Άρθρο 22: Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης

Στο άρθρο 241 του ν. 4072/2011 (Α΄ 86) παράγραφος 15, με την οποία προστέθηκε άρθρο 14Β στο ν. 3908/2011 και ειδικότερα στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δύναται να υποβληθεί άπαξ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου. Στις περιπτώσεις εξέτασης επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ δεν απαιτείται υποβολή αιτήματος τροποποίησης για αλλαγή προμηθευτή ή τύπου μηχανολογικού εξοπλισμού, όταν η συνολική ονομαστική ισχύς δε μεταβάλλεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%. Ο φορέας της επένδυσης δεν υποβάλλει αίτημα τροποποίησης όταν γίνονται μεταβολές του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μεταξύ κατηγοριών ενεργειών, με την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές αυτές στο σύνολο τους δεν θα ξεπερνούν το 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που η τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου επιφέρει μεταβολή που υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό, τότε ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει στην Υπηρεσία σχετικό αίτημα τροποποίησης. Τα αιτήματα αυτά εξετάζονται από την Υπηρεσία και δύναται να γίνουν αποδεκτά υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να μην επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης και της βαθμολόγησης του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. δαπάνες καινοτομίας, δημιουργούμενες θέσεις απασχόλησης), β) να μην επέρχεται κατάργηση κατηγορίας ενέργειας η οποία έχει προβλεφθεί στην απόφαση υπαγωγής (η προσθήκη νέας κατηγορίας δύναται να γίνει αποδεκτή), γ) να μην επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επί μέρους κατηγοριών δαπανών όπως αυτά προσδιορίζονται από το ν. 3908/2011 και τις κάθε φορά τροποποιήσεις του. Προκειμένου ένα αίτημα τροποποίησης να γίνεται δεκτό θα πρέπει επιπλέον να διασφαλίζεται ότι: α) εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της, β) εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της προκήρυξης, γ) δεν επέρχεται αύξηση του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ούτε αύξηση του ύψους του ποσού της ενίσχυσης. Το αίτημα τροποποίησης υποβάλλεται από το δικαιούχο της ενίσχυσης προς την Υπηρεσία, μέσω του ΠΣΚΕ-Επ συνοδευόμενο από αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς του, καθώς και σχετικές προσφορές, προτιμολόγια, prospectus, τα οποία αιτιολογούν τις μεταβολές στο κόστος. Η Υπηρεσία εξετάζει το αίτημα στην ουσία του και αποφασίζει για την μερική ή ολική αποδοχή ή απόρριψή του εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την υποβολή και παραλαβή του. Στην περίπτωση που η Υπηρεσία αποδεχτεί το αίτημα τροποποίησης ολικά ή μερικά, εκδίδει τροποποίηση της υ.α. Υπαγωγής. Σε αντίθετη περίπτωση, ενημερώνει εγγράφως τον επενδυτή για τη μη αποδοχή του αιτήματος του και αιτιολογεί την απόφασή της. Σε περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας ή της έδρας της επιχείρησης, είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, είτε μετά από την ολοκλήρωση της επένδυσης, ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται σε προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσίας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα έως 5 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης.
β. Στο τέλος της παραγράφου 15 του αρ. 16 του Ν. 3908/2011 προστίθεται: «Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί κατά τις διατάξεις των νόμων 3299/2004 (Α΄261) όπως ισχύει καθώς και 2601/1998.»

 • Πρόταση: προτείνεται να τροποποιηθεί το άρθρο 22 «Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης» και συγκεκριμένα το σημείο «Αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δύναται να υποβληθεί άπαξ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.»

  Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011, αλλά και του προηγούμενου αναπτυξιακού νόμου Ν.3299/04, είχαν ενταχθεί και εντάσσονται εκτός των άλλων πολυετή επενδυτικά σχέδια πενταετούς διάρκειας, τα οποία με τη δυνατότητα παράτασης του χρόνου υλοποίησης μπορούν να φτάνουν και τα 7 έτη, και τα οποία είναι υψηλών προϋπολογισμών αλλά και μεγάλης συνθετότητας, δεδομένου ότι καλύπτουν τις επενδυτικές ανάγκες και τα πλάνα των επιχειρήσεων για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Οι παράγοντες που επιδρούν και καθιστούν αναγκαίες τις αναθεωρήσεις των αρχικών αποφάσεων, πλάνων κι ενεργειών και πηγάζουν από τις εξελίξεις και μεταβολές των συνθηκών του ιδιαιτέρως δύσκολου επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι ενδεικτικά οι αλλαγές του καταναλωτή στις προτιμήσεις των προϊόντων, η οικονομική δυσχέρεια του καταναλωτή, η συνεχής τεχνολογική ανάπτυξη με νέα σύγχρονα μηχανήματα και συστήματα αυτοματισμών, η αλλαγή στον τρόπο διακανονισμού των πληρωμών από τους οίκους του εξωτερικού, ο διεθνής ανταγωνισμός κ.α.

  Αν στα ανωτέρω προστεθεί το ιδιαίτερο ρευστό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναγκάζονται να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις την παρούσα στιγμή, καθώς και το ότι το επενδυτικό σχέδιο καλύπτει ένα μεσοπρόθεσμο διάστημα, κρίνεται επιτακτική και αναγκαία η αναπροσαρμογή του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας, ακόμα και πολλές φορές ακόμη και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με γνώμονα τη βιωσιμότητα, τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης πάντα σε αντιστοιχία και με τους στόχους του σχεδίου. Οι όποιες τροποποιήσεις πραγματοποιούνται, κρίνονται σκόπιμες και αναγκαίες, ώστε το εκάστοτε υλοποιούμενο επενδυτικό σχέδιο να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες και μελλοντικά μεταβαλλόμενες ανάγκες της επιχείρησης με γνώμονα τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης, χωρίς να επηρεάζουν ή να αλλοιώνουν την σκοπιμότητα του επενδυτικού σχεδίου.

  Συνεπώς η άπαξ τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν ανταποκρίνεται όχι μόνο στην φύση των επενδύσεων αυτών αλλά ούτε και στη πραγματικότητα και στις ανάγκες των επιχειρήσεων στις παρούσες συγκυρίες, καθώς οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό – κοινωνικό περιβάλλον. Προτείνεται λοιπόν η άρση του περιορισμού του αριθμού των τροποποιήσεων αλλά να αξιολογείται η ουσία της εκάστοτε τροποποίησης και συγκεκριμένα η συνάφεια με τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου.

  Για τους ανωτέρω λόγους θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 22 ως προς το άπαξ αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου .

 • Τροποποίηση της πρώτης παραγράφου, του άρθρου 14Β, του άρθρου 241, του νόμου 4072, περί αιτημάτων τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011.
  «Αιτήματα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δύναται να υποβληθούν καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου»

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 12:37 | Κουτελιάς Μανόλης

  Σχετικά με το συγκεκριμένο άρθρο οι προτάσεις μου είναι οι ακόλουθες:
  Το σημείο «β. Να μην επέρχεται κατάργηση κατηγορίας ενέργειας η οποία έχει προβλεφθεί στην απόφαση υπαγωγής (η προσθήκη νέας κατηγορίας δύναται να γίνει αποδεκτή) θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: να μην επέρχεται κατάργηση κατηγορίας ενέργειας, η οποία έχει προβλεφθεί στην απόφαση υπαγωγής, δαπάνες της οποίας επηρεάζουν καθοριστικά τη βαθμολογία της επένδυσης σε βαθμό που θα οδηγούσε σε απόρριψη το επενδυτικό σχέδιο.
  Επίσης, το αναφερόμενο ποσοστό μεταβολών 10% να γίνει τουλάχιστον 20%

  Τέλος, να διαγραφεί η παράγραφος β. Οι παραπάνω διατάξεις να έχουν εφαρμογή μόνο στον 3908/2011.

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 00:25 | Γιώργος Χρυσοχοΐδης

  Προτείνεται να δίνεται το δικαίωμα για περισσότερες της μιας τροποποιήσεων στο Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο για επενδυτικά σχέδια του παρόντος νόμου. Έτσι το αντίστοιχο κείμενο να διαμορφωθεί όπως παρακάτω:

  « Ο φορέας της επένδυσης δεν υποβάλλει αίτημα τροποποίησης όταν γίνονται μεταβολές του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μεταξύ κατηγοριών ενεργειών, με την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές αυτές στο σύνολο τους δεν θα ξεπερνούν το 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
  Στις περιπτώσεις εξέτασης επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. δεν απαιτείται υποβολή αιτήματος τροποποίησης για αλλαγή προμηθευτή ή τύπου μηχανολογικού εξοπλισμού, όταν η συνολική ονομαστική ισχύς δε μεταβάλλεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%.»

  Επιχειρηματολογία :
  1.Δεν συνεπάγεται κάποια επιβάρυνση του Π/Υ
  2.Στην σημερινή Ελληνική πραγματική οικονομία είναι αδύνατον κάποιος να προγραμματίσει για 3-5 έτη που είναι ο χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και να μην έχει αποκλίσεις επιεικώς τουλάχιστον στο 30%-40% του έργου.
  3.Η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς δημιουργώντας τις προϋποθέσεις και τα κίνητρα για διαρκή εκσυγχρονισμό, ενώ πολλές φορές ξεπερνά ακόμα και σχεδιασμούς σε λιγότερο από ένα έτος. Πολύ περισσότερο δε σε επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.
  4.Ο ανταγωνισμός έρχεται από όλα τα μέρη της γης είναι επιθετικός και συνήθως καλλίτερος τεχνολογικά.
  5.Οι συνήθειες του καταναλωτικού κοινού είναι διαρκώς μεταβαλλόμενες με πρώτο ζητούμενο τα ποιοτικά κριτήρια.
  6.Η Ελληνική επιχείρηση με το μέτρο αυτό ενώ έχει το ευεργέτημα της επιχορήγησης χάνει σε ταχύτητα ελιγμών και προσαρμογής.
  7.Είναι άδικο και μίζερο από μεριάς της διοίκησης ενώ παρέχει οικονομικούς πόρους από τον Π/Υ και το στέρημα του Ελληνικού λαού να στραγγαλίζει με μια τέτοια απαγορευτική διάταξη την ελληνική επιχείρηση στο βωμό γραφειοκρατικών αντανακλαστικών.
  8.Η επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός που ζει και αναπνέει σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αγορών οι οποίες είναι αμείλικτες στην αδυναμία προσαρμογής.
  9.Είναι αδύνατον όσο τέλειος και να είναι ο σχεδιασμός να μην προκύψουν στην πορεία υλοποίησης της επένδυσης μεταβολές οι οποίες εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης μπορεί να κοστίσουν ακόμη και μεγάλο μέρος της επιχορήγησης.

 • Προτείνεται η κατάργηση του περιορισμού της άπαξ υποβολής αιτήματος τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ιδιαίτερα που στο σημερινό ασταθές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι αδύνατη η αναλυτική πρόβλεψη υλοποίησης επένδυσης με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον τριών ετών.
  Επίσης να προβλεφθεί ρητά στον επενδυτικό νόμο η δυνατότητα ολοκλήρωσης εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό μικρότερου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και οπωσδήποτε άνω του 50%, εφόσον ο επενδυτής δηλώνει αδυναμία υλοποίησης της επένδυσης και δεν επηρεάζονται τα κριτήρια ελάχιστης βαθμολογίας σε σχέση με την υπαγωγή της επένδυσης στις διατάξεις του νόμου. Η συγκεκριμένη ρύθμιση να έχει αναδρομική ισχύ και για επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις όλων των προγενέστερων επενδυτικών και αναπτυξιακών νόμων.

 • 24 Οκτωβρίου 2012, 18:30 | ELICA GROUP

  Στην παράγραφο 3 του Άρθρου 8 του Ν.3908/11 προστίθεται το εδάφιο :

  Ειδικότερα για τα υπαγόμενα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου επενδυτικά σχέδια των Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν στην επέκταση υπάρχουσας ή υπό κατασκευήν μονάδας, εφόσον η επέκταση αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης της Παραγωγικής Ισχύος της Μονάδας λόγω της εκ των υστέρων τροποποίησης της αρχικής Άδειας Παραγωγής.

  Αιτιολογική Έκθεση

  Τα επενδυτικά σχέδια των Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας και ειδικότερα εκείνα που αφορούν Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω του μεγάλου αριθμού των εμπλεκομένων συναρμοδίων υπηρεσιών κατά την αδειοδοτική διαδικασία και των περιορισμών που κατά περίπτωση προκύπτουν λόγω κορεσμού της φέρουσας ικανότητας του Δικτύου Μεταφοράς καθώς και από τις διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2464/ Τεύχος Β΄/3-12-2008) υφίστανται κατά την έκδοση της Άδειας Παραγωγής περικοπές
  ως προς την αρχικώς σχεδιασθείσα Ονομαστική Ισχύ Παραγωγής την οποία αιτείται από την ΡΑΕ ο ενδιαφερόμενος φορέας. Στη συνέχεια όμως, οι λόγοι των περικοπών αίρονται μετά από ανασχεδιασμό του έργου με συνέπεια να δίδεται μετά από τροποποίηση της αρχικής Άδειας Παραγωγής Αύξηση της Τελικής Ισχύος του υπό εκτέλεση Έργου.

  Σκοπός της προτεινόμενης τροποποίησης είναι αφενός μεν να δίδεται η δυνατότητα στον υποψήφιο επενδυτή να αιτείται την ενίσχυση του συνόλου του έργου σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του αφετέρου δε η χορήγηση των κινήτρων του παρόντος Νόμου να μεγιστοποιεί την αξιοποίηση του υπάρχοντος Ενεργειακού Δυναμικού από ΑΠΕ της κάθε περιοχής της χώρας με στόχο την υποκατάσταση των εισαγομένων ορυκτών καυσίμων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την επίτευξη του Εθνικού στόχου της χώρας για το 2020 (20% κάλυψη των ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ).

  Προτείνεται να συμπεριληφθεί η αντίστοιχη διάταξη για όλα τα επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί στον Ν. 3299/2004.

 • Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ ΕΠΕ
  Ηλίας Κυριακόπουλος – Παναγιώτης Γρίβας

  Άρθρο 22

  Πρόταση: Προτείνεται να καταργηθεί το Άρθρο 14β περί αιτημάτων τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης που προσετέθη στο Ν.3908/11με το άρθρο 241 του Ν.4072/11 και να παραμείνει η αξιολόγηση των αποκλίσεων στην δικαιοδοσία του ΚΟΕ που πραγματοποιεί τον έλεγχο.

  Εφ όσον οι αποκλίσεις τεκμηριώνονται από Τεχνική Έκθεση σκοπιμότητας του επενδυτή το ΚΟΕ οφείλει στην έκθεση του να αποφαίνεται εάν οι αποκλίσεις εξυπηρετούν τον σκοπό της επένδυσης σε συνδυασμό με τα κριτήρια της βαθμολογίας της επένδυσης κατά την αξιολόγηση της και το εγκεκριμένο εισηγητικό σημείωμα βάση του οποίου εγκρίθηκε επένδυση και εξεδόθη η Υπουργική Απόφαση Υπαγωγής.

  Κατ αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η επιβαρυντική τόσο για τις Δημόσιες Υπηρεσίες όσο και για τον επενδυτικό φορέα γραφειοκρατική αλυσίδα υποβολής αιτήματος τροποποίησης, αξιολόγησης και εισήγησης της Υπηρεσίας για την τροποποίηση, έκδοση νέας τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης και δημοσίευσης της σε ΦΕΚ.

  Αιτιολογική Έκθεση : Κατά την φάση της Αίτησης Υπαγωγής ο επενδυτικός φορέας υποβάλλει αναλυτικά προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου με αντίστοιχη τεκμηρίωση βάσει τεχνικών και οικονομικών προσφορών υποψήφιων προμηθευτών – κατασκευαστών.

  Η επενδυτική πρόταση αξιολογείται με βάσει συγκεκριμένα κριτήρια των οποίων η βαθμολόγηση εξαρτάται άμεσα από :

  1. Τα εταιρικά χαρακτηριστικά του επενδυτικού φορέα (μέτοχοι, διοίκηση, οικονομική επιφάνεια).
  2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της επένδυσης (τεχνολογία, παραγόμενα προϊόντα/υπηρεσίες)
  3. Τα οικονομικά στοιχεία βιωσιμότητας (πωλήσεις προϊόντων/υπηρεσιών, αγορά στόχος, οικονομικό σενάριο βιωσιμότητας).
  4. Προοπτικές κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επένδυση.
  5. Φερεγγυότητα χρηματοδοτικού σχήματος

  Σε κάθε εισηγητικό σημείωμα έγκρισης ή απόρριψης ενός επενδυτικού σχεδίου τα ανωτέρω συνεκτιμώμενα κριτήρια και ο προτεινόμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός, αναλυόμενος σε κατηγορίες δαπανών (κτιριακά, μηχ/κός εξοπλισμός, ειδικές εγκαταστάσεις, έργα υποδομής, λοιπός εξοπλισμός κλπ) αποτελούν ουσιαστικά την ενιαία βάση επί της όποιας στηρίζεται η αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου ως βιώσιμου ή μη βιώσιμου.

  Κατά την διάρκεια υλοποίησης ενός επενδυτικού σχεδίου η οποία σύμφωνα και με τις κανονιστικές διατάξεις του Ν.3908/11 μπορεί να εκτείνεται σε χρονικό διάστημα μέχρι και 4 έτη από την δημοσίευση σε ΦΕΚ της Απόφασης Υπαγωγής (Άρθρο 8 ΠΔ33 ΦΕΚ 83/14-4-2011), είναι σύνηθες να επέρχονται τροποποιήσεις ή και αποκλίσεις στις διάφορες κατηγορίες δαπανών που συνθέτουν το εγκεκριμένο επιλέξιμο κόστος της επένδυσης οι οποίες μπορεί να αφορούν τόσο το φυσικό όσο και το οικονομικό αντικείμενο των κατηγοριών αυτών.

  Οι διαφοροποιήσεις αυτές οφείλονται σε αλλαγές προμηθευτών, μη προβλεφθείσες κατά τον αρχικό σχεδιασμό δαπάνες που επιβάλλονται από την εξέλιξη του ανταγωνισμού ή την αδειοδοτική διαδικασία της επένδυσης, αύξηση ή μείωση των τιμών υλικών εξοπλισμού και υπηρεσιών λόγω εξωγενών προς την επένδυση οικονομικών συγκυριών, χωρίς όμως αυτές να μεταβάλλουν τον σκοπό της επένδυσης ή να υποβαθμίζουν τις καθοριστικές για την βιωσιμότητά της παραμέτρους επί τη βάσει των οποίων αξιολογήθηκε θετικά η συγκεκριμένη επένδυση. Κατά συνέπεια είναι περιττή η διαδικασία επαναξιολόγησης και τροποποίησης του υπουργικής απόφασης υπαγωγής για θέματα που αφορούν σε αποκλίσεις μεταξύ των εγκεκριμένων κατηγοριών δαπανών της επένδυσης.

 • Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ ΕΠΕ
  Ηλίας Κυριακόπουλος – Παναγιώτης Γρίβας

  Άρθρο 22
  Τροποποίηση( προσθήκη) της Παραγράφου 3 του Άρθρου 8του Ν.3908/11

  Στην παράγραφο 3 του Άρθρου 8 του Ν.3908/11 προστίθεται το εδάφιο :

  Ειδικότερα για τα υπαγόμενα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου επενδυτικά σχέδια των Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν στην επέκταση υπάρχουσας ή υπό κατασκευήν μονάδας, εφόσον η επέκταση αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης της Παραγωγικής Ισχύος της Μονάδας λόγω της εκ των υστέρων τροποποίησης της αρχικής Άδειας Παραγωγής.
  Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται και στις αντίστοιχες περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί και υλοποιούνται στα πλαίσια του Ν.3299/2004.

  Αιτιολογική Έκθεση

  Τα επενδυτικά σχέδια των Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας και ειδικότερα εκείνα που αφορούν Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω του μεγάλου αριθμού των εμπλεκομένων συναρμοδίων υπηρεσιών κατά την αδειοδοτική διαδικασία και των περιορισμών που κατά περίπτωση προκύπτουν λόγω κορεσμού της φέρουσας ικανότητας του Δικτύου Μεταφοράς καθώς και από τις διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2464/ Τεύχος Β΄/3-12-2008) υφίστανται κατά την έκδοση της Άδειας Παραγωγής περικοπές
  ως προς την αρχικώς σχεδιασθείσα Ονομαστική Ισχύ Παραγωγής την οποία αιτείται από την ΡΑΕ ο ενδιαφερόμενος φορέας, οι λόγοι των οποίων αίρονται μετά από ανασχεδιασμό του έργου με συνέπεια να δίδεται μετά από τροποποίηση της αρχικής Άδειας Παραγωγής Αύξηση της Τελικής Ισχύος του υπό εκτέλεση Έργου.

  Σκοπός της προτεινόμενης τροποποίησης είναι αφ΄ενός μεν να δίδεται η δυνατότητα στον υποψήφιο επενδυτή να αιτείται την ενίσχυση του συνόλου του έργου σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του αφ΄ετέρου δε η χορήγηση των κινήτρων του παρόντος Νόμου να μεγιστοποιεί την αξιοποίηση του υπάρχοντος Ενεργειακού Δυναμικού από ΑΠΕ της κάθε περιοχής της χώρας με στόχο την υποκατάσταση των εισαγομένων ορυκτών καυσίμων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την επίτευξη του Εθνικού στόχου της χώρας για το 2020 (20% κάλυψη των ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ).

  Η ανωτέρω παρεχόμενη δυνατότητα για τις επενδύσεις Α.Π.Ε να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια επέκτασης υπαρχουσών ή υπό κατασκευή μονάδων θα πρέπει να καλύπτει και τις αντίστοιχες περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί και υλοποιούνται στα πλαίσια του Ν.3299/2004.

 • 11 Οκτωβρίου 2012, 10:58 | VALUE RIGHT Α.Ε. – Λουκάς Δημήτρης, Κυριαζής Ηλίας

  Άρθρο 22
  Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης

  Το ερώτημα το οποίο ανακύπτει σε σχέση με τον Ν.3908/2011 είναι το εξής:
  Εφόσον βάσει ΟΔΗΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011 των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων και του Κώδικα Δεοντολογίας Αξιολογητών: Έκδοση 1γ / 15-11-2011 δίδονται σαφής κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά το ενισχυόμενο και επιλέξιμο επενδυτικό κόστος, ποια είναι η σκοπιμότητα της προσκόμισης αναλυτικού προϋπολογισμού κόστους, προτιμολογίων – προσφορών, prospectus κ.λ.π. κατά την φάση υποβολής της επενδυτικής πρότασης;

  Ειδικότερα στην περίπτωση, κατά την οποία υπάρχουν μεταβολές του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μεταξύ κατηγοριών ενεργειών, οι οποίες στο σύνολο τους υπερβαίνουν το 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή προς την αρμόδια -περί τούτο- Υπηρεσία σχετικού αιτήματος τροποποίησης.

  Άμεση απόρροια των ανωτέρω είναι να εξετάζεται το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο τουλάχιστον δύο (2) φορές και εν προκειμένω τρεις (3) φορές (εφόσον υπάρχει και αίτημα τροποποίησης) για το ίδιο θέμα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος για κάτι τέτοιο.

  Η απλούστευση και φιλοσοφία επιτάχυνσης των διαδικασιών και η εύλογη ανάγκη κατάργησης της υπερβάλλουσας γραφειοκρατίας, απαιτεί όπως υποβάλει έκαστος επενδυτικός φορέας, με το εκάστοτε ισχύον πλαφόν επενδυτικών δαπανών, με αναφορά στις βαθμολογούμενες ομάδες δαπανών, οι οποίες θα εξετάζονται μια και μόνο φορά και το στάδιο διενέργειας ενδιάμεσων – τελικών έλεγχων πιστοποίησης και ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, οπότε πραγματοποιείται η εξέταση και αντιπαραβολή των εξοφλημένων τιμολογίων – παραστατικών και πληρωμών των εγκεκριμένων επενδυτικών έργων, ούτως ώστε να προσδιορισθεί και ο βαθμός επίτευξης ή/και ενδεχόμενης απόκλισης εκ της αρχικής στοχοθέτησης κατά τη φάση υποβολή της επενδυτικής πρότασης.

  Σε κάθε περίπτωση -δε- θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι καθυστερήσεις -από πλευράς της εκάστοτε αρμόδιας Υπηρεσίας- πάντα υπήρχαν και δυστυχώς θα συνεχίσουν να υφίστανται (ακόμη και αυτήν τη στιγμή το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ δεν δύναται -για πολλούς και διαφόρους λόγους- να συμμορφωθεί προς τις δικές του δεσμεύσεις) σε όλα τα στάδια από την αξιολόγηση μέχρι την πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας μίας επένδυσης, η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις Επενδυτικού/Αναπτυξιακού Νόμου, με αποτέλεσμα επέρχονται αλλαγές στην οικονομική συγκυρία.

  Συχνό είναι το φαινόμενο -από πλευράς του επενδυτικού φορέα- ανασχεδιασμού διαφόρων -μεν- επιμέρους (δευτερευόντων) -δε- στοιχείων του εγκεκριμένου επενδυτικού κόστους, ούτως ώστε να δύναται να ανταπεξέλθει στις επιταγές των καιρών και να κατορθώσει να εναρμονιστεί στις αντίξοες οικονομικές συνθήκες του σύγχρονου επιχειρηματικού γίγνεσθαι, ενδεχομένως ευρισκόμενος σε συνθήκες εντελώς διαφορετικές σε σχέση με τις επικρατούσες, δύο (2) ή τρία (3) πριν, όταν δηλαδή αρχικώς υπέβαλε την επενδυτική του πρόταση.

  Περαιτέρω, οποιεσδήποτε αλλαγές σε κατασκευαστικό επίπεδο, σε χρήσεις χώρων και εν γένει αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις στο φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο κατά την υλοποίηση του έργου, σε σχέση με την απόφαση υπαγωγής, οι οποίες -ενδεχομένως- να μην επηρεάζουν, αλλοιώνουν ή αντίκεινται στην φύση και στην βιωσιμότητα της επένδυσης ή τον χαρακτήρα κίνητρου της αιτούμενης επιχορήγησης (μικρής κλίμακας διαφοροποιήσεις σε επιμέρους χαρακτηριστικά του επενδυτικού έργου), οι οποίες -συχνά- αυθαίρετα από την Υπηρεσία κρίνονται ως «διαφοροποιήσεις από το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο», άνω του 10% και χρίζουν αιτήματος τροποποίησης (με αμφίβολο αποτέλεσμα, κατά την κρίση -πάντα- της Υπηρεσίας), ενδεχομένως να αποτελούν καταλυτικής σημασίας παραμέτρους, στα πλαίσια της διασφαλίσεως της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της επένδυσης.

  Ευθύνη και υποχρέωση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ είναι να εναρμονίζεται στο μέτρο του εφικτού και να προσαρμόζεται εγκαίρως στις εκάστοτε επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, δράττοντας -μεν- την ευκαιρία να καθίσταται αρωγός της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, εκμεταλλευόμενο -δε- την οικονομική συγκυρία προς όφελος της προώθησης της «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» και της «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», εάν ασφαλώς θέλει να δικαιολογεί και τον «ΤΙΤΛΟ» του και όχι να εξωθεί το όποιο εναπομένον επενδυτικό ενδιαφέρον σε αναγκαστικές: οικονομικές, λογιστικές, τεχνικές και άλλες δικολαβίστικες προσαρμογές, προς χάριν «συμμόρφωσης/προσαρμογής» και μάλιστα σε αρκετές -εάν όχι όλες τις- περιπτώσεις ετεροχρονισμένα (αναδρομική ισχύς αποφάσεων).

  Πόσο μάλλον -δε- να αναγκάζει τους επενδυτές να συμμορφωθούν σε ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο να μην καθίσταται ευθύς εξαρχής σαφές και ακριβές, αλλά λόγω παραλείψεων, ελλείψεων, ημιμάθειας και χρονικής υστέρησης σε αντίδραση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟ-ΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, επί εξ’ αρχής διαφαινόμενων προβλημάτων, να δημιουργείται ένα νέο πολλές φορές πλαίσιο εκ των υστέρων (ex post) εγκυκλίων – ρυθμιστικών/υπουργικών αποφάσεων – οδηγιών – τροπολογιών που ουσιαστικά αποτρέπει το όποιο επενδυτικό ενδιαφέρον.

  Τρανό παράδειγμα αποτελεί ο ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011 των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων και του Κώδικα Δεοντολογίας Αξιολογητών: Έκδοση 1γ / 15-11-2011, καθώς εξεδόθη προς αντικατάσταση προγενέστερου ΟΔΗΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, με αμφότερους να δημοσιεύονται κατόπιν της ενεργοποίησης του Ν.3908/2011. Θα πρέπει ωστόσο να διευκρινιστεί ότι οι αλλαγές οι οποίες προκρίνονται π.χ. με τον ΟΔΗΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Έκδοση 1γ / 15-11-2011 για μια επένδυση η οποία υπεβλήθη τον Οκτώβριο του 2011, ενδεχομένως ο επενδυτής τελικά να μην έπαιρνε την απόφαση να προβεί σε υποβολή αιτήματος υπαγωγής, εάν είχαν γνωστοποιηθεί/δημοσιευθει νωρίτερα οι συγκεκριμένες προδιαγραφές, διότι κατά την κρίση του η συγκεκριμένη επένδυση πιθανόν να καθίστανται ασύμφορη – μη αποδοτική.

  Συνοψίζοντας, κάποιος θα μπορούσε να προσομοιάσει τις επενδυτικές προτάσεις – αιτήματα υπαγωγής σε Επενδυτικούς/Αναπτυξιακούς Νόμους (Ν.3299/2004 και Ν.3908/2011), ως μια επένδυση:
   Με αβέβαιο επενδυτικό κόστος, λόγω αιφνιδιασμού των επενδυτών, με συμπληρωματικές κανονιστικές αποφάσεις ή/και ανακύπτουσες ανάγκες συμπληρωματικής αύξησης μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου, λόγω περικοπών επενδυτικών δαπανών, αυθαιρεσίας στην ερμηνεία του «μεγέθους» των επενδυτικών φορέων (Ορισμός ΜΜΕ) και στρεβλών διατυπώσεων ή/και όσον αφορά την «απαγόρευση συσσώρευσης». Ειδικότερα στον Ν.3908/2011 οι επενδυτικοί φορείς με εγκεκριμένες επενδυτικές προτάσεις με ενισχυόμενο επενδυτικό κόστους μικρότερο του επιλέξιμου, υποχρεούνται στην υλοποίηση του συνόλου του επενδυτικού κόστους, ως αρχικά υπεβλήθη, ασχέτως εάν τελικά η Υπηρεσία δεν αναγνώρισε το επενδυτικό κόστος στο σύνολό του.
   Αδικαιολόγητες χρονικές καθυστερήσεις σε όλα τα στάδια -από πλευράς της εκάστοτε αρμόδιας Υπηρεσίας- σε όλα τα στάδια από την αξιολόγηση μέχρι την πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας μίας επένδυσης. Τόσο στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά όσο και στην Αξιολόγηση Επενδύσεων, τα οποία αποτελούν μαθήματα 3ου έτους σε όλες τις Οικονομικές Σχολές/Οικονομικά Πανεπιστήμια της χώρας, υπάρχει η έννοια της «Χρονικής Αξίας του Χρήματος», παράμετρος η οποία -όπως διαπιστώνεται- δεν λαμβάνεται υπόψη από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ-ΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ.
   Πιθανολογούμενη απόδοση, εφόσον ως επί το πλείστον τελικά το επενδυτικό σενάριο, διαφοροποιείται αρκετά σε σχέση με το αρχικά υποβληθέν αίτημα (ποτέ πρακτικά η ιδία συμμετοχή δεν είναι τουλάχιστον 25%, ασχέτως χρηματοδοτικού σχήματος της ενισχυόμενης επένδυσης), για τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν.

  Εξ’ όσων έως αυτό το σημείο αναφέρθηκαν, ανακύπτει και ένα ακόμη εύλογο θέμα. Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει διαφορά μεταξύ των πραγματοποιηθέντων επενδυτικών δαπανών και κατ’ επέκταση του εκτελεσθέντος φυσικού και συνακόλουθου οικονομικού αντικείμενου σε σχέση με το εγκεκριμένο (βάσει υπαγωγής), φαινόμενο το οφείλεται επί παραδείγματι στο γεγονός ότι ενδεχομένως να χρησιμοποιηθήκαν ύλες και υλικά κατασκευής και πραγματοποιήθηκαν εργασίες, οι οποίες παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις (άνω του 10%) σε σχέση με την απόφαση υπαγωγής. Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω περικοπών κόστους Ε/Σ, κατά τη φάση αξιολόγησης των επενδύσεων (συχνά -δε- αναιτιολόγητα), σε σχέση με το αρχικώς υποβληθέντα αιτήματα, με αποτέλεσμα να μην δύνανται να υλοποιήσουν το σύνολο των επενδυτικών τους δαπανών (προϋπολογισμοί), με συγκριμένες προσμετρήσεις – επιμετρήσεις – προδιαγραφές, χρησιμοποιώντας τα υλικά κατασκευής σύμφωνα με τις αιτήσεις υπαγωγής.

  Ευθύς αμέσως καθίσταται σαφές ότι αν υλοποιούσαν τις συγκεκριμένες επενδυτικές δαπάνες (βάσει αιτήσεως) με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές (ύλες και υλικά κατασκευής), σε χαμηλότερο επενδυτικό κόστος σε σχέση με το υποβληθέν, τηρώντας ευλαβικά τις αρχικές προσμετρήσεις και τις αυστηρές περιγραφές επενδυτικών δαπανών με λιγότερα χρήματα (σε χαμηλότερο κόστος), αυτό θα συνιστούσε υπερτιμολόγηση από πλευράς των επενδυτικών φορέων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

  Στο άρθρο 241 του ν. 4072/2011 (Α΄ 86) παράγραφος 15, με την οποία προστέθηκε άρθρο 14Β στο ν. 3908/2011 και ειδικότερα στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δύναται να υποβληθεί άπαξ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου. Στις περιπτώσεις εξέτασης επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. δεν απαιτείται υποβολή αιτήματος τροποποίησης για αλλαγή προμηθευτή ή τύπου μηχανολογικού εξοπλισμού, όταν η συνολική ονομαστική ισχύς δε μεταβάλλεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%. Ο φορέας της επένδυσης δεν υποβάλλει αίτημα τροποποίησης όταν γίνονται μεταβολές του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μεταξύ κατηγοριών ενεργειών, με την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές αυτές στο σύνολο τους δεν θα ξεπερνούν το 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
  ……………………………………………………………………………………………………
  Στο συγκεκριμένο εδάφιο, εμμέσως υπονοείται ότι μόνο στις περιπτώσεις εξέτασης επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. δεν απαιτείται υποβολή αιτήματος τροποποίησης για αλλαγή προμηθευτή ή τύπου μηχανολογικού εξοπλισμού, όταν η συνολική ονομαστική ισχύς δε μεταβάλλεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%. Εντούτοις υπάρχει ασάφεια όσον αφορά τις υπόλοιπες περιπτώσεις Ε/Σ, στις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις (α) αλλαγής προμηθευτή ή/και (β) τύπου μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς ωστόσο να επέρχεται μεταβολή της ονομαστικής ισχύος άνω του 10%. Σε αυτές τις περιπτώσεις και για επενδυτικά σχέδια, πέραν των ενεργειακών, π.χ. στον τομέα της μεταποίησης (δευτερογενής τομέας) ή/και στον τουριστικό τομέα ή/και στον τριτογενή τομέα (π.χ. logistics – παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης/ εφοδιαστικής αλυσίδας), θα πρέπει να αποσαφηνιστεί εάν -τελικά- απαιτείται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης.

  Προτείνεται -ως εκ τούτου- η αλλαγή στο τρόπο αξιόλογης των επενδυτικών προτάσεων, οι οποίες κατά τη φάση της υποβολής αυτών, θα πρέπει να εξ αρχής να κατατίθενται στην αρμόδια περί τούτο Υπηρεσία (Υποδοχής – Αξιολόγησης), με κάποια εντελώς τυπικό προϋπολογισμό, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση αναλυτικού προϋπολογισμού κόστους, ο οποίος να περιλαμβάνει μόνο τις βασικές κατηγορίες/ομάδες επενδυτικών δαπανών, πλήρως εναρμονισμένος με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) και κατ’ επέκταση τον ΚΒΣ (Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων), όπως επί παραδείγματι στην περίπτωση ενίσχυσης παγίων (υλικών) στοιχείων:
   Κτίρια και Τεχνικά Έργα
   Μηχανήματα – Τεχνικές Εγκαταστ. – Λοιπός Μηχαν/κός Εξοπλισμός
   Μεταφορικά Μέσα
   Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός,

  δεδομένου ότι στα πλαίσια της απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών, το σύνολο των επενδυτικών δαπανών θα εξετάζεται μια και μόνο φορά και το στάδιο διενέργειας έλεγχων πιστοποίησης – ολοκλήρωσης των Ε/Σ, οπότε πραγματοποιείται η εξέταση και αντιπαραβολή των εξοφλημένων τιμολογίων – παραστατικών και πληρωμών των εγκεκριμένων επενδυτικών έργων (οπότε θα πραγματοποιείται και η ταξινόμηση αυτών στις βασικές κατηγορίες επενδυτικών δαπανών), ούτως ώστε να προσδιορισθεί και ο βαθμός επίτευξης ή/και ενδεχόμενης απόκλισης εκ της αρχικής στοχοθέτησης κατά τη φάση υποβολή της επενδυτικής πρότασης και προσκομίζονται όλες οι αδειοδοτήσεις -από πλευράς του επενδυτικού φορέα- προς τεκμηρίωση της νομιμότητας των οποιονδήποτε παρεμβάσεών του.

 • 10 Οκτωβρίου 2012, 11:04 | Γεράσιμος Καββαδάς

  Επανεξέταση των κριτηρίων της βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων του 3908/2011.
  Για παράδειγμα, στο κριτήριο του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση.
  Δύσκολα υπάρχει κλάδος που να θεωρείται ανερχόμενος ή στάσιμος. Οι περισσότεροι κλάδοι είναι κατερχόμενοι, οπότε χάνονται τα μόρια στο σημείο αυτό.

  Ακόμα, να μην ζητούνται προβλέψεις 10ετίας, είναι κάτι τελείως εκτός πραγματικότητας. Η 5ετία (3299/04) ήταν λογική. Το ίδιο και με τον συντελεστή IRR.

  Να μειωθεί η βαθμολογική βαρύτητα του κριτηρίου μελλοντικών εξαγωγών. Υπάρχουν πολύ αξιόλογες επιχειρήσεις με μεγάλους τζίρους και προσωπικό που, εκ των πραγμάτων, δεν μπορούν να κάνουν εξαγωγές (π.χ. παραγωγή φρέσκων προϊόντων διατροφής με διάρκεια έως 5 ημέρες), αλλά οι επενδύσεις τους είναι εκατομμυρίων ευρώ, ακόμα και σήμερα.

  Επίσης, άμεση κατάργηση της Υπουργικής Απόφασης 47718/8-11-2011 που υποτίθεται ότι είναι για την καταπολέμηση της ανεργίας αλλά στην πράξη στραγγαλίζει τις επιχειρήσεις και τις αναγκάζει να επιστρέφουν έντοκα επιχορηγήσεις που έχουν πάρει από τον παλαιό αναπτυξιακό νόμο 3299/2004. Πρόκειται για πλήρως τρομοκρατική και μη ρεαλιστική απόφαση που βγήκε καταμεσής της κρίσης. Η κατάργηση θα δώσει άμεσα ανάσα στις επιχειρήσεις που θα επισπεύσουν την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων κάτι που σημαίνει, μεταξύ άλλων, την ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων. Η ανωτέρω Υπ. Απ., είναι ανασταλτικός παράγοντας υλοποίησης ήδη εγκεκριμένων επενδύσεων.