Άρθρο 26: Κεφάλαια Εξωτερικού

1. Η παρ 3 του άρθρου 1 του α.ν 89/1967 (Α΄ 132) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν 3427/2005 (Α΄312)_ αντικαθίσταται ως εξής: «3. Με όμοια απόφαση επιβάλλονται κυρώσεις που συνίστανται σε πρόστιμο ή και ανάκληση της άδειας, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των όρων αυτής η του παρόντος νόμου. Πριν από την επιβολή των κυρώσεων η διοίκηση οφείλει να καλέσει εγγράφως την εταιρεία προκειμένου να υποβάλει έκθεση με τις απόψεις της για τις παραβάσεις που τις αποδίδονται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών (15) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.»
2. Η Επιτροπή της παρ 1 του άρθρου 2 του α.ν 89/1967 (Α΄132) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν 3427/2005 (Α΄312) καθίσταται πενταμελής και προστίθεται ως μέλος εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.
32. Η παρ 1 του άρθρου 3 του α.ν 89/1967 (Α΄132) όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν 3427/2005 (Α΄312) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Μεταφορών και Δικτύων α) καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των εταιρειών στις διατάξεις του παρόντος, β) εξειδικεύονται τα κριτήρια του άρθρου 2 παρ. 2 του παρόντος, γ) ορίζονται τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου των εταιρειών αυτών δ) εξειδικεύεται το είδος καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων της παρ 3 του άρθρου 1 του παρόντος και ε) ορίζεται η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών που προβλέπονταν στις διατάξεις του παρόντος πριν την αντικατάστασή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του παρόντος.»
4. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης Ε της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3299/2004 (Α΄261) όπως ισχύει, προστίθεται η εξής φράση: «με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν. 3888/2010 (Α΄175), η οποία εφαρμόζεται ρητώς και για την περίπτωση εφαρμογής πάσης φύσεως αναπτυξιακών νόμων.»