Άρθρο 16: ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.

1. Συνίσταται ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια πενήντα (50) έτη.
2. α) Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
β) Η Εταιρεία διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του νόμου αυτού, και για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από το νόμο αυτόν από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α΄144) περί Ανωνύμων Εταιρειών, ενώ εξαιρείται από τις διατάξεις του δημοσίου τομέα.
3. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση, η διαχείριση και η αξιοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας ΝΠΔΔ, που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και του ακρωτηρίου Σουνίου (στο εξής η «Υπό Αξιοποίηση Περιοχή») και που παραχωρούνται στην εταιρεία με τις κοινές Υπουργικές Αποφάσεις της επομένης παραγράφου ή μεταβιβάζονται σε αυτήν με αγοραπωλησία, δωρεά, κληροδότημα κ.λ.π.
4. Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση δημόσιων και ιδιωτικών ακινήτων που ευρίσκονται εντός της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής, καθώς και κτιρίων και εγκαταστάσεων με τα παραρτήματα και τα συστατικά τους, περιέρχονται στην Εταιρεία με κοινές αποφάσεις του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών. Με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του προηγουμένου εδαφίου, τα παραπάνω ακίνητα καθώς και τα επ’ αυτών κτίρια, παραρτήματα και συστατικά τους περιέρχονται από το δικαιούχο στην εταιρεία, η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε σχετική πράξη διαχείρισης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης για λογαριασμό της εταιρείας και στο όνομα αυτής. Από την ίδια ημερομηνία η εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε τυχόν ισχύουσες συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες συμβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ως άνω ακινήτων και κτιρίων καθώς και των παραρτημάτων και συστατικών τους.
5. Η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε κάθε σχετική πράξη διαχείρισης, αξιοποίησης και εν γένει εκμετάλλευσης για δικό της λογαριασμό και στο όνομα της.
6. Η Εταιρεία μπορεί για την εξυπηρέτηση του σκοπού της να αποκτά εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε άλλα ακίνητα, που βρίσκονται πλησίον της εκτάσεως της Υπό Αξιοποίησης περιοχής, με σκοπό τη διοίκηση, αξιοποίηση και εν γένει συνολική εκμετάλλευση αυτών.
7. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς πεντακοσίων (500) ευρώ, αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλεται το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
8. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης του μετόχου της Εταιρείας, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται το προβλεπόμενο στο άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄144) περί Ανωνύμων Εταιρειών προβλεπόμενο καταστατικό της Εταιρείας, με το οποίο ρυθμίζονται όλα τα θέματα που προβλέπονται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία και καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το καταστατικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του, οι οποίες ρυθμίζονται κατά περιεχόμενο και από τις διατάξεις του νόμου αυτού, μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης του μετόχου της Εταιρείας.
9. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
10. α) Η Εταιρεία προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και με συμβάσεις έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Με κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Εταιρείας, με τον οποίο καθορίζονται η διάρθρωση της Εταιρείας, οι θέσεις προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη στη θέση, οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Στο παραπάνω προσωπικό περιλαμβάνονται και τρεις (3) θέσεις νομικών συμβούλων της εταιρείας με πάγια αντιμισθία, καθώς και μία (1) θέση εσωτερικού ελεγκτή, οι οποίες καλύπτονται με σχέση έμμισθης εντολής.
β) Η κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε προσωπικό μπορεί να γίνει και με μεταφορά και ένταξη ή απόσπαση προσωπικού που ήδη υπηρετεί σε φορείς του Δημοσίου, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ κσι Β΄βαθμού ή σε νομικά πρόσωπα το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στο Δημόσιο άμεσα ή έμμεσα, ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`), βαθμού ή σε νομικά πρόσωπα το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στο Δημόσιο άμεσα ή έμμεσα,το οποίο κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης για την οποία προορίζεται, χωρίς να απαιτείται η κατάληψη αντίστοιχης θέσης με αυτή του φορέα προέλευσης. Η μεταφορά και ένταξη πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου προσωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην Εταιρεία. Η απόσπαση προσωπικού διενεργείται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του φορέα από τον οποίο αποσπάται. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται μέχρι δύο χρόνια και μπορεί να παραταθεί με απόφαση των ίδιων Υπουργών μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασθέντων στην Εταιρεία υπαλλήλων θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για οποιαδήποτε συνέπεια. Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπασθέντων υπαλλήλων βαρύνει τους φορείς από τους οποίους προέρχονται, οι οποίοι εξακολουθούν να καταβάλλουν τις πάσης φύσεως αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές αυτών.
11. Με κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτων.
12. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» δύναται να επιδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου ΑνάπτυξηςΑνταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ή από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για την πραγματοποίηση του σκοπού της.

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 14:31 | Περιβαλλοντικές οργανώσεις Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και MOm/ Εταιρία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας

  Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η MOm/ Εταιρία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους με την άνευ όρων και fast track οικονομική εκμετάλλευση του παράκτιου μετώπου της Αττικής, όπως αυτή προωθείται μέσα από τις διατάξεις των Άρθρων 16, 17 και 18 του παρόντος νομοσχεδίου.

  Mε το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης και της ανάγκης τόνωσης της εθνικής οικονομίας, το παράκτιο μέτωπο της Αττικής αντιμετωπίζεται, για άλλη μια φορά, όχι ως φυσικός πόρος που χρήζει προστασίας και ορθής διαχείρισης, αλλά ως ιδιοκτησία της κεντρικής εξουσίας που διεκδικεί για τον εαυτό της το απόλυτο δικαίωμα να το διαχειρίζεται κατά βούληση, χωρίς συνεκτικό και ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, αγνοώντας τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των τοπικών κοινωνιών. Η παράκτια ζώνη της Αττικής θυσιάζεται στο βωμό του ευκαιριακού κέρδους βάσει του ίδιου αδιέξοδου και καταστρεπτικού μοντέλου, στο οποίο έχει βασιστεί η αναπτυξιακή πολιτική της χώρας εδώ και δεκαετίες.

  Επιπλέον, επιχειρείται, για άλλη μια φορά, η καταστρατήγηση του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού και της παραλίας, ενώ ουδείς λόγος γίνεται για την, επίσης κατοχυρωμένη συνταγματικά, ανάγκη προστασίας, αποκατάστασης και ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων οικοσυστημάτων. Το παρόν νομοσχέδιο συνεχίζει την «καλή παράδοση» του σταδιακού περιορισμού, στο όνομα της ιδιωτικής εκμετάλλευσης, του δημόσιου χώρου και της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στον αιγιαλό και την παραλία, όπως αυτός σκιαγραφείται μέσα από νομοσχέδια που έχουν ψηφιστεί κατά το προηγούμενο διάστημα (π.χ. Ν. 3982/2011, Ν. 3986/2011, Ν. 4062/2012). Εκτός αυτού, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η πολιτεία επιβραβεύει τους αυθαιρετούντες, δίνοντας τη δυνατότητα νομιμοποίησης παράνομων χρήσεων (Άρθρο 226, Ν. 4072/2012).

  Την ίδια ώρα που η προστασία του περιβάλλοντος παραμερίζεται συστηματικά, τα περιβαλλοντικά προβλήματα του λεκανοπεδίου διογκώνονται. Όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, το παράκτιο μέτωπο της Αττικής χρήζει σημαντικής αναβάθμισης που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του περιβάλλοντος, αλλά και των τοπικών κοινωνιών, θα προκύψει μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες και θα έχει σαφείς στόχους, χρονοδιαγράμματα, μέτρα και ρυθμίσεις που θα καθορίζουν την ένταση και τη μορφή των παρεμβάσεων και οικονομικών δραστηριοτήτων στην ευαίσθητη αυτή ζώνη. Στόχος των όποιων παρεμβάσεων θα πρέπει να είναι η διατήρηση και η ανάδειξη των φυσικών οικοσυστημάτων και του πολιτισμικού πλούτου, η αποκατάσταση των περιοχών που έχουν υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις, καθώς και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αλλάξει σταδιακά η σημερινή κατάσταση που οφείλεται σε χρόνια κακοδιαχείριση και επί μακρόν λανθασμένες επιλογές και να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων.

  Η πλέον συνηθισμένη πρακτική της κατά περίπτωση σύστασης εταιρειών, όπως είναι και η «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», η οποία σύμφωνα με το παρόν σχέδιο νόμου θα αναλάβει «τη διοίκηση, τη διαχείριση και την αξιοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας ΝΠΔΔ, που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και του ακρωτηρίου Σουνίου» με καθαρά οικονομικά κριτήρια, ακυρώνει στην ουσία τη λειτουργία του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ). Υπενθυμίζουμε ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής (ΡΣΑ2021), αν και έχει τεθεί σε εκτεταμένη δημόσια διαβούλευση, παραμένει στο συρτάρι του αρμόδιου Υπουργείου. Υπό το φως των εξελίξεων που δρομολογεί το παρόν σχέδιο νόμου, δημιουργείται μια έντονη ανησυχία σχετικά με το κατά πόσο το ΡΣΑ που θα προωθηθεί στη Βουλή θα περιλαμβάνει τα θετικά στοιχεία για την προστασία του περιβάλλοντος και του φυσικού χώρου της Αττικής του αρχικού κειμένου ή θα εξυπηρετεί μη βιώσιμες αναπτυξιακές και επενδυτικές βλέψεις.

  Η σημερινή κρίση μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την ευκαιρία για μια ουσιαστικά μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη.

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 13:59 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ

  Επισημάνσεις-Παρατηρήσεις επί του Νομοσχεδίου «Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις» και συγκεκριμένα επί των άρθρων 16 και 17 του Κεφαλαίου Γ’
  Κύριε Υπουργέ,
  Κύριε Υφυπουργέ,
  Κύριε Γενικέ,
  Με το σχέδιο νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις» και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο Γ «Δημόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις» άρθρα 16 και 17 (παράγραφοι 3,4 και 5) προβλέπονται ρυθμίσεις που αφορούν τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της παραλίας του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.
  Επειδή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται σε αντιφάσεις με προηγούμενες εξαγγελίες αξιοποίησης της συγκεκριμένης περιοχής.
  Επειδή έρχεται σε αντίθεση με πάγια αιτήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου περί καθοριστικού ρόλου και συμμετοχής του στην μελλοντική αξιοποίηση της παραλίας του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου συνολικής έκτασης 260 στρεμμάτων που βρίσκονται μεταξύ των εκβολών των ποταμών Κηφισού και Ιλισσού.
  Επειδή το νομοσχέδιο βρίσκεται σε διαβούλευση και ήδη έχετε προβεί σε μία μη ουσιαστική συνάντηση με τους Δημάρχους της περιοχής, αγνοώντας τα ανώτατα όργανα των Δήμων Μοσχάτου-Ταύρου, Αλίμου, Καλλιθέας κ.α. που είναι τα Δημοτικά Συμβούλια.
  Επειδή τίποτα συγκεκριμένο δεν περιγράφεται ούτε αναφέρεται για το μέλλον της προαναφερόμενης περιοχής.
  Επειδή δεν νομιμοποιούνται οι Δήμαρχοι από μόνοι τους να εκπροσωπούν σε τέτοιου είδους διαβουλεύσεις και συναντήσεις μία περιοχή παρά μόνο μετά από συλλογική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα τους εξουσιοδοτεί για τόσο κρίσιμα θέματα.
  Επειδή οφείλατε να ενημερώσετε, κατ’ αρχήν, τα Δημοτικά Συμβούλια για τις προθέσεις αξιοποίησης της συγκεκριμένης περιοχής.

  Η δημοτική μας παράταξη ζητά την ξεκάθαρη εξαίρεση της έκτασης των 260 στρεμμάτων της παραλίας που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου από τις υπό αξιοποίηση περιοχές του άρθρου 16 παρ.3. προκειμένου να διευκρινιστούν και να γίνουν ξεκάθαρες οι προθέσεις της πολιτικής σας ηγεσίας.

  Μετά τιμής
  Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης
  Επικεφαλής «μειοψηφίας» Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 13:14 | Ανδρεας Ευθυμίου

  ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Μοσχάτο 9 Νοεμβρίου 2012
  Γραφείο Δημάρχου
  Κοραή 36 και Ιθάκης
  2132019630-31
  xypeteon@otenet.gr

  Θέσεις της Δημοτικής Αρχής επί του Σχεδίου Νόμου για τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.»

  Σας διαβιβάζουμε τις θέσεις της Δημοτικής Αρχής οι οποίες έχουν διαμορφωθεί μετά από αλλεπάλληλες συζητήσεις και αποφάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου, της Επιτροπής Διαβούλευσης και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Οι θέσεις αυτές απηχούν το πνεύμα και τη θέληση των πολιτών και των φορέων του Μοσχάτου με τους οποίους διεκδικούμε μαζί επί σειρά ετών την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου.
  Με αφορμή, λοιπόν, τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.» για τη διοίκηση, διαχείριση, και αξιοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ του ΣΕΦ και του Σουνίου αναφέρουμε τα εξής:
  1. Στα διοικητικά όρια του Καλλικρατικού Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου ανήκει η σημερινή Ζώνη 1 του Φαληρικού Όρμου η οποία με βάση όλες τις θεσμικές αναφορές ( ν.2730/1999, ΠΔ ΕΣΟΑΠ του 2002, ν.3342/2005, ν.3842.2010 για την περιοχή του Φαληρικού Όρμου χαρακτήριζε την περιοχή ως υπερτοπικό πόλο αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού με την προοπτική να αποτελέσει Πάρκο μητροπολιτικών λειτουργιών ενώ προβλεπόταν να ολοκληρωθούν τα συγκοινωνιακά και αντιπλημμυρικά έργα που είναι αναγκαία για την ασφάλεια της περιοχής. Ειδικότερα ο νόμος 3843/2010 όχι μόνο δεν τροποποιεί τις βασικές αρχές σχεδιασμού αλλά έχει συμπεριλάβει τις προβλέψεις ως προς τις γενικές χρήσεις γης και το μέσο συντελεστή δόμησης και κάλυψης.
  2. Για το συγκεκριμένο έργο έχει εκπονηθεί Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει ενσωματωθεί στο σχέδιο ΠΔ που προωθείται προς έκδοση όπως, επίσης, και σχέδιο νέου ΠΔ Σχεδιασμού που έχει υπογραφεί από τον ΥΠΕΚΑ και προωθείται για υπογραφή από τους συναρμόδιους υπουργούς. Τα έργα ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου συνδέονται άμεσα με τα έργα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέσω Master Plan για όλη την έκταση από τον Renzo Piano ενώ η τεχνική μελέτη για τα έργα ανάπλασης που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα με 3.800.000 € έχει ήδη ολοκληρωθεί και έχουν παραδοθεί τα τεύχη δημοπράτησης.
  3. Η χρηματοδότηση του έργου έχει προβλεφθεί καθώς για το πρόγραμμα ανάπλασης έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. 27055/ΕΥΣ 3266/15-6-2012 απόφαση εκχώρησης του Υπουργού Ανάπτυξης προς το ΠΕΠ Αττικής για το ποσόν των 290.000.000 €. Επίσης, για το έργο της ανάπλασης του πάρκου έχει εκδοθεί ανάλογη πρόσκληση με τελικό δικαιούχο την ΕΤΑΔ ΑΕ για το ποσόν των 110.000.000€. Τέλος για τα έργα υποδομής αναμένεται εντός του έτους η έκδοση νέας πρόσκλησης από την ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής ύψους 150.000.000 €
  4. Η κοινωνική αποδοχή του συγκεκριμένου σχεδιασμού είναι υψηλή. Πιο συγκεκριμένα, το master plan της ανάπλασης έχει παρουσιαστεί και έχει αποτιμηθεί θετικά από το δημοτικό συμβούλιο Μοσχάτου- Ταύρου το οποίο ασχολήθηκε συστηματικά και σε αρκετές συνεδριάσεις του ενώ στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης της ΣΜΠΕ έχουν γνωμοδοτήσει φορείς της κεντρικής διοίκησης, το Περιφερειακό Συμβούλιο, και, τέλος, η οριστική μελέτη Master Plan παρουσιάστηκε στην Επιτροπή περιβάλλοντος και στη Βουλή των Ελλήνων στην οποία εκπροσωπήθηκε με δική μας πρωτοβουλία ο Δήμος από το Δήμαρχο παρουσιάζοντας τις θέσεις του Δήμου.
  5. Από όλα τα προηγούμενα συνάγεται ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί έργο πλήρους τεχνικής ωριμότητας και ο συνολικός σχεδιασμός των έργων εξυπηρετεί ως ενιαίο σύνολο τους ίδιους στρατηγικούς στόχους όπως η ενοποίηση του αστικού ιστού με το χώρο του πάρκου, η ουσιαστική διαμόρφωση του πάρκου και η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής.
  6. Οποιαδήποτε απόπειρα αλλαγών στο Πρόγραμμα Ανάπλασης όπως εξελίσσεται, ανατρέπει τη στρατηγική για τον σχεδιασμό της περιοχής που έχει ενσωματωθεί σε όλα τα επίπεδα χωροταξικού σχεδιασμού, έχει κριθεί από το ΣτΕ και έχει γίνει αποδεκτό μέσα από διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης.
  7. Η έναρξη ενός νέου και συνολικού σχεδιασμού για την αξιοποίηση, τη διαχείριση και την εκμετάλλευση της περιοχής από το ΣΕΦ Πειραιά μέχρι το Σούνιο θα εμπλέξει το ώριμο έργο του Φαληρικού Όρμου σε χρονοβόρες διαδικασίες και στις ειδικές απαιτήσεις και δυσκολίες της κάθε περιοχής με αποτέλεσμα να ανατραπεί ουσιαστικά η αναπόδραστη εξέλιξη του έργου στο Φαληρικού Όρμου και να χαθούν πολύτιμοι πόροι του ΕΣΠΑ οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν.

  Με βάση τα παραπάνω:
  Α. Απαιτούμε την υλοποίηση του σχεδιασμού όπως έχει εγκριθεί και συμφωνηθεί επικαιροποιώντας και τις προγενέστερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, να αποτελέσει η Ζώνη 1 δημόσιο και ανοικτό χώρο πρασίνου με ελεύθερη πρόσβαση και ήπιες χρήσεις πολιτισμού και αθλητισμού κοινωφελούς χαρακτήρα και τα έργα αξιοποίησης να συσχετισθούν άμεσα με τα αντιπλημμυρικά έργα, τη βύθιση των γραμμών του τραμ, την μετατόπιση και βύθιση της υπερυψωμένης παραλιακής λεωφόρου και της κατασκευής πεζοδιαβάσεων που αποτελούν έργα πρωταρχικής σημασίας για την περιοχή
  Β. Διεκδικούμε να υπογραφεί άμεσα το νέο ΠΔ σχεδιασμού από τους συναρμόδιους υπουργούς
  Γ. Διεκδικούμε τη συμμετοχή του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου στο φορέα διαχείρισης του παραλιακού μετώπου και να προβλεφθούν αντισταθμιστικά μέτρα με τη υλοποίηση αναπτυξιακών έργων στην περιοχή προς όφελος των πολιτών.
  Δ. Να εξαιρεθεί το ώριμο έργο του Φαληρικού Όρμου από το νέο συνολικό σχεδιασμό ώστε το έργο να υλοποιηθεί αυτοτελώς με αυτόνομη διοικητική υποστήριξη
  Θεωρούμε υποχρέωση της Πολιτείας να λάβει σοβαρά υπόψη τη βούληση των κατοίκων της πόλης και τις θέσεις μας ως εκλεγμένη Δημοτική Αρχή.

  Ο Δήμαρχος Μοσχάτου- Ταύρου

  Ανδρέας Γ. Ευθυμίου

  Υ.Γ. Το παρόν κείμενο αποτελεί επικαιροποίηση των αποφάσεων που μέχρι τώρα έχει λάβει το Δημοτικό μας Συμβούλιο και με βάση τα νέα δεδομένα θα τεθεί εκ νέου προς έγκριση στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 • 29 Οκτωβρίου 2012, 20:21 | Μαργαρίτα-Μαρίνα Κωνσταντινίδου

  Το παράλιο μέτωπο της Αθήνας είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας της πόλης και είναι απαραίτητο να αντιμετωπισθεί με τους κανόνες της πολεοδομικής επιστήμης και όχι μόνο της «ανάπτυξης». Ο σχεδιασμός ενός πολύ αυστηρού Νομοθετικού πλαισίου, ο καθορισμός των χρήσεων γής και των όρων Δόμησης είναι μια προυπόθεση που θα ξεκαθαρίσει την κατάσταση από την αρχή. Τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε και ποιο πλαίσιο θέλουμε να βάλουμε. Το τεράστιο ζήτημα των αυθαιρέτων σ’ αυτήν τη ζώνη του παράλιου μετώπου πρέπει να αντιμετωπισθεί σαν ζήτημα ιδιαίτερης ευαίσθησίας και ΕΚΤΟΣ του Ν. 4014/11. Για να είναι πειστική η όλη επιχείρηση πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα της περιοχής από ξένες χρήσεις και ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ. Η ανάπτυξη πρέπει να ξεκινήσει σε ένα υπόβαθρο καθαρό από μπερδεμένες χρήσεις, αυθαίρετα και «εξαιρέσεις». Το Νομοθετικό πλαίσιο να είναι μονοσήμαντο, χωρίς ερμηνευτικές εγκυκλίους και παραρτήματα, όσο σκληρό και αν ακούγεται. Τα μνημεία έτσι αντιμετωπίζονται και το παράλιο μέτωπο είναι ένα μνημείο για την Αθήνα και μόνο με αυτό το σκεπτικό μπορεί να μελετηθεί.

 • 26 Οκτωβρίου 2012, 13:14 | Μαργαρίτα Καραβασίλη

  Η επιχειρηματολογία (σκεπτικό) του άρθρου 16 και οι σχετικές διατάξεις προωθούν την υλοποίηση ενός προγράμματος ανάπτυξης του παράκτιου μετώπου από το Φάληρο έως το Σούνιο (περιαστική ανάπλαση), με πραγματικό στόχο την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας !!!

  Στην πραγματικότητα η πρόθεση της κυβέρνησης είναι μπορεί να παρεμβαίνει στο παραλιακό μέτωπο, δημιουργώντας ένα άβατο, ερήμην του καθ’ ύλην αρμόδιου Οργανισμού Αθήνας, ο οποίος ανήκει στο ΥΠΕΚΑ, πέραν κάθε υφιστάμενης νομοθεσίας, τις κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, το Ν. 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος, σχετικά νομοθετήματα για την προστασία της ζώνης αιγιαλού-παραλίας, κλπ… πέραν ακόμη της κοινοτικής νομοθεσίας, αλλά κυρίως και πέραν των επιταγών του Συντάγματος σχετικά με την «παραλία» (κοινόχρηστοι χώροι δημόσιου συμφέροντος) που αποτελεί ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ !!!

  Προφανώς, η κυβέρνηση επιχειρεί να μπορεί να ξεπερνά εύκολα όχι μόνο τους υφιστάμενους νόμους για να νομιμοποιήσει το πλήθος των αυθαίρετων δραστηριοτήτων που καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος του παραλιακού μετώπου της Αττικής, αλλά κυρίως να προκαταλαμβάνουν τις αποφάσεις και να ξεπερνούν τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και των ΟΤΑ !

  Κάτω από φράσεις τύπου «Αττικής Ριβιέρας») με προστασία στο περιβάλλον… κλπ… κλπ… επιχειρείται μία ακόμη κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος και του Νόμου σε βάρος των ακτών της Αττικής !
  Με το εν λόγω νομοσχέδιο (άρθρο 16) συστήνεται μια εταιρεία ειδικού σκοπού «Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε» για «τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων» της περιοχής μεταξύ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας αλλά και όμορων εκτάσεων.
  Δεν γνωρίζουμε την επίσημη άποψη του ΥΠΕΚΑ και κυρίως του ΟΡΣΑ, για τους σκοπούς αυτής της ρύθμισης, αλλά είμαστε σίγουροι ότι τους βρίσκει αντίθετους.

  Θα ήταν εύλογο και θεμιτό, αν η Εταιρεία αυτή είχε ως αποκλειστικό σκοπό, σε άμεση και στενή συνεργασία με τον ΟΡΣΑ και συμμετοχή σε αυτήν εκπροσώπων του, καθώς και εκπροσώπων των επιστημονικών φορέων της χώρας (ΤΕΕ, ΣΑΔΣ, Σύλλογο Χωροτακτών, κλπ.) την προστασία του παράκτιου μετώπου της Αττικής από κάθε αυθαίρετη παρέμβαση, την υλοποίηση κατεδαφίσεων, την αξιοποίησή της με όρους αειφορίας, με σαφή προκαθορισμένα κριτήρια και παραμέτρους, κλπ.

  O Ν.1515 (ΡΣΑ) ήδη από το 1985 περιέλαβε στις διατάξεις του στόχους και κατευθύνσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Αττικής, ως πρόνοια για την οικολογική ανασυγκρότηση της Αθήνας, την προστασία της αγροτικής γης, των δασών, των υγροτόπων και των άλλων στοιχείων της φύσης. Επίσης στην ίδια αρχή προστασίας περιελήφθη η ανάδειξη και προστασία των ιστορικών στοιχειών, του Αστικού τοπίου, των ορεινών όγκων, των τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, των ακτων, καθώς και ο περιορισμός της ρύπανσης από κάθε πηγή.

  Οι στόχοι και οι κατευθύνσεις που καθορίζει το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος όχι μόνο παραμένουν επίκαιροι αλλά, υπό το πρίσμα της υιοθέτησης των αρχών της αειφορίας και της προώθησης ολοκληρωμένων πολιτικών διαχείρισης των μητροπόλεων διεθνώς, αποκτούν κεντρικό ρόλο στην διαδικασία της χωρικής ανάπτυξης.

  ήμερα η πολιτική περιβάλλοντος συνιστά βασικό άξονα του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού της πρωτεύουσας, τόσο για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, όσο και για την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στον διεθνή ανταγωνισμό μεταξύ μητροπόλεων.

  Η προστασία του παράκτιου μετώπου της Αττικής, εντάσσεται θεσμικά σε μέτρα προστασίας των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και των περιοχών με ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία και ευαισθησία, κατόπιν ειδικής μελέτης, όπου οριοθετούνται ζώνες χρήσεων γης και όρων και περιορισμών στην δόμησή τους, καθώς και διαχειριστικά μέτρα ώστε να διασφαλίζονται οι οικολογικές διεργασίες τους και να αναδεικνύονται οι ιδιαίτερες αισθητικές και λειτουργικές αξίες τους.

  Η θεσμοθέτηση υλοποιείται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του Ν 1515/1985 είτε του άρθρου 21 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ.

  Μετά τιμής
  Μαργαρίτα Καραβασίλη
  Αρχιτέκτων dplg – Χωροτάκτης – Πολεοδόμος
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ CISD (Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη)

 • 11 Οκτωβρίου 2012, 01:42 | Dimitrios Fokas

  Γιατι οι εκτασεις περιοριζονται απο το ΣΕΦ προς Σουνιο και δεν περιλαμβανονται εκτασεις που βρισκονται στον Δημο Κερατσινιου-Δραπετσωνας και αλλες παρακτιες περιοχες?
  Το ερωτημα αφορα την ιδιοκτησια Μελετοπουλου-Φωκα (8 περιπου στρεμματων) πισω απο τον Πυροσβεστικο Σταθμο Δραπετσωνας που ειναι αιχμαλωτη δικαστικων διαδικασειων επι 50 και πλεον ετη ως προς την χρηση γης.

 • 10 Οκτωβρίου 2012, 20:25 | ΓΠΠ

  Καλό θα ήταν (εφόσον ενοποιείται το παράλιο μέτωπο της Αττικής) να προβλεφθεί και η αισθητική αναβάθμισή του, με ενιαία αρχιτεκτονική αντιμετώπισή του (μέσω ίσως κάποιου διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού). Είναι κρίμα να γίνονται πραγματα στη χώρα μας και να μην αποτελούν ορόσημα. Ο Burz Al Arab στο Κουβέιτ για παράδειγμα ή το μουσείο Gugenhaim στο Μπιλμπάο, άλλαξν τη θέση των πόλεων αυτών στον παγκόσμιο χάρτη. Γιατί να μην προσπαθήσουμε για κάτι τέτοιο σε μεγαλύτερη κλίμακα;

 • 10 Οκτωβρίου 2012, 15:09 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Ενώ κλείνουμε εταιρείες και όλη η διαχείριση της Δημόσιας περιουσίας πηγαίνει στο ΥΠΟΙΚ, πώς συνάδει αυτό με την γενική πολιτική συμμαζέματος του Δημοσίου;
  Τί σχέση έχει η ίδρυση μιας εταιρείας με το θέμα του νομοσχεδίου;;
  Πότε επί τέλους, η Βουλή θα πάψει να νομοθετεί «φωτογραφικά» και θα παράξει ΠΟΙΟΤΙΚΟ νομοθετικό έργο;;;

 • 10 Οκτωβρίου 2012, 13:30 | Καίτη Χόρτη

  Όχι στην παραχώρηση του Παράκτιου Μετώπου σε εταιρεία διαχείρισης. Μπορούν να γίνουν τμηματικές παραχωρήσεις όπου υπάρχει δυνατότητα. Όχι στη μαζική ιδιωτικοποίηση. Η παραλία ανήκει στην Αττική και στους κατοίκους της. Γιατί θέλετε να μας εγκλωβίσετε; Πού θα πάνε τα παιδιά μας;