Άρθρο 48: Πτυχία και άδειες

Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Ν. 1815/1988 (Α’ 250) όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
«Για τη διακυβέρνηση αεροσκάφους ύδατος πέραν του προβλεπόμενου έγκυρου πτυχίου ή έγκυρης άδειας, απαιτείται και η ικανότητα σε τάξη αεροσκάφους ύδατος. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση της ΥΠΑ, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία καθώς και ο φορέας πιστοποίησης της ικανότητας αυτής.»