Άρθρο 11: Φερεγγυότητα Επενδυτών

1. Το άρθρου 15 του ν. 3984/2010 (Α΄204) όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 15 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012 (Α΄86), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 15

Υποχρεώσεις εντασσομένων στη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων.
1. α)Μετά την απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. για την ένταξη της επένδυσης στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, ο επενδυτής καταθέτει πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών, που απαιτούνται κατά το νόμο για την έγκριση και έκδοση των σχετικών αδειών μαζί με αποδεικτικό καταβολής του υπολοίπου της Διαχειριστικής Αμοιβής.
β) Το ως άνω υπόλοιπο της Διαχειριστικής Αμοιβής επιστρέφεται στον ιδιώτη επενδυτή, εάν η επένδυση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, λόγω της μη αιτιολογημένης καθυστέρησης επλήρωσης των υποχρεώσεων της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων και Ανάπτυξης.
γ) Η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» υποχρεούται να προωθήσει το σχετικό φάκελο στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κατάθεσή του.
2. Ο επενδυτής φέρει το βάρος της πληρότητας, ακρίβειας και αλήθειας των στοιχείων που υποβάλλονται στις υπηρεσίες που είναι κατά νόμο αρμόδιες για τις αδειοδοτήσεις και υποχρεούται να συνεργάζεται με την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτκών Επενδύσεων, εφόσον κληθεί προς τούτο, προκειμένου να συμπληρωθούν ελλείψεις.
3. Με αιτιολογημένη απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών
Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε)., κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, είναι δυνατόν να αποχαρακτηρισθούν επενδύσεις που κρίνεται ότι δεν πληρούν πλέον τα χαρακτηριστικά των στρατηγικών επενδύσεων, ιδίως όπως ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α΄204) όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 2 του ν. 4072/2012 (Α΄86) ή οι ενδιαφερόμενοι στρατηγικοί επενδυτές δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου.
4. Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που έχουν κατατεθεί από φορείς στρατηγικών επενδύσεων κατά τη διάταξη της παραγράφου 1 α του άρθρου 15 του ν. 3984/2010 (Α΄204) όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 15 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012 (Α΄86), αποδεσμεύονται και επιστρέφονται.»

  • 30 Οκτωβρίου 2012, 10:19 | Invest in Greece A.E.

    Προτείνεται να προβλεφθεί μηχανισμός ελέγχου της πλήρωσης των προϋποθέσεων ένταξης του έργου μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και κατά την διάρκεια λειτουργίας της. (π.χ. αν έχουν δημιουργηθεί οι προβλεπόμενες από το επιχειρησιακό σχέδιο θέσεις εργασίας κ.α.)