνεται για την έκδοση όλων των απαιτούμενων κατά την ισχύουσα νομοθεσία αδειών οικοδομικών και λοιπών εργασιών και για τη λήψη και τήρηση όλων των απαιτούμενων κατά την ισχύουσα νομοθεσία μέτρων.
ε. Προϋπόθεση για την επιχορήγηση της επιχείρησης είναι:
i. η τήρηση από αυτήν λογιστικών βιβλίων Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και
ii. η μη επιχορήγηση της παρούσας επένδυσης από άλλη πηγή.

Άρθρο 7
Υλοποίηση του επενδυτικού έργου

α. Ημερομηνία έναρξης

Ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται η 13/1/2010 (ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής ).

β. ‘Εναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.
Η έναρξη της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου γίνεται μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης (ή, με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή, μετά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία έναρξης).
Ως έναρξη νοείται είτε η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών είτε η πρώτη βέβαια ανάληψη δέσμευσης για δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, εκτός των προκαταρκτικών μελετών σκοπιμότητας.
γ. Προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου
Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται 36 μήνες από την υπογραφή της απόφασης υπαγωγής.
δ. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης
Η προβλεπόμενη στην ανωτέρω παράγραφο προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) έτη κατ’ ανώτατο όριο, υπό τις προϋποθέσεις ότι
i. η υποβολή του αιτήματος γίνεται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά στην απόφαση υπαγωγής ή στην ενδεχόμενη τροποποίησή της για λόγους ανωτέρας βίας.
ii. έχει πραγματοποιηθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκριθέντος έργου εντός της παραπάνω προθεσμίας.
Σε περίπτωση μη εξάντλησης της διετίας με την αρχική παράταση υπάρχει δυνατότητα χορήγησης παράτασης μέχρι συμπλήρωσης της προαναφερόμενης διετίας, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα γίνεται εντός της ισχύουσας προθεσμίας ολοκλήρωσης.
Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις διακοπής ή καθυστέρησης των εργασιών για λόγους ανωτέρας βίας, η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να παρατείνεται για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης. Στις περιπτώσεις που η ανωτέρα βία ανακύπτει κατά τη διάρκεια της προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά με την απόφαση υπαγωγής, το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί μόνο εντός της προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά στην απόφαση υπαγωγής χωρίς την προϋπόθεση πραγματοποίησης του 50% του εγκριθέντος έργου.
ε. Αίτηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας γίνεται μετά από αίτηση του επενδυτή, η οποία κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά στην αρμόδια υπηρεσία το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης, όπως αυτή ισχύει.
Μετά την πάροδο της παραπάνω εξάμηνης προθεσμίας, χωρίς να υποβληθεί αίτηση ή χωρίς η υποβληθείσα αίτηση να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα παραστατικά, η επένδυση θεωρείται κατ’ αμάχητο τεκμήριο ως μη ολοκληρωθείσα και εκδίδεται απόφαση με την οποία ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και διατάσσεται η επιστροφή του ποσού της καταβληθείσας επιχορήγησης προσαυξημένο κατά το ποσό των νομίμων τόκων από της καταβολής.
Αν χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας η επένδυση ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από τη λήξη της αρχικής ή μετά την παράταση προθεσμίας, η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επιτρέπεται να πιστοποιηθεί εφόσον κατατεθεί η σχετική αίτηση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.
Στην περίπτωση όμως αυτή θα ενισχυθούν μόνο οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα.
στ. Ολοκλήρωση και Έναρξη Παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
– Η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται μετά από επιτόπιο έλεγχο των αρμόδιων οργάνων ελέγχου εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί αγορές πρώτων υλών και πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών σε βαθμό που να τεκμηριώνουν τη λειτουργία της μονάδας.
– Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας απαιτείται και η δημιουργία των μισών τουλάχιστον από τις νέες θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής και η πραγματοποίηση αγορών πρώτων υλών και πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών. Επίσης η απόκτηση των νομιμοποιητικών αδειών λειτουργίας της επένδυσης.
ζ. Με την απόφαση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας είναι δυνατόν, μετά από αίτηση, να αναμορφωθεί το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης, το οποίο σε περίπτωση αύξησης δεν δύναται να υπερβεί το πέντε τοις εκατό (5%) αυτού που έχει εγκριθεί.
Για τον καθορισμό του ποσού της αναμόρφωσης του κόστους της επένδυσης, λαμβάνονται υπόψη οι ανατιμήσεις και διαφοροποιήσεις που τυχόν προέκυψαν στα επί μέρους στοιχεία κόστους της επένδυσης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις της Ενισχυόμενης Επιχείρησης
1. Η Επιχείρηση « ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ/τ « ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » από την υπαγωγή του παρόντος επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης οφείλει:
α. Να τηρεί τους όρους της απόφασης υπαγωγής.
β. Να μη διακόπτει την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα.
γ. Να μην παύσει τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα.
δ. Να μη μεταβιβάζει για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα κυριότητάς της και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης, με υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης εντός τριών (3) μηνών στην αρμόδια υπηρεσία.
2. Η Επιχείρηση « ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ/τ « ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου:
Να εκμισθώσει μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης. Η έγκριση δίδεται με τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο και η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής παραμένει στον εκμισθωτή .
3. Η επιχείρηση « ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ/τ « ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » οφείλει να καταχωρεί τις δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου στα προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία, σε διακριτούς λογαριασμούς ανά κατηγορία παγίου, με βάση το Ε.Λ.Σ. με αναφορά του αριθμού πρωτ. της απόφασης υπαγωγής ( /ΥΠΕ/5/03148/Ε/ Ν.3299/04/ – – 2012 ).
4. Η Επιχείρηση « ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ/τ « ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » οφείλει, για διάστημα πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, να αποστέλλει στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεών της που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, καθώς και της εγκριτικής απόφασης.
Τα στοιχεία αυτά θα αποστέλλονται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση εκάστου έτους λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης και μέχρι τη λήξη του ως άνω διαστήματος των πέντε (5) ετών.
Σε περίπτωση μη αποστολής των στοιχείων αυτών ή αποστολής ανακριβών στοιχείων επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της επιχορήγησης. Το πρόστιμο αυτό εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.
5. Εάν η επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας:
α. Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1.
β. Δύναται να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να επιστραφεί η ενίσχυση ή να παρακρατηθεί ή επιστραφεί μέρος αυτής, στις περιπτώσεις α, β της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2.
6. Εάν η επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εντός του οριζόμενου στην παρ. 1 χρονικού περιορισμού, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης.
7. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν αποσιωπηθεί τέτοια στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 ή θα οδηγούσε στο να υπαχθεί με όρους διαφορετικούς ή σε μη πιστοποίηση της ολοκλήρωσης:
α. εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή εάν έχει δοθεί τμήμα της επιχορήγησης κατά την περίπτωση (iii) της παραγράφου 1α του άρθρου 8 του Ν. 3299/2004,
β. εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης.
Οι ανωτέρω συνέπειες επέρχονται εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός δεκαετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και από όργανα που είναι κατά νόμο αρμόδια για τον έλεγχο των κατά περίπτωση στοιχείων.

8. Κάθε αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης του φορέα της επένδυσης οφείλει να γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία.
Εάν διαπιστωθεί κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης ότι λόγω αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου έπαυσε να είναι μεσαία ή μικρή επιχείρηση, αφαιρείται από την ενίσχυση το αντίστοιχο ποσοστό που όριζε η απόφαση υπαγωγής λόγω αυτής της ιδιότητας.
9. Η επιστροφή των ενισχύσεων που δίδονται με βάση το νόμο αυτό γίνεται με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων, τα δε επιστρεφόμενα ποσά προσαυξάνονται κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε καταβολή τους. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
10. Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της προόδου των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, ο έλεγχος της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας και γενικότερα της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τους όρους της παρούσας απόφασης και των διατάξεων του Ν. 3299/2004, θα πραγματοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 7 του νόμου αυτού.

8. Η παρούσα απόφαση δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί

α. χωρίς έγκριση του αρμόδιου φορέα υπαγωγής ως προς τα σημεία εκείνα που προσδιόρισαν το ποσοστό ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου και

β. ως προς τα σημεία που σχετίζονται με τα κριτήρια υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 8356/3-3-2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 33021/25-7-2007 (Φ.Ε.Κ. 1292/Β/25-7-2007) Υπουργική απόφαση, εφόσον προκύπτει ότι εάν τα προτεινόμενα για την τροποποίηση δεδομένα είχαν ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία βαθμολόγησης το επενδυτικό σχέδιο δεν θα πληρούσε τις ελάχιστες προϋποθέσεις ούτε και την ελάχιστη βαθμολογία για την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

9. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου βάσει προγράμματος του Ε.Σ.Π.Α.:

α. Η επιχείρηση θα αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παρέχει σε αυτά όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία που ζητούνται.

β. Θα λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για το κοινό σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Καν.1828/06.

γ. Θα τηρήσει όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε, για διάστημα δέκα ετών μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου ανεξάρτητα από την άρση της σχετικής υποχρέωσης που ενδεχομένως προκύπτει από την εφαρμογή φορολογικών διατάξεων.

Άρθρο 9

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3299/2004, όπως ισχύει, και οι σχετικές κανονιστικές αποφάσεις.
Άρθρο 10

1. Η περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β).
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης (αριθμ. /ΥΠΕ/5/03148/Ν.3299/04/ – -2012) αρχίζει από τη δημοσίευση της περίληψής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, – – 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ , ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

  • 11 Οκτωβρίου 2012, 13:55 | lede

    Κατά τις διατάξεις του ν. 3299/2004 τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια κυρώνονται με νόμο, αναλόγως και κατά τις διατάξεις του ν. 3908/2011. Δεν πρόκειται για εκτελεστική αρμοδιότητα. Το κοινοβούλιο καλείται να επικυρώσει την υπαγωγή Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, προκειμένου να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την ορθή άσκηση επενδυτικής πολιτικής.

  • 10 Οκτωβρίου 2012, 15:19 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

    Γιατί η Βουλή πρέπει να ασχολείται με εκτελεστικές αρμοδιότητες;
    Τί σχέση έχει η διάταξη αυτή με το θέμα του νομοσχεδίου;;