Άρθρο 06: Τροποποιήσεις Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» που θεσπίζεται με την παράγραφο 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3894/2010 και το άρθρο 3 του ν. 4072/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Σκοπός της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε. «είναι η προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση και η υποστήριξη επενδύσεων στην Ελλάδα, η συμβολή στη διαρκή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου τους, η υποστήριξη των διεθνών επενδυτικών συνεργασιών και η προώθηση της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, μέσω ανάπτυξης θεσμικών συνεργασιώνμε διεθνείς φορείς».
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 , Κεφάλαιο Δ του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.’ όπως το Καταστατικό αυτό ενσωματώθηκε στο άρθρο 4 του ν..3894/2010 (Α΄ 204), όπως ισχύει, όπου αναφέρεται «Υπουργός Οικονομικών» στο εξής νοείται «Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
3. Τα εδάφια 3 και 4 της παραγράφου 2 στοιχείο γ του άρθρου 1, Κεφάλαιο Α του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», όπως το Καταστατικό αυτό ενσωματώθηκε στο άρθρο 4 του ν. 3894/2010 (Α΄204), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«Για το σκοπό αυτόν παραλαμβάνει το φάκελο της επένδυσης, ελέγχει την πληρότητά του, φροντίζει για τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον επενδυτή και τα αποστέλλει στην κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για τις δικές της ενέργειες. Η Διεύθυνση αυτή υποχρεούται, επίσης, να παρέχει στην εταιρεία έγγραφη ενημέρωση κάθε μήνα για το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναμίας παροχής των αδειών ή και των εγκρίσεων.»
4. Στο άρθρο 1, Κεφάλαιο Α του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», όπως το Καταστατικό αυτό ενσωματώθηκε στο άρθρο 4 του ν. 3894/2010 (Α΄204), όπως ισχύει, προστίθενται στοιχεία θ. και ι. ως εξής:
«θ. Υποστηρίζει τους επενδυτές στην αξιοποίηση ημεδαπών και αλλοδαπών αναγνωρισμένων πηγών χρηματοδότησης ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο επαφών που διαθέτει».
«ι. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 παράγραφος 8 του Ν. 3386/2005 και ειδικά για τις επενδύσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του Ν. 3894/2010 (Α΄204), παραλαμβάνει από τους επενδυτές την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων εντός πέντε ημερών αναφορικά με τη σχέση των αιτούντων με τον κύριο της ενταγμένης στρατηγικής επένδυσης.»
5. Καταργείται το υποστοιχείο εε) του στοιχείου ε. της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» όπως το Καταστατικό αυτό ενσωματώθηκε στο άρθρο 4 του ν. 3894/2010 (Α΄204), όπως ισχύει και αναριθμούνται αναλόγως τα επόμενα υποστοιχεία του στοιχείου ε. της παραγράφου αυτής.
6. Καταργείται η παράγραφος 2 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Καταστατικού της
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», όπως το Καταστατικό αυτό ενσωματώθηκε στο άρθρο 4 του ν. 3894/2010 (Α΄204), όπως ισχύει. Οι
παράγραφοι 3 και 4 του ίδιου Κεφαλαίου αναριθμούνται σε παράγραφο 2 και 3 αντίστοιχα.
7. Το Μητρώο Χειριστών Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσεων (Μη.Χ.Α.Π.Ε.) της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4072/2012 (Α΄86) καταργείται.

  • 9 Νοεμβρίου 2012, 11:36 | ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

    Να περιλαμβάνει και την απεμπλοκή επενδύσεων σε διάφορα Υπουργεία. Υποστήριξη στις πηγές χρηματοδότησης παντού.

  • 6 Νοεμβρίου 2012, 21:15 | Nick the Greek

    Χρειάζονται προσαρμογές για να καλύπτονται οι υφιστάμενες επενδύσεις. Τόσο στο άρθρο αυτό όσο και όπου αλλού χρειάζεται στο νόμο.