Άρθρο 25: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων

Παρατείνεται κατά ένα έτος η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στη Β΄ φάση του ν. 3299/2004 ( όπως ισχύει, ήτοι από το έτος 2007. Η εν λόγωπαράταση παρέχεται πέραν αυτής που πρβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012 (Α΄86).

 • Δυνατότητα παροχής παράτασης ενός έτους της ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων σχεδίων του Ν.3908/2011.

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 12:33 | Πρέντζας Σωτήρης

  Ο νόμος 4072/2012 με το άρθρο 241 έδωσε τη δυνατότητα επανεξέτασης επενδυτικών σχεδίων έργων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια, που είχαν υποβληθεί στα πλαίσια του Ν.3299/2004. Η ρύθμιση αφορούσε όσους επενδυτές είχαν ολοκληρώσει τα έργα μέχρι την ψήφιση του νόμου 4072/2012.
  Σε εφαρμογή του νόμου εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 20636/3-5-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που προέβλεπε την ενημέρωση των επενδυτών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
  Ορισμένοι όμως επενδυτές δεν έχουν ενημερωθεί με κανένα τρόπο (έγγραφο ή ηλεκτρονικό) για την φάση του ελέγχου των φακέλων τους και την πρόβλεψη υποβολής νέας αίτησης και δεν υπέβαλαν αίτηση επανεξέτασης.
  Η εκκρεμότητα αυτή προέρχεται από παράλειψη της Διοίκησης, είναι τυπική και όχι ουσιαστική και μπορεί να ρυθμιστεί με την προσθήκη στο σχετικό άρθρο 25 του Σχεδίου Νόμου με την παρακάτω διατύπωση που προτείνουν και άλλοι συμμετέχοντες στη διαβούλευση π.χ.
  «Για την επανεξέταση των επενδυτικών σχεδίων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 241 του Ν 4072/2012, για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση της παραγράφου 3, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές πρέπει να υποβάλουν αίτηση εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου».

  Πρέντζας Σωτήρης

 • ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Ν3908/2011 : «ΕΝΤΟΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΔΑΝΕΙΟΥ»
  Για πολλές επενδύσεις που έχει υποβληθεί αίτημα να ενταχθούν στα αναπτυξιακά κίνητρα του Ν3908/2011, στο στάδιο της υλοποίησης τα προβλήματα ρευστότητας που συνδέονται με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία της χώρας, γεννούν ερωτήματα αν πράγματι μπορεί να υλοποιηθούν, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3908/2011 . Όπως είναι γνωστό τα προβλήματα χρηματοδότησης από την Ελληνική τραπεζική αγορά σήμερα είναι τεράστια ακόμα και για δάνεια που να καλύπτουν ανάγκες του κεφαλαίου κίνησης, πόσο μάλλον ανάγκες ενός επενδυτικού έργου! Την ίδια αντιμετώπιση έχουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις και από τράπεζες χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης που δεν θέλουν να επιβαρύνουν άλλο τον Ισολογισμό τους με δάνεια προς Ελληνικές επιχειρήσεις, ακόμα και στις εξαιρετικές περιπτώσεις που αυτές έχουν καταφέρει να διασφαλίσουν μέσω των προμηθευτών τους κάλυψη της εξαγωγικής πίστωσης μέσω των ευρωπαϊκών οργανισμών ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων (HERMES, EKN, ONDD, κλπ).
  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η μοναδική λύση χρηματοδότησης των παραπάνω επενδύσεων είναι, χρησιμοποιώντας την ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων, η αποπληρωμή των μηχανημάτων να γίνει με την παρουσίαση promissory notes σε μακροχρόνιο διακανονισμό της αξίας από τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής του μηχανολογικού εξοπλισμού θα παρουσιάσει στην τράπεζα του τα promissory notes για προεξόφληση λαμβάνοντας το 100% της αξίας των μηχανημάτων. Η Ελληνική Εταιρεία θα είναι υπόχρεη στην εξόφληση των promissory notes που περιλαμβάνουν την αξία των μηχανημάτων και τους προσυμφωνημένους τόκους προεξόφλησης. Ετσι, στην ουσία ο προμηθευτής με βάση την ασφάλιση της εξαγωγικής πίστωσης θα λάβει δάνειο για λογαριασμό της Ελληνικής εταιρείας.
  Η παραπάνω λύση προσκρούει στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου Ν3908/2011, διότι το Αρθρο 8 προβλέπει ότι όταν το επενδυτικό σχέδιο απαιτεί την λήψη δανείου, προϋπόθεση είναι να είναι τραπεζικό δάνειο η δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Επίσης προσκρούει στις διατάξεις του ΠΔ 33 ΦΕΚ/83 /Α/14-4-2011 διότι παρά του ότι θα έχει ολοκληρωθεί η επένδυση και θα έχει γίνει η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας, δεν θα εμφαίνεται η εξόφληση των τιμολογίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού ώστε να δύναται η εταιρεία να εισπράξει την επιχορήγηση. Πιθανό δε και να μην πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση, αν η πίστωση που απαιτηθεί από το επιχειρηματικό σχέδιο ξεπερνάει την τριετία από την έγκριση η την πενταετία, εφόσον ζητηθεί παράταση.
  Ετσι καθίσταται εμφανές ότι αν δεν προκριθεί ο παραπάνω τρόπος χρηματοδότησης, που στην ουσία δεν είναι ενάντια στο πνεύμα του Νόμου αλλά είναι η μόνη δυνατότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις να χρηματοδοτήσουν βιώσιμες επενδύσεις με ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ, τα περισσότερα επιχειρηματικά σχέδια είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν υπό τις παρούσες συνθήκες χρηματοοικονομικής κρίσης. Αποτέλεσμα θα είναι ο περιορισμός της παραγωγικής δραστηριότητας στη χώρα, η ένταση της ανεργίας και η περαιτέρω ύφεση. Ετσι για την υποστήριξη
  • τόσο της υλοποίησης επενδύσεων που ήδη έχουν εγκριθεί αλλά δεν θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν την μορφή τραπεζικής χρηματοδότηση που προέβλεπε το υποβληθέν κι εγκριθέν επενδυτικό τους σχέδιο
  • όσο και της υποβολής νέων επενδυτικών σχεδίων εφικτών να υλοποιηθούν υπό τις κρατούσες συνθήκες ρευστότητας .
  προτείνεται να αναγραφεί στο
  Άρθρο 8 «Όροι υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων» /Παράγραφός 7.Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για επενδυτικό Δάνειο, στην ενότητα β
  η εξής προσθήκη
  «Ως μορφή δανείου μπορεί να ληφθεί και η έντοκη πίστωση προμηθευτών καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού». Η εν λόγω προσθήκη ισχύει για εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια και νέες υποβολές.

  Κατερίνα ΜΑΝΑΛΗ
  Διευθύντρια Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 00:48 | Γιώργος Χρυσοχοΐδης

  Προτείνεται διετής παράταση, πέραν της προβλεπόμενης από τον νόμο να δοθεί και για όσα έργα έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του ν.3908/2011, δεδομένου ότι επιβάλλεται από τις οι οικονομικές συγκυρίες. Οι επενδυτές έχουν να αντιμετωπίσουν πλειάδα προβλημάτων τα οποία συνίστανται από την χρηματοδότηση του έργου, την ρευστότητα της επιχείρησής τους , τα προβλήματα στην εισαγωγή των παγίων που θέλουν να προμηθευτούν κ.λ.π.

 • Η παράταση να ισχύει για όλα τα έργα που έχουν υπαχθεί στο Νόμο 3299/2004 όπως ισχύει και σε νεότερους Νόμους και να είναι έως 31/12/2014.
  Λόγω της οικονομικής κρίσης, έχουν μείνει επενδύσεις στη μέση, που πρέπει να ολοκληρωθούν.
  Θα πρέπει να μπορεί να γίνει για όλες τις επενδύσεις υλοποίηση, με μικτά κίνητρα: επιχορήγηση – αφορολόγητα αποθεματικά με τους ισχύοντες νόμους με χρήση κινήτρων από διάφορους νόμους, ταυτόχρονο επιμερισμό των δαπανών.
  Για επιπλέον κόστος πέραν του εγκεκριμένου, να μπορεί να γίνει υλοποίηση του υπολοίπου έργου, όχι μόνο με ΑΜΚ, αλλά με διαθέσιμα της επιχείρησης, με τραπεζικό δανεισμό, ή με πίστωση των προμηθευτών.
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑ Α.Β.Ε.Ε.

  Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος
  Πρόεδρος Δ.Σ. – Γενικός Διευθυντής

 • Εξαιτίας της συνέχισης της οικονομικής ύφεσης και στο 2013, όπως ανακοινώθηκε από τις αρμόδιες αρχές πρόσφατα, κρίνεται απαραίτητη η επέκταση του μέτρου της παράτασης και για όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3908/2011.

 • Παρατήρηση επί του Άρθρου :
  Με σειρά τροπολογιών (όπως αυτή του νόμου 4072/2012) και για ευνόητους λόγους, δίνονται παρατάσεις της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων.
  Προτείνεται στο Νόμο να αποσαφηνιστούν πλέον οι σχετικές διατάξεις, για να μην δημιουργείται σύγχυση ως προς την ερμηνεία (ή τις ερμηνείες).
  Με τα μέχρι τώρα ισχύοντα, η προβλεπόμενη στην απόφαση υπαγωγής, προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης, μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) έτη κατ’ ανώτατο όριο, υπό τις προϋποθέσεις ότι:
  α) η υποβολή του αιτήματος γίνεται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά στην απόφαση υπαγωγής και
  (β) έχει πραγματοποιηθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκριθέντος έργου,

  Ειδικά για έργα ΑΠΕ, ο νόμος 3468/2006, όπως ισχύει, η άδεια εγκατάστασης του έργου δύναται να παραταθεί, εάν
  (1) έχει πραγματοποιηθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκριθέντος έργου, ή
  (2) δεν συντρέχει η προϋπόθεση της περίπτωσης (1), αλλά έχουν συναφθεί οι αναγκαίες συμβάσεις για την προμήθεια του εξοπλισμού ο οποίος απαιτείται για την υλοποίηση του έργου.
  Επιπλέον, σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, στις περιπτώσεις α) συγκροτημάτων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από εκατόν πενήντα (150) MW, β) αιολικών πάρκων που συνδέονται με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου, γ) υβριδικών έργων Α.Π.Ε., και δ) άλλων σύνθετων έργων Α.Π.Ε., επιτρέπεται η έγκριση παράτασης για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, μετά την υποβολή και την έγκριση τεκμηριωμένης πρότασης με συνημμένο χρονοδιάγραμμα.

  Προτείνεται:
  να συμπεριληφθούν οι ανωτέρω περιπτώσεις ως ικανές για τη χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου έργου ΑΠΕ.

 • Ο Σύνδεσμός Eπενδυτών Φωτοβολταϊκών Ελλάδας (ΣΕΦΕ) εκπροσωπεί μεγάλο αριθμό επενδυτών με εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Σταθμών σε όλη την Ελλάδα. Πολλοί εξ αυτών που επένδυσαν κατά την πρώτη περίοδο 2007-2010 είχαν υποβάλλει αίτηση ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο χωρίς να έχουν προλάβει να λάβουν αποφάσεις έγκρισης Ε.Π.Ο. κ.τ.λ. ως επί το πλείστον λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων των αρμοδίων υπηρεσιών να εκδώσουν τις απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις.
  Ο νόμος 4072/2012 στο άρθρο 241 ρύθμισε την εκκρεμότητα αυτή δίνοντας τη δυνατότητα ένταξης στις διατάξεις του ν. 3299/2004, σε όσους επενδυτές είχαν ολοκληρώσει την επένδυση μέχρι την ψήφιση του νόμου. Στην παρ 3 του άρθρου 241 όμως, προέβλεπε την υποβολή νέας αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους επενδυτές.
  Επειδή:
  1. Η μεσολάβηση των δύο εκλογικών αναμετρήσεων και το ασταθές οικονομικοπολιτικό περιβάλλον της περιόδου Απριλίου-Ιουνίου 2012, δεν έδωσε την δυνατότητα ενημέρωσης πολλών επενδυτών για να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 11/7/2012, παρά το ότι πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις που έθετε ο νόμος
  2. Δεν είχε κοινοποιηθεί στους επενδυτές απορριπτική πράξη της Διοίκησης ή ενημέρωση για υφιστάμενες εκκρεμότητες που θα οδηγούσε τους ενδιαφερόμενους στη σκέψη για αναγκαιότητα υποβολής αίτησης επανεξέτασης
  3. Η έννοια της λέξεως επανεξέταση προϋποθέτει περαίωση της διαδικασίας εξέτασης και απόρριψη του αιτήματος καθώς και γνωστοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο, γιατί άλλως το αρχικό αίτημα ενδιαφέροντος παραμένει σε ισχύ
  4. Η υποβολή μιας νέας αίτησης είναι μια τυπική παρά ουσιαστική παράλειψη και δεν είναι δυνατόν κάποιος επενδυτής να επιθυμεί την απώλεια της οικονομικής ενίσχυσης για την οποία εκδήλωνε ενδιαφέρον για πολλά χρόνια και
  5. Επειδή κατά την περίοδο αυτή ευρίσκεται σε διαβούλευση το σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» εκτιμούμε ότι μπορεί να αποφευχθεί μια επαπειλούμενη αδικία και να καλυφθεί η τυπική και όχι ουσιαστική παράλειψη.

  Προτείνουμε να προστεθεί στο σχετικό άρθρο 25 του Σχεδίου Νόμου δεύτερη παράγραφος με μία από τις παρακάτω διατυπώσεις:
  Β. Παρατείνεται κατά δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η προθεσμία υποβολής αίτησης επανεξέτασης των επενδυτικών σχεδίων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 241 Ν 4072/2012.
  Ή
  Β. Για την επανεξέταση των επενδυτικών σχεδίων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 241 του Ν 4072/2012, για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση της παραγράφου 3, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές πρέπει να υποβάλουν αίτηση εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 • 31 Οκτωβρίου 2012, 09:02 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Πάρα πολλοί φορείς επενδυτικών σχεδίων που αφορούσαν εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σταθμών, οι οποίοι πληρούσαν στο σύνολο τους τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 241 του Ν 4072/2012, αλλά δεν είχαν λάβει γνώση είτε θετικής είτε αρνητικής πράξης της Διοίκησης δεν υπέβαλλαν αίτηση επανεξέτασης των αιτημάτων τους,είτε γιατί δεν έλαβαν γνώση της διάταξης, είτε γιατί θεώρησαν ότι η αίτηση επανεξέτασης αφορούσε μονάχα όσους έλαβαν απορριπτική απόφαση της Διοίκησης.
  Για την άρση κυοφορούμενης αδικίας προτείνεται η προσθήκη διάταξης σαν 2η παράγραφος στο άρθρο 25 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου η οποία θα έχει ως εξής:
  «Β. Παρατείνεται κατά δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η προθεσμία υποβολής αίτησης επανεξέτασης των επενδυτικών σχεδίων των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 241 Ν.4072/2012.»

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 16:18 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

  Συμφωνούμε με το σχόλιο του κ. Μαδεμλή Γεώργιου και επιβεβαιώνουμε και εμείς ότι η οικονομική κρίση που διανύουμε έχει σοβαρή επίπτωση στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων για την δανειοδότησή τους από τις τράπεζες και απαιτείται να δοθεί επίσης παράταση κατά ένα έτος για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011.

 • 13 Οκτωβρίου 2012, 21:47 | ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Σύμφωνα με τον 3908/2011 για να αιτηθεί μία επιχείρηση παράταση του χρόνου υλοποίησης θα πρέπει να έχει υλοποιήσει και εξοφλήσει τουλάχιστον το 50% του επενδυτικού της σχεδίου.
  Λαμβάνοντας υπόψιν ότι από τον Μάιο του 2011 που έχουν υποβληθεί οι πρώτες αιτήσεις του 3908 η οικονομική κρίση έχει βαθύνει, η ρευστότητα μέσω τραπεζών είναι ανύπαρκτη, οι επιχειρήσεις έχουν αναβάλει επενδυτικά σχέδια και τέλος τη «σιγή ασυρμάτου» για τις διαδιασίες ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ενδιάμεσης και τελικής πιστοποίησης και της καταβολής τηα αναλογούσας επιδότησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΠΕΡΙΛΕΒΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ 3908 ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΩΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΣΤΟΝ 3908 Ο ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 50% ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.

 • 10 Οκτωβρίου 2012, 11:39 | Γεράσιμος Καββαδάς

  Θετικό.