Άρθρο 37: Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση στη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, συνυποβάλλεται κατάλογος των εγγράφων νομιμοποίησης αυτού (σύσταση, καταστατικό, τροποποιήσεις αυτού, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης), τα οποία αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α., εφόσον διατίθενται σε Φ.Ε.Κ. ή στο Γ.Ε.ΜΗ.
β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 4 έως 7 του άρθρου 35 του παρόντος.
γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι το αιτούν νομικό πρόσωπο δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή εκκαθάρισης ή άλλης ανάλογης κατάστασης, ότι δεν έχει κατατεθεί αντίστοιχη αίτηση για πτώχευση και δεν έχει υπάρξει διορισμός εκκαθαριστών.
δ) Επικυρωμένο αντίγραφο της υποβληθείσης στην αρμόδια φορολογική Αρχή, δήλωσης έναρξης εργασιών ή δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος, με αντικείμενο τη λειτουργία υδατοδρομίου.
ε) Ορισμός νομίμου εκπροσώπου ή αντικλήτου. Η ένωση προσώπων ορίζει κατά νόμο υπεύθυνο, στο πρόσωπο του οποίου πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 35. Ο υπεύθυνος κατά νόμο είναι αστικώς και ποινικώς υπεύθυνος για πράξεις και παραλείψεις που βαρύνουν την ένωση προσώπων.
στ) Ναυτικό Χάρτη, της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού (Υ.Υ./Π.Ν.), επί του οποίου πρέπει να αποτυπώνεται ευδιάκριτα η υδάτινη επιφάνεια την οποία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ως υδατοδρόμιο ο αιτών, τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς επίσης και εναλλακτικές γεωγραφικές θέσεις (γεωγραφικά στίγματα), εναλλακτικός διάδρομος για τις περιπτώσεις ανάγκης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπως επίσης και τα σχετικά αποσπάσματα από τον «Πλοηγό Ελληνικών Ακτών», έκδοσης της Υ.Υ./Π.Ν. για την αιτούμενη περιοχή. Ο εν λόγω Χάρτης υποβάλλεται σε επτά (7) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή. Αντίστοιχοι χάρτες υποβάλλονται προκειμένου και για υδατοδρόμιο επί λίμνης σε τέσσερα (4) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή.
ζ) Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000, Χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.), επί των οποίων πρέπει να αποτυπώνεται ο κύριος διάδρομος και ένας ή δύο εναλλακτικοί διάδρομοι από- προσθαλάσσωσης, περιοχή γύρω από αυτόν, σε ακτίνα 2.500 μέτρων, με ισοϋψείς ανά ένα μέτρο. Κάθε αναφορά στις συντεταγμένες των διαδρόμων από-προσθαλάσσωσης πρέπει να γίνεται στο σύστημα W.G.S.-84 σε τουλάχιστον τρία (3) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή.
η) Απόφαση του Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Λιμένα ή της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου, κατά περίπτωση, για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου στη ζώνη αυτού, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρο 24 του ν. 2971/01 (Α’ 285), όπως ισχύει.
θ) Σε περιοχές όπου υπάρχει καθορισμένη Χερσαία Ζώνη Λιμένα (Χ.Ζ.Λ.):
αα) το εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα, θεωρημένο από το Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένα, στο οποίο αποτυπώνονται οι οριογραμμές αιγιαλού-παραλίας και της Χ.Ζ.Λ., καθώς και το σχετικό ΦΕΚ δημοσίευσης της απόφασης καθορισμού το οποίο και θα αναγράφεται επ’ αυτού,
ββ) οι υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις και τυχόν προτεινόμενα νέα έργα,
γγ) η επιφάνεια του χώρου προς παραχώρηση,
δδ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων,
εε) οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα,
ι) Σε λιμάνια όπου δεν υπάρχει καθορισμένη Χ.Ζ.Λ., έγγραφη σύμβαση παραχώρησης του χώρου για τη λειτουργία υδατοδρομίου από τον κατά νόμο δικαιούμενο προς τον αιτούντα, με λεπτομερή περιγραφή των γεωγραφικών συντεταγμένων των ορίων του χώρου του υδατοδρομίου.
ια) Ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 10α του ν. 1815/1988 (Α’ 250), όπως ισχύει.
ιβ) Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ιγ) Επιχειρηματικό σχέδιο για την κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία του υδατοδρομίου, με περιγραφή, μεταξύ άλλων, των επιδιωκόμενων στόχων, των αναγκαίων μέσων, τις δυνατότητες ανάπτυξης και προβλέψεις χρήσης σε ετήσια βάση, τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους και τον τρόπο χρηματοδότησης των επιμέρους δράσεων, και εκτίμηση των χρηματο-οικονομικών ροών σε βάθος τριετίας, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του υδατοδρομίου.
ιδ) Αντίγραφο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του υπό αδειοδότηση υδατοδρομίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4014/2011.
ιε) Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου (Operation Manual), σύμφωνα με το Παράρτημα I (1 λατινικό) του παρόντος νόμου.
ιστ) Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program), σύμφωνα με το Παράρτημα IΙ (2 λατινικό) του παρόντος νόμου. Το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου περιέχει τα εγκεκριμένα από την ΥΠΑ μέτρα, διαδικασίες και μέσα για την ασφάλεια του υδατοδρομίου από έκνομες ενέργειες, καθώς και συναφή θέματα συνεργασίας με τις Αστυνομικές, Λιμενικές Αρχές, Πυροσβεστικές Αρχές και την Κρατική Αεροπορική Αρχή του πλησιέστερου αερολιμένα.
ιζ) Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Plan), σύμφωνα με το Παράρτημα IΙΙ (3 λατινικό) του παρόντος νόμου. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης περιέχει τους τρόπους δράσης του Φορέα Λειτουργίας του Υδατοδρομίου ανά περίπτωση και κατηγορία εκτάκτου ανάγκης.
ιη) Αποδεικτικό παραβόλου, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 4.

2. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο, στην ελληνική γλώσσα. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα οριζόμενα από το άρθρο αυτό δικαιολογητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

3. Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου εγκρίνονται από το Διοικητή της Υ.Π.Α.. Το Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης εγκρίνεται από το Διοικητή της ΥΠΑ με τη σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του Λ.Σ./Λ.Α.. Μετά την έγκρισή τους, τροποποιούνται:
α) με όμοια πράξη των ως άνω αρμοδίων Αρχών λόγω τροποποίησης των διεθνών απαιτήσεων που αφορούν σε θέματα συναφή με τα υδατοδρόμια
β) με όμοια πράξη των ως άνω αρμοδίων Αρχών κατόπιν αιτήματος του νομίμου κατόχου της άδειας λειτουργίας το οποίο εξετάζεται και εγκρίνεται ή μη, εντός τριμήνου από της υποβολής του.
γ) με όμοια πράξη των ως άνω αρμοδίων Αρχών λόγω μεταβολής των στοιχείων τους.

4. Για την εξέταση αιτήματος έκδοσης άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το χρηματικό ύψος του οποίου ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Δ.Π.Σ.Α.Α.Α., δύναται να τροποποιείται το ως άνω χρηματικό ύψος του παραβόλου.

5. Η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. ορίζει έναν υπάλληλο που παραμένει υπεύθυνος για το συνολικό χειρισμό του φακέλου αίτησης, το συντονισμό και τη διαχείριση της διαδικασίας χορήγησης άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου.

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 14:54 | Γιαννης Βουτσιτσουδης

  συμφωνω με τα σχολια

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 13:47 | Γιώργος Τσουγιόπουλος, χειριστής α/φων

  Συμφωνώ με τα παρακάτω σχόλια.

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 11:56 | Θεμιστοκλής Γαλάνης

  Συμφωνώ με τα σχόλια.

 • 7 Νοεμβρίου 2012, 18:45 | Γεώργιος κ. Καραγκούνης Επαγγελματίας πιλότος (υδροπλάνα)

  Συμφωνώ με τα σχόλια, των Kων : Π. Ροδογιάννη, Ν.Μαυροματίδη , S. Morfis,

 • 6 Νοεμβρίου 2012, 10:08 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Στ) Ναυτικός Χάρτης : Το κατά πόσο ο υδάτινος διάδρομός θα είναι ευδιάκριτος είναι κάτι το σχετικό καθώς σε πολλούς λιμένες μικρών νησιών κ κυρίως της άγονης γραμμής ένας χάρτης μπορεί να συνδυάζει παραπάνω από ένα λιμάνια ή και νησιά .Επίσης πόλοι χάρτες δεν αποτυπώνουν την τελευταία κατάσταση του λιμένα .
  Χρειάζεται λοιπόν μία προσθήκη μιας πρόταση που θα λύνει τα χέρια της Υπηρεσίας ώστε να μην κολλήσει το θέμα σε ασήμαντες γραφειοκρατικές λεπτομέρειες .

  Ζ)Τοπογραφικό διάγραμμα Γ.Υ.Σ.: Είναι ασαφές και ακατανόητο (έχοντας κατά νου και την ΚΥΑ 6814) γιατί οι χάρτες είναι 3 και γιατί πρέπει να είναι κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000?
  Η άποψη μου είναι 1 χάρτης μια διάσταση .Επιπρόσθετα οι χάρτες της Γ.Υ.Σ. αποτυπώνουν μόνο στεριά άρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην είναι εφικτό να σημειωθούν οι διάδρομοι κανονικοί και έκτακτοι . Εκεί θα χρειαστεί συνδυασμός ενός Ναυτικού χάρτη και ενός χάρτη ΓΥΣ .και αυτό θα πρέπει να έχει προβλεφθεί ώστε να αποφευχθούν πιθανές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις .

  ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
  GROUND OPERATIONS MANAGER/SECURITY MANAGER

 • 25 Οκτωβρίου 2012, 21:13 | stavros morfis

  Οταν το Υδατοδρομιο γινεται εντος ζωνης Λιμενων,νομιζω πως δεν απαιτειται Ξεχωριστη μελετη περιβαντολλογικων επιπτωσεων,καθοτι υπαρχει η συνολικη περιβαντολλογικη μελετη του Λιμενα. Εφοσον μπορει να κινειται ενα μεγαλο καραβι η ενα Flay dollfin γιατι οχι το Υδροπλανο που κατα την κινηση του στο νερο δεν εχει μεγαλο εκτοπισμα ουτε οι μηχανες του ανακατευουν τον βυθο. Το security στο Υδατοδρομιο να γινεται με Ευθυνη της Εταιριας εκμεταλλευσης & με την νομοθεσια που διαιπει τα ελικοπτερα, οιδαλως καθισταται πολυ δαπανυρο. Με την εξαιρεση των περιοχων που βρισκονται στη Natura 2000 αποκλειονται πολλες περιοχες & ΚΥΡΙΩΣ Νησιωτικες. Εφοσον επιτρεπεται η προσεγγιση τους απο τα καραβια γιατι οχι για τα Υδροπλανα??

 • 18 Οκτωβρίου 2012, 20:01 | Ν. Μαυροματίδης

  Άρθρο 37.
  Καλό θα ήταν να δημιουργηθεί κάποιο βασικό έντυπο αίτησης, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία και καθοδήγηση για τους ενδιαφερόμενους. Η απλή αναφορά στα «πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου» είναι ιδιαίτερα ασαφής.
  Επίσης, στο βασικό έντυπο θα μπορούσε να παρατεθεί και ένας πίνακας με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να τσεκάρει ο παραλαβών υπάλληλος τα έγγραφα που παρέλαβε.