Άρθρο 51: Αναστολή και ανάκληση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου

1. Η άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου δύναται να αναστέλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από εισήγηση της Υ.Π.Α., για χρονικό διάστημα είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 35,
β) όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 41, πλην των όσων σχετίζονται με θέματα ασφαλείας όπου και η άδεια λειτουργίας ανακαλείται άμεσα με αντίστοιχη απόφαση.
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον δεν έχει εκλείψει ο λόγος που οδήγησε στην αναστολή, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου.

2. Η άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου ανακαλείται με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου σε περίπτωση σχετικής έγγραφης αίτησης από τον αδειούχο προς τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.

3. Σε κάθε περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου πρέπει να ενημερώνονται πάραυτα η Υ.Π.Α. καθώς και οι εμπλεκόμενες Αστυνομικές, Λιμενικές, Πυροσβεστικές ή άλλες Αρχές.