Άρθρο 52: Κυρώσεις

1. Κάθε παράβαση των όρων λειτουργίας υδατοδρομίου και των από τις οικείες διατάξεις καθοριζομένων θεμάτων Αερολιμενικού Ελέγχου, Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, Ασφάλειας Πτήσεων και Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, Δημόσιας Ασφάλειας, Τελωνειακού και Δασμολογικού Ελέγχου, Εθνικής Άμυνας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και κάθε μη σύννομη ενέργεια του υδατοδρομίου επιφέρει τις νόμιμες κυρώσεις και βαρύνει απευθείας και αποκλειστικά τον Φορέα Λειτουργίας Υδατοδρομίου ή τον αερομεταφορέα ή τον χειριστή του αεροσκάφους κατά περίπτωση παράβασης. Σε βάρος του παραβάτη επιβάλλεται, ανεξαρτήτως τυχόν συντρέχουσας αστικής, ποινικής ή διοικητικής ευθύνης, πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, καθώς και προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας υδατοδρομίου, ανάλογα με το είδος της παραβάσεως και τις δυσμενείς συνέπειες που προκλήθηκαν. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, τα ανωτέρω πρόστιμα μπορεί να προσαυξάνονται στο διπλάσιο και πάντως όχι πέραν του ανώτατου ποσού και η προσωρινή αφαίρεση της άδειας να καθίσταται οριστική. Το πρόστιμο επιβάλλεται κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ ή του Αρχηγού του Λ.Σ./Λ.Α.. Τα όρια του προστίμου μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατόπιν εισήγησης της Δ.Π.Σ.Α.Α.Α..
Τα πρόστιμα επιβάλλονται σωρευτικά με τυχόν άλλα πρόστιμα, διοικητικές ή άλλες κυρώσεις που τυχόν προβλέπονται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Κατά της απόφασης επιβολής πορστίμου, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης επιβολής του.

3. Τα πρόσωπα που έχουν τη διακυβέρνηση πλοίων που διαπλέουν ή κινούνται πλησίον υδατοδρομίου, καθώς και όποιος τηρεί τις καθοριζόμενες απαγορεύσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις καθοριζόμενες υποχρεώσεις ή περιορισμούς δραστηριοτήτων, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες ποινικές ή αστικές ευθύνες, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως κυρώθηκε με το Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α’).

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 14:19 | Γιαννης Βουτσιτσουδης

  συμφωνω με τα σχολια

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 11:06 | Θεμιστοκλής Γαλάνης

  Συμφωνώ με τα σχόλια.

 • 7 Νοεμβρίου 2012, 19:36 | Γεώργιος κ. Καραγκούνης Επαγγελματίας Πιλότος (υδροπλάνα)

  Συμφωνώ με την πρόταση του κυρίου Κουτσουδάκη.

 • 6 Νοεμβρίου 2012, 12:33 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Συμφωνώ με την πρόταση του κυρίου Κουτσουδάκη και θεωρώ ότι το ποσό του προστίμου πρέπει να μειωθεί.

  ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
  GROUND OPERATIONS MANAGER/SECURITY MANAGER

 • 28 Οκτωβρίου 2012, 12:52 | Ν. Μαυροματίδης

  Συμφωνώ με το σχόλιο/πρόταση της ΑΟΡΑ Ελλάς, ως προς την ύπαρξη μίας και μόνης Αρχής επιβολής προστίμων.

 • 27 Οκτωβρίου 2012, 12:22 | Ν. Μαυροματίδης

  Άρθρο 52 παράγραφος 1.

  Σχόλιο 1: Το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου φαίνεται να θεωρεί ότι παραβάτες είναι μόνο οι χρήστες των ιπτάμενων μέσων, αφήνοντας τους χρήστες των πλωτών μέσων στο απυρόβλητο!
  Αν η παράβαση γίνει από κάποιο πλωτό μέσο, τότε ποιες κυρώσεις θα ισχύσουν;

  Σχόλιο 2: Ο ισχυρότατος ανταγωνισμός που υπάρχει σήμερα μεταξύ των αεροπορικών εταιριών μειώνει συνεχώς τα περιθώρια κέρδους, με αποτέλεσμα, στην περίπτωση που επιβληθεί το ανώτερο ποσό του προστίμου ύψους 150.000 ευρώ σε κάποια εταιρία, να την οδηγήσει όχι μόνο στην αδυναμία καταβολής του, αλλά πιθανόν και στην πτώχευσή της.
  Το ποσό αυτό δεν πρέπει να ξεπερνάει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ώστε να υπάρχει έστω και μια μικρή πιθανότητα από το Κράτος να το εισπράξει.

  Σχόλιο 3: Μήπως ο Αρχηγός Λ.Σ./Λ.Α. θα έπρεπε να αναφέρεται ως «Αρχηγός Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ.» που είναι και ο σωστός τίτλος του; Αν με «Λ.Α.» εννοείτε «Λιμενικής Αρχής», τότε δεν είναι Αρχηγός αλλά Λιμενάρχης ή Υπολιμενάρχης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με το Διοικητή της Υ.Π.Α. είτε σε επίπεδο βαθμίδας είτε δικαιοδοσίας!
  Επίσης, συμφωνώντας με την πρόταση της AOPA Ελλάς, η απόφαση για την επιβολή προστίμου θα έπρεπε να επιβάλλεται από μία και μόνη Αρχή, δηλαδή τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. Ο καθορισμός δύο διαφορετικών αρχών για την επιβολή προστίμων θα δημιουργήσει σύγχυση ακόμα και στο επίπεδο συνεννόησης μεταξύ τους.

 • 17 Οκτωβρίου 2012, 20:08 | ΑΟΡΑ Ελλάς Α.Κουτσουδάκης

  Άρθρο 52 & (1). Διαπιστώνουμε και πάλι διάθεση μείωσης της δικαιοδοσίας της Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.
  Στην παράγραφο (1) αναφέρεται
  «….Το πρόστιμο επιβάλλεται κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ ή του Αρχηγού του Λ.Σ./Λ.Α.. Τα όρια του προστίμου μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατόπιν εισήγησης της Δ.Π.Σ.Α.Α.Α..»

  Προτείνουμε να αλλάξει και να γίνει
  «..Το πρόστιμο επιβάλλεται κατά περίπτωση με απόφαση της Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. Τα όρια του προστίμου μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»