Άρθρο 03: Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικών Επενδύσεων

1. Το Αυτοτελές Γραφείο, που συστάθηκε ως Γραφείο Ελληνικού με το άρθρο 6 του ν. 4062/2012 (Α΄70), υπάγεται στο εξής απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετονομάζεται σε Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικών Επενδύσεων και λειτουργεί ως αυτοτελές Γραφείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4062/2012 (Α΄70) και με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν 4062/2012 (Α΄70) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το Τμήμα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη νομοθεσία και τις ενέργειες που απαιτούνται για την αδειοδότηση των έργων, δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων και κτιρίων πou προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.
β. Παραλαμβάνει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων , ελέγχει την πληρότητα των σχετικών φακέλων, φροντίζει για τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους και τους διαβιβάζει στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για έλεγχο, παρατηρήσεις και παροχή των αναγκαίων γνωμοδοτήσεων, εισηγήσεων και εγκρίσεων.
γ. Εκδίδει τις άδειες δόμησης εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.
δ. Εκδίδει τις άδειες κατεδάφισης εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού — Αγίου Κοσμά, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 5.
ε. Λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσεως για τη χορήγηση κάθε άλλης άδειας ή έγκρισης που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση των έργων και δραστηριοτήτων στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού — Αγίου Κοσμά, καθώς και για την ανέγερση των πάσης φύσεως κτιρίων και εγκαταστάσεων. Για τον σκοπό αυτόν, παραλαμβάνει το φάκελο της κατά περίπτωση αιτούμενης αδειοδότησης, ελέγχει την πληρότητα του, φροντίζει για τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο και τον διαβιβάζει στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν κατά προτεραιότητα στις επιβαλλόμενες για το σκοπό αυτόν ενέργειες, σύμφωνα με τις οικείες αρμοδιότητες τους. Οι ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να παρέχουν στο Τμήμα κάθε αναγκαία ενημέρωση, έγγραφη ή και προφορική, για το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, τις τυχόν ελλείψεις του φακέλου και τον τρόπο συμπλήρωσης αυτών, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναμίας παροχής των αιτουμένων αδειών ή εγκρίσεων.
στ. Επεξεργάζεται σχέδια γενικών οδηγιών, εγκυκλίων και αποφάσεων για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης στις πιο πάνω περιπτώσεις.
ζ. Διατυπώνει προτάσεις και υποδεικνύει λύσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία που αφορά τα έργα, τις δραστηριότητες, τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγιου Κοσμά και στις περιοχές υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων.
η. Παρακολουθεί την εφαρμογή του Σχεδίου Ανάπτυξης που προβλέπεται στο άρθρο 2 και των πράξεων και των αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.
θ. Εκδίδει τις άδειες δόμησης για τις στρατηγικές επενδύσεις, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α΄’ 204) ή όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4030/2011 (Α΄249) και κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος.
ι. Εκδίδει τις άδειες κατεδάφισης για τις στρατηγικές επενδύσεις, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α΄ 204) ή όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 5 του παρόντος.»
3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 4062/2012 (Α΄70), μετά τις λέξεις «που μετατάσσονται», προστίθενται οι λέξεις «με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης» και διαγράφεται η φράση «σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011». Στο ίδιο εδάφιο, μετά τις λέξεις «ή και από Ο.Τ.Α., καθώς και», προστίθενται οι λέξεις «από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου όπου το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει κατά 51% τουλάχιστον στο Ελληνικό Δημόσιο άμεσα ή έμμεσα και» και διαγράφονται οι λέξεις «του ευρύτερου δημόσιου τομέα.» Τέλος, στο ίδιο εδάφιο μετά τις λέξεις «κατάργηση της οργανικής τους θέσης.» προστίθεται η φράση «Στους μετατασσόμενους αναγνωρίζονται μισθολογικά και βαθμολογικά, ως έτη δημόσιας υπηρεσίας, τα χρόνια που είχαν υπηρετήσει στον φορέα προέλευσης».
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 4062/2012 (Α΄70) αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, οι ανωτέρω θέσεις καλύπτονται και με απόσπαση.»
5. Όπου στα άρθρα 2 έως 6 του ν. 4062/2012 (Α΄70) αναφέρεται ο Υπουργός Οικονομικών ή ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας ή το Γραφείο Ελληνικού, νοείται στο εξής ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων ή το Τμήμα Στρατηγικών Επενδύσεων, αντίστοιχα.
6. Η λειτουργία της γραμματείας του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας του άρθρου 16 του ν. 3986/2011 (Α΄152) για όλα τα θέματα που αφορούν την έγκριση και εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 2 και 3 του παρόντος, καθώς και για την έκδοση πράξεων για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη εισήγηση ή γνώμη του ως άνω Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ανατίθεται στη Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας.

  • 9 Νοεμβρίου 2012, 11:10 | ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

    Η έκδοση αδειών δόμησης κατά α.1 ν. 3894/10 σύμφωνα με ν. 4030/11, θα περιλαμβάνει όλες τις άδειες ? Για το α. 2 ν. 4062/12 από πού θα εκδίδεται ?