Άρθρο 38: Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων – Έκδοση αδειών

1. Με την υποβολή της αίτησης, του τεχνικού φακέλου και του αποδεικτικού καταβολής του παραβόλου, η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α., διαβιβάζει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών αντίγραφο του φακέλου στις ακόλουθες δημόσιες υπηρεσίες:
α) Στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) και στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.), προκειμένου να εξετάσουν τυχόν και καθ’ οιονδήποτε τρόπο επίδραση στις επιχειρησιακές λειτουργίες του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας ή άλλων παραμέτρων της Εθνικής Άμυνας.
β) Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, προκειμένου να εξετάσουν την καταλληλότητα της θαλάσσιας περιοχής από πλευράς ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, καθώς και το υποβληθέν Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης Υδατοδρομίου.
γ) Στην Διεύθυνση Οργάνωσης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένων (Δ.Ο.Λ.Ε.Λ.), προκειμένου να εξετάσει ζητήματα παραχώρησης της εκμετάλλευσης χώρων λιμένων.
δ) Στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Υ.Π.Α., προκειμένου να ορίσουν τα φυσικά χαρακτηριστικά του διαδρόμου, να χωροθετήσουν το διάδρομο, να ελέγξουν τα επίπεδα απελευθέρωσης εμποδίων και να εξετάσουν τα υποβληθέντα εγχειρίδια του υδατοδρομίου.
ε) Στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
στ) Στην κατά τόπον αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή, προκειμένου να εξετάσει την καταλληλότητα των μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας σε κτιριακές και λοιπές χερσαίες εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου,
ζ) Στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (σύμφωνα με την κατηγορία και υποκατηγορία που κατατάσσεται το έργο από την ΥΑ 1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει), προκειμένου να εξετάσει την τυπική πληρότητα της Μ.Π.Ε..

2. Οι Υπηρεσίες της παραγράφου 1 του παρόντος, κατόπιν εξέτασης του φακέλου επί των θεμάτων της αρμοδιότητάς τους, αποστέλλουν εντός προθεσμίας είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών στη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. αιτιολογημένη γνωμοδότηση αποδοχής ή απόρριψης του φακέλου, με την οποία δύνανται να υποβάλλουν υποδείξεις και περιορισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

3. α) Εφόσον δεν έχουν υποβληθεί υποδείξεις ή και περιορισμοί ως ανωτέρω, η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από το πέρας της προθεσμίας της παραγράφου 2 εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα το φάκελο με σχετική διαπιστωτική πράξη, λαμβάνοντας υπόψιν την τεκμηριωμένη γνώμη των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 του παρόντος και ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο.
β) Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί υποδείξεις ή περιορισμοί, η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. ενημερώνει άμεσα τον αιτούντα, ο οποίος δύναται να επανυποβάλλει το στοιχείο του φακέλου που επικαιροποιήθηκε. Σε συνέχεια αυτού, ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος άρθρου.

4. Η άπρακτη παρέλευση οποιασδήποτε από τις ανωτέρω προθεσµίες αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα που καταλογίζεται στον αρµόδιο υπάλληλο και επιβάλλοντα οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆., που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

5. Παράλληλα με τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών και κατ΄αρχήν έγκρισης του φακέλου από τις ανωτέρω Υπηρεσίες, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, φάκελο Μ.Π.Ε. για έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και της ΥΑ 1958/2012, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Για τη λειτουργία υδατοδρομίου σε λιμένα που διαθέτει περιβαλλοντική άδεια (Α.Ε.Π.Ο.), ο ενδιαφερόμενος μέσω του φορέα διαχείρισης του λιμένα, υποβάλει αίτηση για τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του λιμένα, προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτήν οι όροι, οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις για την κατασκευή και λειτουργία του υδατοδρομίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 6 του ν. 4014/2011.
Για τη λειτουργία υδατοδρομίου σε λιμένα που δεν διαθέτει περιβαλλοντική άδεια (Α.Ε.Π.Ο.) σε ισχύ απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του λιμένα και του υδατοδρομίου. Κατ΄εξαίρεση δύναται να εκδοθεί ΑΕΠΟ μόνο για το υδατοδρόμιο περιορισμένης διάρκειας ισχύος δύο (2) ετών, χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει ο φορέας διαχείρισης του λιμένα να υποβάλλει στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή φάκελο ΜΠΕ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του λιμένα και του υδατοδρομίου.

6. Η έγκριση του φακέλου αίτησης άδειας λειτουργίας επέρχεται μετά την Α.Ε.Π.Ο. και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

7. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ικανοποιεί τις απαιτήσεις εξοπλισμού του άρθρου 41, ώστε το υδατοδρόμιο να είναι έτοιμο προς λειτουργία και να πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος.
Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει για τα ανωτέρω, εγγράφως με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο την Επιτροπή Υδατοδρομίων του άρθρου 39, η οποία προβαίνει σε επιθεώρηση του υδατοδρομίου εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί με την επιθεώρηση ότι:
α) το υδατοδρόμιο πληροί όλες τις κατά νόμο προϋποθέσεις, η Επιτροπή ενημερώνει τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. η οποία και εισηγείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών τη σχετική Απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 35 για έκδοση άδειας λειτουργίας.
β) το υδατοδρόμιο δεν πληροί όλες τις κατά νόμο προϋποθέσεις, εκδίδεται άμεσα αιτιολογημένη αρνητική διοικητική πράξη.
Ο ενδιαφερόμενος δύναται να αιτηθεί νέα επιθεώρηση, μετά την ολοκλήρωση διορθωτικών παρεμβάσεων επί των ευρημάτων της αρνητικής διοικητικής πράξης. Κατά την κατάθεση αίτησης διεξαγωγής νέας επιθεώρησης και για το παραδεκτό αυτής καταβάλλεται ποσό παραβόλου, το οποίο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, το χρηματικό ύψος του οποίου ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ. Με την υποβολή του αιτήματος, υποβάλλεται και το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Δ.Π.Σ.Α.Α.Α., μπορεί να τροποποιείται το ως άνω χρηματικό ύψος του παραβόλου.
Με την έκδοση της Απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 35 επιτρέπεται η έναρξη πτήσεων από και προς το αδειοδοτηθέν υδατοδρόμιο. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. για την έναρξη πτήσεων.

8. Κατά την ως άνω επιθεώρηση ελέγχεται ιδίως:
α) Η τήρηση των προβλεπομένων Eγχειριδίων Yδατοδρομίου.
β) Η υποδομή σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό ασφαλείας και κατάλληλο προσωπικό για τη διασφάλιση της εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλείας που περιγράφονται στο Πρόγραμμα Ασφαλείας του υδατοδρομίου.
γ) Η ύπαρξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης από αεροπορικά καύσιμα και χημικά απόβλητα του υδατοδρομίου.
δ) Η ισχύς όλων των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων για τη λειτουργία και τυχόν κατασκευή των χερσαίων εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου.
ε) Η ύπαρξη και άρτια λειτουργική κατάσταση του προβλεπόμενου στο άρθρο 39 εξοπλισμού.

9. Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου είναι αρχικώς δεκαετούς διάρκειας και, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης πτήσεων από το υδατοδρόμιο, τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς διεξαγωγής επιθεώρησης από την Επιτροπή του άρθρου 39. Πριν από το ημερολογιακό πέρας της δεκαετίας από την ημερομηνία χορήγησης της αρχικής άδειας, οι δικαιούχοι αυτής, σε περίπτωση που επιθυμούν την ανανέωσή της για δέκα (10) έτη, επανυποβάλουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα κατά το άρθρο 37 του παρόντος νόμου, κατά τους όρους του παρόντος άρθρου. Για το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εμπρόθεσμης υποβολής των εγγράφων και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης της άδειας, η υφιστάμενη άδεια διατηρείται σε ισχύ. Η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνεται για κάθε ανανέωση της άδειας. Η δεκαετής άδεια λειτουργίας δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση ανανέωσης επιμέρους πιστοποιητικών με μικρότερη χρονική διάρκεια ισχύος, τα οποία πρέπει πάντα να διατηρούνται σε ισχύ. Κάθε αρμόδια υπηρεσία οφείλει να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. για τυχόν την ανανέωση επιμέρους πιστοποιητικών, ώστε να επικαιροποιείται ο φάκελος της άδειας λειτουργίας κάθε υδατοδρομίου.

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 14:38 | Γιαννης Βουτσιτσουδης

  συμφωνω με τα σχολια

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 13:52 | Γιώργος Τσουγιόπουλος, χειριστής α/φων

  Συμφωνώ με τα σχόλια των κ.κ: Σ.Μπογδάνου, Α.Κουτσουδάκη,
  Γ.Νικολούζου.

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 16:17 | Aθανάσιος Ζερμπίνης

  Θεωρώ εκ παραδρομής την σκέψη περί Άδεια Λειτουργίας 10 ετών.

  Εκτός κι αν ο νομοθέτης θέλει δημιουργήσει «όμηρους» φορείς διαχείρισης υδατοδρομίων.

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 16:31 | Aθανάσιος Ζερμπίνης

  Άρθρο38 & 2

  Προτείνω την αντικατάσταση του εδαφίου : «…με την οποία δύνανται να υποβάλλουν υποδείξεις και περιορισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.»

  ως εξής :

  «Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης θα υποβάλλουν υποδείξεις και περιορισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους»

  Αιτιολόγηση : Για να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να επανέλθει με βελτιωμένες προτάσεις επί των υποδείξεων και των περιορισμών.
  Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα προσαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου και όχι η καθ ολοκληρίαν απόρριψη του.

  Εκ των ουκ ανευ , εάν οι περιορισμοί είναι απροσπέλαστοι (π.χ λόγοι εθνικής ασφάλειας από το ΓΕΑ)

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 16:59 | Aθανάσιος Ζερμπίνης

  Άρθρο38 & 1 (δ) Δεν υπάρχει λόγος να συζητούμε για «επίπεδα απελευθέρωσης εμποδίων»

  Συμφωνώ.

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 16:41 | Aθανάσιος Ζερμπίνης

  Nα προστεθεί στο τέλος της περίπτ.(γ) της παραγρ.(1) : «εφόσον το υπό ίδρυση υδατοδρόμιο πρόκειται να εκμεταλλευτεί χώρο Λιμένα»

  Εφόσον δε πρόκειται , δεν υπάρχει λόγος γνωμοδότησης της Δ.Ο.Λ.Ε.Λ.

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 11:20 | Θεμιστοκλής Γαλάνης

  Συμφωνώ με τα σχόλια.

 • 7 Νοεμβρίου 2012, 18:34 | Γεώργιος κ. Καραγκούνης Επαγγελματίας πιλότος (υδροπλάνα)

  Συμφωνώ με τα σχόλια των Κων : Σ. Μπογδάνου, Α. Κουτσουδάκη, Ελλ. Δ. Μ. Νησιών, Γ. Νικολούζου.

 • 6 Νοεμβρίου 2012, 15:08 | Σπύρος Μαζαράκης

  Το σχόλιο του Κύριου Κουτσουδάκη με καλύπτει πλήρως

 • Άρθρο38, παρ.9, σελ.113 – Θεωρώ και εγώ ότι για να μην χρηστεί η υποβολή εκ νέου όλων των δικαιολογητικών, μελετών κτλ από την αρχή και η καθυστέρηση για την υπογραφή υπουργών, η άδεια θα μπορούσε να είναι αορίστου χρόνου αλλά να χρειάζεται η ανανέωση κάθε μερικά χρόνια μετά από πλήρη και ουσιαστική επιθεώρηση σε τακτικά διαστήματα, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν και τυχόν παραβάσεις, καταγγελίες και την έγκαιρη κάλυψη όλων των οικονομικών υποχρεώσεων του αδειούχου.

 • Άρθρο38 & 1 (δ) – Συμφωνώ με την AOPA Ελλάς για τον ίδιο λόγο καθώς όλες οι πτήσεις μπορούν να είναι ΜΟΝΟ την ημέρα και εξ όψεως (VFR), δεν είναι αναγκαίο να μιλάμε για ‘Επίπεδο απελευθέρωσης εμποδίων’.

 • 6 Νοεμβρίου 2012, 10:01 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Η διάρκεια της αδείας είναι κεντρικός πυλώνας ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας οπότε είμαι απόλυτα σύμφωνος και με τις τοποθετήσεις του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ και του κυρίου Μπογδάνου .

  ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
  GROUND OPERATIONS MANAGER/SECURITY MANAGER

 • Άρθρο38, παρ.9, σελ.113
  Προτείνεται η άδεια λειτουργίας του Υδατοδρομίου να μην έχει διάρκεια δεκαετή αλλά να είναι αόριστης διάρκειας.
  Αιτιολόγηση:
  Αν παραμείνει σε ισχύ η συγκεκριμένη απαίτηση τότε ο ιδιοκτήτης του Υδατοδρομίου θα υποχρεούται να υποβάλει ξανά όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα της αρχικής αδειοδότησης (Βλέπετε άρθρο 37) και επί της ουσίας θα επαναλαμβάνεται μια διαδικασία που για να καταλήξει στην ανανέωση της Άδειας θα απαιτεί μέχρι και νέες υπογραφές των συναρμόδιων Υπουργών.
  Η συγκεκριμένη διαδικασία θα μπορούσε να ενταχθεί στις προγραμματισμένες επιθεωρήσεις του Υδατοδρομίου που περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες της Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.(σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 36, παρ.2,στ).
  Με αυτό τον τρόπο θα ελέγχονται σε τακτικά διαστήματα, ιδίως τα νομιμοποιητικά πιστοποιητικά του Υδατοδρομίου που έχουν συγκεκριμένη χρονική ισχύ, ενώ τακτικοί θα είναι και οι έλεγχοι του προσωπικού, των εγχειριδίων, των μέσων και του εξοπλισμού.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΔΜΝ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
  ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΜΝ Τ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΔΜΝ Τ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ
  ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΙΨΩΝ
  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΑΡΔΕΛΛΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
  ΦΩΤΙΟΣ ΣΩΛΛΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 21:09 | Γεώργιος Νικολούζος

  Προτείνεται η άδεια λειτουργίας του Υδατοδρομίου να μην έχει διάρκεια δεκαετή αλλά να είναι αόριστης διάρκειας.
  Με αυτό τον τρόπο θα ελέγχονται σε τακτικά διαστήματα, ιδίως τα νομιμοποιητικά πιστοποιητικά του Υδατοδρομίου που έχουν συγκεκριμένη χρονική ισχύ, ενώ τακτικοί θα είναι και οι έλεγχοι του προσωπικού, των εγχειριδίων, των μέσων και του εξοπλισμού, χωρίς
  ο ιδιοκτήτης του Υδατοδρομίου να υποχρεούται να υποβάλει ξανά όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα της αρχικής αδειοδότησης (άρθρο 37) και επί της ουσίας θα επαναλαμβάνεται μια διαδικασία που για να καταλήξει στην ανανέωση της Άδειας θα απαιτεί μέχρι και νέες υπογραφές των συναρμόδιων Υπουργών.

 • 25 Οκτωβρίου 2012, 12:31 | Σπύρος Μπογδάνος

  2) Άρθρο38, παρ.9, σελ.113
  Προτείνεται η άδεια λειτουργίας του Υδατοδρομίου να μην έχει διάρκεια δεκαετή αλλά να είναι αόριστης διάρκειας.
  Αιτιολόγηση:
  Αν παραμείνει σε ισχύ η συγκεκριμένη απαίτηση τότε ο ιδιοκτήτης του Υδατοδρομίου θα υποχρεούται να υποβάλει ξανά όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα της αρχικής αδειοδότησης (Βλέπετε άρθρο 37) και επί της ουσίας θα επαναλαμβάνεται μια διαδικασία που για να καταλήξει στην ανανέωση της Άδειας θα απαιτεί μέχρι και νέες υπογραφές των συναρμόδιων Υπουργών.
  Η συγκεκριμένη διαδικασία θα μπορούσε να ενταχθεί στις προγραμματισμένες επιθεωρήσεις του Υδατοδρομίου που περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες της Δ.Π.Σ.Α.Α.Α.(σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 36, παρ.2,στ).
  Με αυτό τον τρόπο θα ελέγχονται σε τακτικά διαστήματα, ιδίως τα νομιμοποιητικά πιστοποιητικά του Υδατοδρομίου που έχουν συγκεκριμένη χρονική ισχύ, ενώ τακτικοί θα είναι και οι έλεγχοι του προσωπικού, των εγχειριδίων, των μέσων και του εξοπλισμού.

  ΄Όλο το κείμενο της αποφ 16-114α/2012 Δ.Σ του Δ. Παξών μπορείτε να
  βρείτε στην κάτωθι δ/νση:

  http://sites.diavgeia.gov.gr/paxoi/ada/%CE%9243%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%9E-166
  ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ
  Ο Δήμαρχος Παξών

 • 25 Οκτωβρίου 2012, 09:57 | ΑΟΡΑ Α. Κουτσουδάκης

  Άρθρο 38 & 1 (δ) ΑΟΡΑ Α. Κουτσουδάκης
  Επίπεδο απελευθέρωσης εμποδίων. Και αυτή η έννοια δεν προσφέρει απολύτως τίποτε στην περίπτωση των υδατοδρομίων που λειτουργούν μόνον την ημέρα. Ούτε χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε παρόμοια περίπτωση στο εξωτερικό
  Προτείνουμε να απαλειφθεί.

 • 17 Οκτωβρίου 2012, 19:05 | ΑΟΡΑ Ελλάς Α.Κουτσουδάκης

  Άρθρο 38 & 9. Στην παράγραφο αυτή, αναφέρεται ότι η άδεια λειτουργίας υδατοδρομιου είναι 10ετούς διάρκειας. Και ότι υπάρχει δυνατότητα να παραταθεί.
  Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν είναι αποδεκτή
  Σύμφωνα με την σημερινή Ελληνική νομοθεσία, αν κανείς ενοικιάσει επαγγελματική στέγη σε ένα οποιοδήποτε δρόμο των Αθηνών, προστατεύεται από το νόμο για 12 χρόνια.
  Δεν επιτρέπεται η έξωση από το ακίνητο για 12 χρόνια.

  Στην περίπτωση των υδατοδρομίων δεν υπάρχει ακίνητο. Ο ενδιαφερόμενος το δημιουργεί με δικά του έξοδα και με δικό του επιχειρηματικό κίνδυνο.
  Προτείνουμε η αρχική άδεια να είναι διάρκειας 50 ετών. Και οι τυχόν παρατάσεις μετά το πέρας των 50 ετών να είναι σύμφωνες με την νομοθεσία περί εμπορικών μισθώσεων.

 • 17 Οκτωβρίου 2012, 19:36 | ΑΟΡΑ Ελλάς Α.Κουτσουδάκης

  Άρθρο38 & 1 (δ). Και στο άρθρο αυτό γίνεται προσπάθεια να μεταφερθεί στα υδατοδρόμια, η νομοθεσία που ισχύει για τα αεροδρόμια ξηράς. Τα επίπεδα απελευθέρωσης εμποδίων είναι χρήσιμα σε αεροδρόμια ξηράς, στα οποία γίνονται πτήσεις δι οργάνων.

  Δεν προσφέρουν απολύτως τίποτε, σε αεροδρόμια θαλάσσης, στα οποία οι πτήσεις γίνονται μόνον ημέρα, και είναι εξ ορισμού μόνον πτήσεις εξ όψεως.

  Προτείνουμε να απαλειφθεί τελείως η παραπάνω παράγραφος.