Άρθρο 40: Μεταβίβαση άδειας – παραχώρηση εκμετάλλευσης

1. Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου μπορεί να μεταβιβάσει την άδεια σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 35. Για κάθε μεταβίβαση απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατόπιν εισήγησης της Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.. Σε κάθε περίπτωση, το ανάδοχο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 του παρόντος νόμου, η δε μεταβίβαση της άδειας σε αυτό συντελείται κατόπιν της ολοκληρώσεως της διαδικασίας υποβολής νέας αίτησης παροχής άδειας, κατά τα άρθρα 37 και 38 του παρόντος νόμου.

2. Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου μπορεί να παραχωρήσει τη διοίκηση, τη διαχείριση, τη λειτουργία ή εκμετάλλευση των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου, παραμένοντας υπεύθυνος έναντι των Αρχών και υπόχρεος για την τήρηση όλων των όρων που προβλέπονται από το παρόν και την άδεια, καθώς και για την ενημέρωση των εμπλεκόμενων αρχών με τη γνωστοποίηση σε αυτές των στοιχείων του νέου εκμεταλλευτή-διαχειριστή.